A-
A
A+

ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА-СМИЛКОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като правен консултант в Отдел „Международно сътрудничество“ в Комитет по пощи и далекосъобщения (1996), правен консултант във „Винтехпром“ ЕАД, правен консултант по хармонизация на законодателството със законодателството на ЕС - Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа, Програма ФАР (1997), експерт-юрист в Управление „Интеграционна политика“ на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа (1999), старши инспектор-юрист в ИА „Главна инспекция по труда“ (1999-2000), юрисконсулт на фонд „Условия на труд“ (2001). Член в асоциациите по право БАСП, БАМП, БААП. Хоноруван асистент в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Редовен асистент по международно частно право (МЧП) в УНСС (2000) и главен асистент по МЧП (2004). Доктор по право. Автор е на над 20 статии в областта на международното право, публикувани в български и чуждестранни специализирани научни правни списания. Член е на Редакционния съвет на Списанието по морско и космическо право, издание на Университета в Малага, Испания. Представител е на България в Международния морски комитет (ММК), като член на Управителния съвет и секретар на Българската асоциация по морско право (БАМП), докладчик на шест научни форума на ММК-Бордо (2003), Ванкувър (2004), Дубровник (2007), Атина (2008), Ротердам (2009), Буено Айрес (2010). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия.Доц. д-р по право Юридически факултет на УНСС. Владее френски, английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж