A-
A
A+

Семинар „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договаряне“


Във връзка с 15-та годишнина от създаването на Националния институт за помирение и арбитраж, Институтът организира семинар с международно участие на тема „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договарянена 23 и 24 април 2018 г. в конферентната зала на „Суит Хотел“ – София.
Гости на семинара са Кевин Фоли (Kevin Foley), председател на Трудовия съд и бивш ръководител на Националната служба за помирение на Република Ирландия, Минава Ебисуи (Minawa Ebisui), ръководен служител в отдел „Трудово право и реформи“ (LABOURLAW) на Международното бюро по труда – Женева, и Кристина Михеш (Cristina Mihes), старши специалист по социален диалог и трудово право в регионалния офис на Международното бюро по труда за Централна и Източна Европа (DWT/CO) в Будапеща. Участниците в семинара – ръководители на организациите на социалните партньори на национално равнище, членовете на Надзорния съвет на НИПА, експерти от МТСП и НИПА, посредници и арбитри към НИПА, представители на академичните среди, бяха приветствани от министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков.
От името на Регионалния офис на Международното бюро по труда (МБТ) за Централна и Източна Европа (DWT/CO) в Будапеща г-жа Кристина Михеш поздрави участниците в семинара и подчерта, че неговото провеждане и присъствието на отговорни служители на МБТ е доказателство за ролята на НИПА в системата от индустриални отношения в България и значението, което се придава на сътрудничеството между МБТ и института.
От името на представителните организации на работниците и служителите г-н Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, поздрави НИПА с годишнината от създаването на института и припомни, че това бе в резултат на ефективния социален диалог и подкрепата на Международната организация на труда.
Председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов заяви, че работодателските организации са участвали във всички етапи от създаването и функционирането на НИПА и считат това за една добра стъпка в правилната посока. Той подчерта, че се оценява високо факта, че постоянно са полагани усилия за поддържане капацитета на НИПА - на арбитрите и посредниците, така че да е високо нивото и възможностите да решават спорове, макар и по-малко на брой. Г-н Симеонов отбеляза, че социалните партньори признават като подходяща тази независима институция за разрешаване на споровете и я подкрепят. Според него трябва всички страни да полагат усилия за учредяване на социалното партньорство и за разширяване на приложението на колективното трудово договаряне и сключените колективни трудови договори, което ще предостави и нови измерения за ролята на НИПА.


Г-жа Минава Ебисуи, ръководен служител от отдел „Трудово право и реформи“ (LABOURLAW) на Международното бюро по труда – Женева, представи пред участниците в семинара стандартите на Международната организация на труда относно ефективните системи за разрешаване на колективни трудови спорове, съдържащи се в наскоро преведената от НИПА брошура на МОТ „Системи за уреждане на трудови спорове – насоки за постигане на по-добри резултати“.
Проф. Красимира Средкова, консултант на БТПП, обърна внимание върху факта, че участник в семинара на НИПА е проф. Васил Мръчков, на когото всички дължим признание за дългогодишната му работа по въпросите на трудовото право и уреждането на трудовите спорове в България, като подчерта, че ратификацията на редица Конвенции и Препоръки на МОТ, както и свързаното с тяхното прилагане законодателство, са факт благодарение на неговия принос. Проф. Средкова изтъкна, че както самият закон за уреждане на колективните трудови спорове, така и по-късно създаването на НИПА, са резултат от сътрудничеството и помощта на МОТ, вкл. и за представянето на основните принципи на социалния диалог в началото на 90-те години, както и за неговото насърчаване в България.
Г-н Валери Апостолов, юридически съветник на президента на КТ „Подкрепа“, в своя коментар подчерта, че с принципното съгласие на всички социални партньори е разработен проект на изменение и допълнение на ЗУКТС, в който се предлагат промени, свързани с развитие на дейността на НИПА, както и подобряване на нормативната уредба по въпроси, по които приетият през 1990 г. закон вече не съответства на сегашното състояние на индустриалните отношения.
По време на дискусията, ръководена от директора на НИПА Владимир Бояджиев, бяха изказани мнения и обсъдени редица въпроси, свързани с възможностите за развитие на дейността на НИПА и нуждата от допълване на нормативната уредба по отношение на уреждането на трудовите спорове и колективното трудово договаряне.


Г-н Кевин Фоли представи опита на Република Ирландия в областта на уреждането на трудови спорове и ролята на ръководените от него институции в индустриалните отношения. Той се спря на институционалната реформа, осъществена в Ирландия през 2015 г- и на усилията, насочени към повишаване на ефективността на службата за помирение и Трудовия съд при разрешаване на трудовите спорове.
В своето изказване г-жа Величка Микова, изпълнителен секретар на КНСБ, припомни на участниците в семинара усилията, които синдикалните и работодателски организации положиха преди повече от десетилетие относно проекта за трудов съд в България, предложените промени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове и пропуснатата възможност за създаването на такава институция, за което съществуваше консенсус между социалните партньори.
Г-н Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ, акцентира върху направените в рамките на проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ съвместни предложения на социалните партньори за подобряване на дейността на НИПА и повишаване на ефективността от работата на института.
В хода на състоялата се дискусия, ръководена от г-жа Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ, бяха разменени мнения и становища по кръг от въпроси, свързани с приложимостта на опита на Република Ирландия, както и относно ефекта от приемането на предложенията за изменения и допълнения на ЗУКТС.

Г-жа Кристина Михеш направи презентация по въпроси, свързани с ефективната превенция и уреждане на колективните трудови спорове, във връзка с Конвенция №154 на МОТ и становищата на надзорните органи на МОТ, през призмата на взаимоотношенията „колективно трудово договаряне“ – „право на стачка“. Тя посочи, че фундаменталните конвенции на МОТ за правото на свободно сдружаване – №87 и за колективното договаряне – №98, са основополагащи по отношение на правото на стачка, но същевременно насочват работниците и служителите, и работодателите, към доброволно и мирно уреждане на трудовите спорове.
Г-жа Снежана Славчева, директор „Индустриални отношения“ в БСК подчерта, че създаването на Националния институт за помирение и арбитраж преди 15 години е резултат от съдействието, което МОТ оказа на България, и че в своята дейност институтът, основан на принципа на тристранното сътрудничество, е изпълнявал своята мисия в условията на социален диалог и зачитане на интересите на социалните партньори.
Г-н Николай Недев, изпълнителен секретар на КНСБ, акцентира върху ролята на НИПА в областта на информацията и анализите на колективното трудово договаряне в страната. Той подчерта, че КНСБ е предложила в рамките на създадената работна група към МТСП разширяване на дейността на НИПА в посока съдействие на социалните партньори в процеса на колективното трудово договаряне.
В дискусията, проведена под ръководството на проф. Емил Мингов, председател на Надзорния съвет на НИПА, участниците изразиха мнения в подкрепа на засилване ролята на института и неговата дейност за насърчаване на колективното трудово договаряне и мирното уреждане на колективните трудови спорове чрез помирение и арбитраж.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж