A-
A
A+

НИПА представи анализ на колективното трудово договаряне в област Шумен, 04.12.2018


На 4 декември 2018 г. Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) представи анализ на колективното трудово договаряне в Област Шумен в присъствието на представители на социалните партньори, Д „ИТ“ Шумен и общините в областта. Данните бяха изнесени от директора на Института г-н Владимир Бояджиев по време на заседание на Областния съвет по условия на труд в сградата на Областна администрация - Шумен. Според анализа, който изследва над 100 показатели на трудовото договаряне, Област Шумен се нарежда на девето място сред всички области в страната по брой сключени КТД и анекси към тях за периода 2010 г.- 30.6.2018 г. Базата данни на НИПА за периода 2009 г. – 30.06.2018 г. съдържа данни за общо 3 526 субекта – предприятия, общини и отрасли/браншове, в които е сключен КТД. Данните показват, че за периода от 31.12.2009 г. до 30.06.2018 г. в 3 350 предприятия, от които 186 административни структури, в 147 общини и 29 отрасъла/бранша, са били сключени КТД.
Субектите на КТД от област Шумен сред административните структури заемат най-голям относителен дял – 6.7% в структурата на предприятията, при дял от 5.6% общо за страната и 4.4% за Североизточния район. Субектите от област Шумен на общинско равнище на договаряне съставляват 7%, докато тези общо за страната са 4.2%, а в Североизточния район – 4.4%.
Над 94% от действащите КТД средно за изследвания период са сключени за период от 2 и 1 години, като средният процентен дял на наетите работници и служители, за които те са в сила, е 83%. С най-голям дял на действащи КТД са малките предприятия, които формират 48.1% от всички. На второ място по дял са КТД в средните предприятия – съответно с дял от 35.4% средно за периода. В териториално отношение данните показват, че за изследвания период във всички общини в състава на област Шумен има сключени КТД и анекси към тях. Анализът на колективното трудово договаряне в Област Шумен е третият анализ на областно равнище, изготвен от НИПА.
Анализът е публикуван в раздел "Анализи".

Публикации, отразяващи представянето на анализа:

Областна администрация Шумен Виж повече
Агенция Фокус Виж повече
Телевизия Шумен - централни новини Виж повече

Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж