A-
A
A+

Данните в информационната система са актуализирани към 26 ноември 2021 г.

Модулът „СКЛЮЧЕНИ КТД НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“ е предназначен за генериране на онлайн справки в реално време за броя на сключените колективни трудови договори (КТД) и анексите към тях за определен произволен времеви период, началото и края на който се определят от потребителя. Тъй като източникът на първичната информация е създадената от НИПА база данни за КТД, на основата на копия на КТД и анекси към тях, получавани от ИА „ГИТ“ по силата на чл.53, ал.5 от Кодекса на труда, началото на периода може да бъде не по рано от 01 януари 2010 г., от когато започват да постъпват КТД и анексите към тях в НИПА.
Ръководство за работа с модул „СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ КТД НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (pdf)

Сключени КТД и анекси на равнище "предприятие"

© Национален институт за помирение и арбитраж