A-
A
A+

Трета годишна среща на агенциите за мирно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Аранжеловац, Република Сърбия, 4-6 юли 2018


Директорът на НИПА Владимир Бояджиев взе участие в Третата годишна среща на мрежата от агенции и институции за доброволно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, която се проведе в Република Сърбия, гр. Аранджеловац, в периода 4–6 юли 2018 г. Срещата е в рамките на проект „Платформа за заетост и социална политика“ (Employment and Social Affairs Platform ESAP http://www.esap.online), финансиран от Европейската комисия и изпълняван от Регионалния офис на МОТ за Централна и Източна Европа на Международното бюро по труда в Будапеща, Унгария.
Проектът ESAP е насочен към насърчаване на сътрудничеството в рамките на Западните Балкани и подпомагане на развитието и прилагането на ефективни политики в областта на заетостта и социалната политика чрез създаване на капацитет на публичните администрации и организациите на социалните партньори. Важна част на проекта е разделът за мирно разрешаване на трудови спорове http://www.esap.online/themes/4/labour-disputes, в рамките на който е създадена регионална мрежа от агенции и институции за доброволно уреждане на трудови спорове с участието на НИПА, като е подписан Меморандум за сътрудничество през месец ноември 2017 г.Третата годишна среща на агенциите и институциите за доброволно уреждане на трудови спорове имаше за цел да идентифицира сходствата и различията в процедурите за уреждане на трудови спорове в създадената Мрежа от агенции и институции, въз основа на анализ на случаи на трудови спорове, публикувани в специален раздел на интернет платформата на проекта ESAP. Участниците в срещата дискутираха относно областите и принципните възможности за хармонизация на нормативната уредба, регламентираща уреждането на трудовите спорове, съобразно основните инструменти на МОТ. На срещата също така бяха обсъдени и евентуални последващи действия по отношение на развитието на онлайн платформата за трудови спорове на ESAP.
След официалното откриване на срещата от г-жа Кристина Михеш, старши специалист по социален диалог и трудово право от Регионалния офис на МОТ за Централна и Източна Европа в Будапеща, Унгария, бе докладван от директорите на агенции прогресът в развитието на нормативната уредба във всяка от страните.
Вторият ден бе посветен на практиките при уреждане и решаване на индивидуални трудови спорове, като бе представен и сравнителния доклад за страните от Източна Европа, публикуван на страницата на ESAP https://www.esap.online/download/docs/CEE.pdf. Бяха обсъждани въпроси, свързани с преминалия тестов период на сравнителната база от данни за трудови спорове, поддържана онлайн в рамките на проекта ESAP. До този момент НИПА е представила информация в онлайн платформата за шест колективни трудови спора с цел споделяне на добри практики при тяхното уреждане с останалите агенции и институции от региона. От страна на отговорните за проекта ESAP служители бе споделено, че ЕК и МОТ дават положителна оценка на проекта, и е възможно той да бъде надграден, като бяха обсъдени някои идеи в каква посока това е подходящо да се осъществи.
На срещата бе представена Федералната служба за посредничество и помирение (Federal Mediation and Conciliation Service – FMCS) на САЩ от зам.-директора й Скот Бекенбоу, който се спря на историята на създаването на службата, етапите на развитието й, организацията и структурата на службата, нейните правомощия и принципи на работа. Той акцентира и върху някои от случаите, по които като служител е работил през последните години в областта на колективните трудови спорове.
Третата годишна среща на агенциите и институциите за мирно уреждане на трудови спорове бе закрита с приветствие от г-н Зоран Джорджевич, министър на труда, заетостта, социалните въпроси и правата на ветераните на Република Сърбия, който подчерта значението на тези органи в контекста на развитието на социалния диалог в страните от региона.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж