A-
A
A+

Среща-дискусия за представяне на анализ на БКТД 2018 в пивоварния бранш, 23 март 2018 г.


НИПА, със съдействието на социалните партньори в бранш "Производство на пиво и малц", организира и проведе работна среща-дискусия, посветена на новия браншови колективен трудов договор в пивоварния бранш. Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, откри и приветства участниците в срещата-дискусия, организирана от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), за представяне и обсъждане на разработения от института анализ на браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш.

Целта на анализа е, от една страна, да се изследват постигнатите договорености в БКТД 2018, като бъдат съпоставени с предишните БКТД, както и с нормативната уредба, регламентираща минималните трудови стандарти в Република България, а от друга страна – да се анализират постигнатите договорености в предприятията от бранша, в сравнение с БКТД.
Основните задачи, които си поставя анализът са да предостави информация за колективното трудово договаряне в пивоварния бранш, като по този начин се подпомогнат социалните партньори в процеса на колективно трудово договаряне, да се установят договореностите в КТД на предприятията, които надвишават постигнатото в БКТД и минималните трудови стандарти, както и добрите практики, с цел информираност на страните в предстоящото колективно трудово договаряне по предприятия, след сключването на БКТД 2018.
От представените данни за характера и размера на договореностите в КТД на предприятията от пивоварния бранш, в съпоставка с нормативно установените минимални стандарти, може да се заключи, че са постигнати значително по-благоприятни условия по редица въпроси, като размер на допълнителните възнаграждения, размер на отпуски и обезщетения. БКТД 2018 г. е сключен в условията на стабилно възстановяване на бранша след негативните тенденции в периода 2009-2011 г., породени от световната финансова криза. Работодателите и синдикатите демонстрират продължаващо успешно социално сътрудничество. Водените преговори и постигнатите договорености свидетелстват за съпричастността на социалните партньори с проблемите на трудовите и социални отношения.
Утвърдената практика в пивоварната индустрия минималните осигурителни доходи да стават и минимални работни заплати е допълнена с прилагането на коефициент към три от квалификационните групи. По този начин минималните възнаграждения за работещите в бранша се индексират и диференцират ежегодно в зависимост от фактори като темп на инфлация, жизнено равнище, икономическо и финансово състояние на предприятията. Регистриран е ръст в договорените минимални възнаграждения на браншово ниво за периода 2009 - 2018 г., който следва националните политики на доходите. Договорени са минимални трудови стандарти за предприятията в бранша, които са по-благоприятни в сравнение с нормативно утвърдените минимални изисквания по отношение на възнаграждения, отпуски, обезщетения, заетост, безопасни условия на труд, социални разходи и повишаване на квалификацията.
Добри практики за подобряване на конкурентоспособността на предприятията в бранша и на мотивацията на работещите са реализирането на програми за професионално развитие на кадрите, инициативата “състезание на идеи”, прилагането на „ротация на работното място“. Активните действия и сътрудничеството на страните по колективното трудово договаряне в бранша са предпоставка за добри резултати, съществен израз на които е прилагането на концепцията за корпоративна социална отговорност.

Анализа може да видите в Раздел "Анализи".


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж