A-
A
A+

ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МРЕЖАТА ОТ АГЕНЦИИ ЗА ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА ТРУДОВИ СПОРОВЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ, СКОПИЕ, Р СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, 28-29 МАЙ 2019


В периода 28-29 май, 2019 г. се проведе Четвъртата годишна среща на Мрежата от агенции за доброволно уреждане на трудови спорове в Скопие, Република Северна Македония.
Срещата е организирана в рамките на проект „Платформа за заетост и социални въпроси“ (Employment and Social Affairs Platform - ESAP), финансиран от Европейската комисия и изпълняван от Регионалния офис на МОТ за Централна и Източна Европа на Международното бюро по труда в Будапеща, Унгария.
Участие в срещата взеха експерти на Международната организация по труда, директорът на НИПА г-н Владимир Бояджиев и експерти на института, представители от Министерство на труда и социалната справедливост в Румъния, както и представители на компетентните институции в Р Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония.
По време на събитието, което бе открито от г-жа Кристина Михеш, старши специалист по социален диалог и трудово право от Регионалния офис на МОТ в Будапеща, бяха обсъдени редица въпроси, свързани със случаите на трудови спорове, качени на онлайн платформата ESAP от различните агенции в мрежата, както и възможностите за нейното развитие. Представени бяха доклади, засягащи различни аспекти на социалния диалог и разрешаването на спорове, в т.ч. „Ролята на арбитража/медиацията в индивидуалните трудови спорове“, „Засилване на ролята на Агенциите в доброволното уреждане на колективни трудови спорове за интереси“, “Предизвикателства и проблеми в системата за доброволно уреждане на трудови спорове в региона“ и др.
Г-жа Марияна Иванова, главен експерт в НИПА, представи пред участниците Етичните правила за поведение на посредниците и арбитрите към НИПА, като подчерта, че правилата, разписани в него, имат за цел да служат като ръководно начало в поведението на посредника и арбитъра при отношенията, възникващи в хода на процедурите по посредничество и арбитраж. Г-н Сергей Месарос, директор Дирекция „Социален диалог“ в Министерство на труда и социалната справедливост в Румъния, представи идеята за въвеждане на Предварителна карта на рисковете от колективните трудови спорове.
По думите му с цел увеличаване капацитета за справяне със социалното напрежение, породено от колективни трудови спорове, е необходимо предварително да се знае за потенциалните конфликтни ситуации в областта на индустриалните отношения.
„Възможността за изготвяне на такава Карта се дава от анализа на видовете колективни трудови спорове, възникнали в националната икономика през последните години“, добави той.
Г-н Месарос представи класификацията на потенциалните спорове в Картата, които биват: „спорове с относително редовен характер“-свързани с колективното договаряне; т.нар. "системни спорове" - породени от силна съпротива на синдикалните структури, които систематично използват колективния трудов спор като средство за натиск, свързано с монополно положение в определена област, за да получат предимства в преговорите и „сезонни" колективни трудови спорове, свързани с бюджетния сектор, които обикновено се провеждат в периодите, предхождащи приемането на държавния бюджет (напр. образование, здравеопазване).
Той подчерта, че в Румъния, колективен трудов спор възниква след неговата предварителна  регистрация. „Представителния синдикат или представителите на работниците и служителите, уведомяват работодателя за настъпването на колективния трудов спор и уведомяват писмено Инспекцията по труда в региона, където извършват дейността си служителите на предприятието, което е инициирало спора“, посочи още г-н Месарос. По думите му през изминалата 2018 г. в Румъния са възникнали 26 КТС, от които 10 са уредени или частично уредени, а останалите 16 – са отворени.
По време на срещата всички партньори в Мрежата от агенции представиха кратка информация относно броя на споровете, техния предмет и резултат.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж