A-
A
A+

Структура на НИПАНадзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж се състои от по двама представители на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите, както и на държавата.Директорът на НИПА се назначава от министъра на труда и социалната политика след консултации с надзорния съвет на института. Той представлява института, ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната му дейност съобразно нормативно установените правомощия.Дейността, числеността, структурата и организацията на работата на Националния институт за помирение и арбитраж, както и функциите на неговите организационни структури и административни звена, се уреждат с Правилник, утвърден от министъра на труда и социалната политика.Администрацията на института осигурява техническото изпълнение на правомощията на директора и дейностите по административното обслужване на страните в колективните трудови спорове. Администрацията осигурява и техническото и административното обслужване на дейността на Надзорния съвет на института.Как да се свържете с администрацията на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА)

© Национален институт за помирение и арбитраж