A-
A
A+

Администрация


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Издаден от Министерство на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.35 от 16 Април 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 1 Ноември 2013г.,  изм. ДВ. бр.39 от 9 Май 2014г., Посл. изм. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2022г.


СТУКТУРА И ФУНКЦИИ НА Администрацията на института

Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА, институтът е организиран в една дирекция. Основните функции на администрацията на НИПА са:


1. осигурява техническото изпълнение на правомощията на директора и дейностите по административното обслужване на страните в колективните трудови спорове;

2. разработва проект на бюджет и отчет за изпълнението на бюджета на института;

3. разработва проекти на програми и изготвя отчет за изпълнението на програмите на института;

4. организира и координира провеждането на обучението на посредниците и арбитрите;

5. поддържа базата с данни за:

а) колективното трудово договаряне;

б) възникналите колективни трудови спорове;

в) причините за възникване на колективни трудови спорове;

г) способите и сроковете за уреждането на колективни трудови спорове;

д) посредниците и арбитрите с персонални данни за тях, както и за обучението, което са преминали, и за споровете, при които са посредничили или са били арбитри;

е) броя на засегнатите от колективни трудови спорове.


6. подготвя провеждането на международни срещи и прояви в областта на дейността на института;

7. дава консултации, свързани с дейността на института, и съдейства на страните поколективните трудови спорове да постигнат съгласие за образуване на посреднически и арбитражни процедури;

8. разработва и участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на института;

9. проучва и предлага за реализиране добрата чуждестранна практика в областта науреждане на колективните трудови спорове;

10. води отчета и съхранява документацията от дейността на института;

11.  осигурява техническото и административното обслужване на дейността на надзорния съвет на института;

12. води регистър на издадените удостоверения на посредниците и арбитрите;

13. осъществява протоколната дейност и връзките с обществеността;

14. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите;

 


15. изготвя месечните, тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение набюджета на института;

16. осъществява процесуалното представителство на института;

17. подготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на договори, предложени на института;

18. изготвя длъжностното и поименното разписание на института;

19. подготвя документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването натрудовите правоотношения в института;

20. води отчета и съхранява личните досиета на служителите на института;

21. изготвя месечните и годишните оборотни ведомости на института;

22. осъществява и други функции, възложени със заповед от министъра на труда исоциалната политика или директора на института;

23. разработва информацията и следи за актуалността й на електронния адрес (страница) на института в интернет;

24. събира, съхранява и обобщава мнения и препоръки за дейността на института.


Етичен кодекс на служителите на НИПА изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж