A-
A
A+

Открито интервю с Кевин Фоли и представяне на "Практическо ръководство за професионално помирение при уреждане на колективни трудови спорове"


През втория ден на семинара бе представено изданието на МОТ „Практическо ръководство за професионално помирение при уреждане на колективни трудови спорове“ в открито интервю на г-н Иван Нейков, председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш министър на труда и социалната политика, с неговия автор – г-н Кевин Фоли, председател на трудовия съд на Република Ирландия и бивш ръководител на службата за помирение към Ирландската трудова комисия.

Г-н Фоли отговори изчерпателно на въпросите, свързани с помирителните процедури при уреждането на колективните трудови спорове, за ролята на помирителя, качествата и уменията, които той трябва да притежава за успешно изпълнение на възложените задачи, неговите функции като независима трета страна в процеса на помирение, както и интересни случаи от практиката си.
Ръководството е разработено като субрегионален инструмент за подпомагане на техническата помощ на МОТ в областта на предотвратяването и разрешаването на спорове в страните от Централна и Източна Европа в сътрудничество с Ирландската комисия по трудови отношения (LRC), известна сега като "Комисията по отношения на работното място". То е плод на партньорството между МОТ и LRC в рамките на Меморандум за разбирателство, както и на съвместни усилия между Eкипа за техническа подкрепа за достоен труд и офис на МОТ за Централна и Източна Европа в Будапеща (DWT-CO Budapest), Департамент „Управление и трипартизъм" (GOVERNANCE) на МОТ и Международния център за обучение на МОТ в Торино (ITC Торино). Ръководството бе валидирано в Черна гора през м. април 2015 г. с помирители/посредници от трудовите администрации и представители на агенции за разрешаване на трудови спорове от Босна и Херцеговина, България, Македония, Черна гора, Румъния и Сърбия. Ръководството е предназначено за ползване в субрегиона, а впоследствие ще бъде публикувано като глобален инструмент с казуси в други региони.
Ръководството е изготвено като ревизия на Практическото Ръководство на МОТ за помирение при индустриални конфликти, разработено за първи път през 1973 г. и актуализирано през 1988 г. То е структурирано по такъв начин, че постепенно да привлече читателя чрез разбиране за процеса на помирение. В различните страни процесът на помирение, както е изложен тук, може да бъде наречен по различен начин или пък понятието „помирение“ може да се отнася до различен процес. Започвайки с определяне на контекста и идентифициране на това какво се разбира под „помирение“, Ръководството превежда читателя през личните качества, квалификациите и подготовката, необходими на един помирител да бъде ефективен. Това са инструментите на помирителя в тази професия.
Ръководството се стреми да разгледа практическите въпроси свързани с процеса и прилагането на идентифицираните инструменти в процеса на помирение, от първоначалния контакт със страните до самия процес.
След това Ръководството разглежда модела на помирение и техниките, които могат да се прилагат при помирение. Тъй като всички аспекти на личните качества, практическото приложение, фазите и техниките са свързани, в Ръководството има някои повторения по теми - необходимостта да разберете вашата роля и мандат като помирител и да развиете необходимите умения, за да бъдете ефективни; необходимостта да развиете и поддържате добри взаимоотношения; фундаменталното значение на безпристрастността, конфиденциалността и ангажираността; и необходимостта от разсъждаване върху собствената ви роля са повтарящи се теми в това Ръководство.
В края на Ръководството се съдържат казуси, за да се обяснят някои от разгледаните въпроси и да се дадат примери за обхвата на трудовите спорове, които обикновено имат полза от работата на помирителите. Тези казуси също така могат да бъдат материал за размисъл от страна на помирителите за това как биха могли да подходят към съответния случай и да дадат добра основа за обучителна дискусия. Накрая, Ръководството разглежда как помирителите могат да допринесат за предотвратяването на спорове.В заключителната част на семинара, заместник-министър д-р Султанка Петрова се обърна към участниците с благодарност към гостите за задълбочените им изследвания и изключително интересните презентации, които направиха, относно системите за уреждане на трудови спорове, международните трудови стандарти и критериите за уреждането им. Тя посочи, че тематиката, на която са посветени презентациите и дискусиите през изминалите два дни, винаги е била във фокуса на вниманието на социалните партньори в България, и неизменна част от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика в областта на социалния диалог.
Заместник-министър Петрова подчерта, че като национално отговорни социални партньори, всички ние сме убедени в ролята и значимостта на трипартитния диалог, без наличието на който не би било възможно постигането на социален мир и просперитет в развитието на индустриалните отношения у нас. Тя заяви, че от създаването си до сега, НИПА преодоля не малко трудности, но изпълни със съдържание и реализира успешно всички, вменени му от закона правомощия: превантивна дейност; ефективни процедури по посредничество и арбитраж; съвместно подготвени със социалните партньори текстове за усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща социалния диалог и разрешаването на колективни трудови спорове; създаване на информационна база от данни за колективните трудови договори в помощ на социалните партньори, държавната администрация и европейските и международни институции, както и организиране и провеждане на регулярни анализи на отраслови и браншови колективни трудови договори.
Заместник-министър Петрова подчерта, че за всички нас беше удоволствие да имаме възможността да се срещнем на този форум и да дискутираме голямата тема за ефективното предотвратяване и разрешаване на колективните трудови спорове, да обменим идеи за насърчаване на колективното трудово договаряне и успешния социален диалог, да почерпим от опита на нашите гости. Считам, че тази възможност беше успешно и задълбочено реализирана. В заключение тя сподели, че винаги е приятно да общува човек с партньори и съмишленици, защото само с общи усилия можем да осъществим един истински пълноценен и съдържателен социален диалог, диалог в който приоритет има консенсусът между социалните партньори, пред процедурите за помирение и арбитраж.
От името на представителните организации на работниците и служителите г-н Николай Недев, изпълнителен секретар на КНСБ, и проф. Любомир Стефанов, заместник председател на УС на Съюза за стопанска инициатива – от името на представителните организации на работодателите, изразиха задоволството на социалните партньори от успешно проведения семинар, възможността да бъдат обсъдени важни въпроси, и проведени ползотворни дискусии. От името на Регионалния офис на МБТ за Централна и източна Европа, г-жа Кристина Михеш поздрави НИПА и участниците за провеждането на семинара и изрази увереност, че и за в бъдеще сътрудничеството между МОТ и Министерството на труда и социалната политика и НИПА ще продължи ползотворно.


