A-
A
A+

Данните в актуалния модул са актуализирани към 15 октомври 2021 г.

Модулът „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ на сайта на НИПА предоставя възможност за търсене на действащ към определена дата колективен трудов договор (КТД) на предприятие чрез използването на идентификатор – ЕИК (Единен идентификационен код). Основният източник на информация е създадената от НИПА база данни за КТД на НИПА, на основата на копия на КТД, получавани от ИА „ГИТ“. Модулът е разработен за търсене на договори на равнище предприятие, в т.ч. администрация. Към настоящия момент няма възможност за търсене на КТД на равнище бранш/отрасъл или на общинско равнище.
Справката за действащ КТД се извършва чрез въвеждане на 9 или 13 цифров ЕИК в поле „ЕИК“ и избор чрез изписване или с помощта на вградения календар на конкретна дата, към която се търси информацията, след което информацията се визуализира чрез бутона „ПРЕГЛЕД“.
За някои предприятия, най-често в обществения сектор, в т.ч. детски ясли, детски градини, заведения за социални услуги, общински предприятия и др., НИПА няма възможност да установи данни за ЕИК, поради това част от тях са заведени в базата данни на НИПА с ЕИК на общината, на чиято територия се намират. При въвеждане на ЕИК на предприятие, за което няма данни за действащ КТД, се предоставя вторична възможност за търсене по ЕИК на община чрез избор от падащ списък.

Справка по ЕИК на предприятие за действащ колективен трудов договор

© Национален институт за помирение и арбитраж