A-
A
A+

КИРИЛ ВАСИЛЕВ БИНЕВМагистър по право от Технически университет Варна. Заемал е длъжности и е работил като преподавател, ръководител и директор на „Обединена школа по изкуствата“ към читалище „Заря“, гр. Правец (1984-1994), лектор към КТ „Подкрепа“, Отдел „Синдикално развитие“, Департамент „Синдикално обучение“ (1994-2003), старши експерт (Ръководител) „Здравословни и безопасни условия на труд“ на Информационно направление "Безопасност и здраве при работа" в Централно информационно бюро "Подкрепа за достоен труд" - София по Проект BG051PO001-2.1.04 "Подкрепа за достоен труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2010-2012). Член на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд и експерт в Отдел Социална политика, реиндустриализация и устойчиво развитие" към КТ „Подкрепа“. Председател на НФ "Култура" към КТ "ПОДКРЕПА". Ползва руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж