A-
A
A+

РАННО ИНФОРМИРАНЕ ЗА КТС

РАННО ИНФОРМИРАНЕ НА НИПА ЗА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР В ПРЕДПРИЯТИЕ (EARLY WARNING OF COLLECTIVE LABOUR DISPUTE AT ENTERPRISE)

Колективен трудов спор е несъгласие между група работници и служители, и работодател или група работодатели, за права, задължения и интереси по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. (A Collective Labour Dispute is disagreement between a group of workers and employees and an employer or a group of employers over rights, obligations and interests concerning labour and social security relations and living standards.)

Предприятие, в което е възникнал колективният трудов спор (Enterprise, where collective Labour dispute is on-going)
Къде е възникналия спор? (Where is the collective labour dispute on-going?)


8. Документи, свързани с колективния трудов спор (Documents)

© Национален институт за помирение и арбитраж