A-
A
A+

Обществена поръчка ID9038251 РАОП


"Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА"


НОМЕР:


1/2015 Г.


НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:


ID 9038251


СТАТУС:


ИЗПЪЛНЕНА


ПОРЪЧКА/ПРОГРАМА:


Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/14/1.1-08, Договор за безвъзмездна финансова помощ №.14-11-17/26.08.2014 г.

Резюме ДБВП №14-11-17/26.08.2014 г.


ДАТА НА СТАРТИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:


08/01/2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ:


ПУБЛИЧНА ПОКАНА  08/01/2015 г. Изтегли файл
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНАТА  08/01/2015 г. Изтегли файл
ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА ОТ 08.01.2015 г. 15/01/2015 г. Изтегли файл
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 22/01/2015 г. Изтегли файл
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНАТА 22/01/2015 г. Изтегли файл
ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ПО ИЗБОР 04/05/2015 г. Изтегли файл

 


СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА:


ДОГОВОР:


ДОГОВОР № УП-02-00061/08.05.2015 г. Изтегли файл
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (Приложение №1 към Договора) Изтегли файл
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Приложение №10 към Указания) Изтегли файл
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към Приложение №10 Изтегли файл
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Приложение №11 към Указания) Изтегли файл
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (Приложение №13 на УО на ОПАК) Изтегли файл

ДОКУМЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:


ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР № УП-02-00061 от 08.05.2015 г.

Платежен документ Дата Сума Валута Основание
 
БПН E01407 14/05/2015 10 986.00 BGN Аванс 20%
БПН E01936 14/07/2015 28 099.20 BGN ППП от 10.07.2015 г.
БПН E02421 10/08/2015 11 032.92 BGN ППП от 31.07.2015 г.
БПН E02425 10/08/2015  4 451.88 BGN

ППП от 04.08.2015 г. ОКОНЧАТЕЛЕН ППП от 06.08.2015 г.


ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:


Не се предвижда

© Национален институт за помирение и арбитраж