A-
A
A+

Данните в информационната система са актуализирани към 03 февруари 2023 г.

Модулът „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ предоставя възможност за търсене на действащ към определена дата колективен трудов договор (КТД) на предприятие чрез използването на ЕИК (Единен идентификационен код). Модулът е разработен за търсене на договори на равнище предприятие, в т.ч. администрация. Справката за наличието на действащ КТД се извършва чрез въвеждане на 9 или 13 цифров ЕИК в поле „ЕИК“ и избор на конкретна дата, към която се търси информацията. Визуализирането на данните става чрез бутона „ПРЕГЛЕД“. За някои предприятия, най-често в обществения сектор, в т.ч. детски ясли, детски градини, заведения за социални услуги, общински предприятия и др., НИПА няма възможност да установи техния ЕИК, поради което част от тях са въведени в базата данни на НИПА с ЕИК на общината, на чиято територия се намират. При въвеждане на ЕИК на предприятие, за което няма данни за действащ КТД, се предоставя вторична възможност за търсене по ЕИК на община чрез избор от падащ списък.

Ръководство за потребители на модул „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ ктд“ на сайта на НИПА (*.pdf)


1. Какво представлява модулът? 4. Защо няма данни за действиещ КТД?
2. Каква е възможността за промяна на въведената информация за търсене? 5. Какво представлява търсенето по ЕИК на общината?
3. Каква информация се предоставя в справката? 6. Как да се свържете с нас при възникнали въпроси?

 

Справка по ЕИК на предприятие за действащ колективен трудов договор

© Национален институт за помирение и арбитраж