В продължение на двудневния международен семинар на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова проведе работна среща в МТСП с Минава Ебисуи от Международното бюро по труда в Женева, Кристина Михеш от Регионалното бюро за Централна и Източна Европа в Будапеща и Кевин Фоли – председател на Трудовия съд в Ирландия. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за повишаване на обществената осведоменост относно дейността на института за ефективното предотвратяване и разрешаване на колективните трудови спорове, насърчаване на колективното трудово договаряне и успешния социален диалог. Дискутираха се и възможностите за усъвършенстване на нормативната уредба по процедурите по посредничеството и арбитраж.

„Моето желание е НИПА да заеме своето достойно място в българското общество, така че да има по-голяма видимост и информираност за дейностите на института“, каза зам.-министър Петрова. От началото на тази година, в МТСП има сформирана и работи тристранна работна група, която разглежда текстовете на предложения от социалните партньори законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, с цел подобряване на нормативната уредба и повишаване на ефективността от дейността на НИПА. Дейността на тази работна група е на основата на успешно завършил проект, благодарение на който бе направен анализ на текущото състояние на българската нормативна уредба на правото на стачка, бяха изразени позициите на социалните партньори за нейната промяна, като резултатите бяха консултирани на състоялата се неформална среща с експертите на Международното бюро по труда в Женева през м. октомври 2017 г.
Убедени сме в ролята и значимостта на тристранния диалог, без наличието на който не би било възможно постигането на социален мир и просперитет в развитието на индустриалните отношения у нас, подчерта зам.-министър Петрова. Социалният диалог е приоритет на МТСП и всяка наша стъпка е координирана със социалните партньори, каза още тя.
Искам да благодаря на нашите гости за оказаната помощ и съдействие в процеса на разработката на предложенията за промени в нормативната уредба, свързана с правото на стачка, както и за помощта, която МОТ оказва на България, вкл. и през изминалата 2017 г., в резултат на която Министерството на труда предложи на Министерския съвет да внесе в Народното събрание ратифицирането на Конвенция 131 относно минималната работна заплата, което стана факт с единодушно гласуване през м. януари тази година.
От страна на експертите на МБТ бе потвърдено желанието за продължаване на сътрудничеството с България в лицето на Министерството на труда и социалната политика. Бяха обсъдени възможностите за оказване на техническа помощ от МБТ по въпроси, свързани с промени в законодателството в областта на труда и ратификацията на конвенциите на МОТ.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж