A-
A
A+

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“, София, 22-23 март 2019 г.


По покана на г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, в съответствие с партньорските отношения между БТПП и НИПА, Националният институт за помирение и арбитраж участва в организираната от БТПП, Софийската адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет Международна конференция на тема: „Арбитраж – нови предизвикателства“.
В конференцията от страна на НИПА участваха г-н Владимир Бояджиев, директор, и г-жа Марияна Иванова, главен експерт, която представи пред участниците в четвъртия панел на конференцията доклад на тема: „Арбитражът за разрешаване на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж“. В него се акцентира върху ангажиментите на страната ни по Европейската социална харта (ревизирана) и Препоръка № 92 на МОТ относно доброволното помирение и доброволния арбитраж, довели при новите политически и социални реалности в България, до измененията и допълненията в Закона за уреждане на колективните трудови спорове през 2001 г. и създаването на Националния институт за помирение и арбитраж (чл.4а ЗУКТС, ДВ, бр.25 от 2001 г.). В изложението си г-жа Марияна Иванова се спря обстойно на характера и спецификата на арбитража към НИПА, като извънсъдебен способ за уреждане на колективни трудови спорове, видовете арбитражни органи, целта на арбитражното производство към НИПА и актовете, с които арбитражният орган се произнася.
В доклада беше подчертано, че арбитражът към НИПА разглежда и се произнася само по колективни трудови спорове, като производствата биват доброволни и задължителни. Трудовият арбитраж пред НИПА е доброволен, когато се образува по волята на спорещите страни (чл.5 ЗУКТС). Бяха представени добри примери от практиката на доброволния арбитраж към НИПА, а именно: уреждането на колективния трудов спор, възникнал през 2004 г., между МОН и синдикалните организации в образованието - Синдикат на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Независимия учителски синдикат към КНСБ, както и арбитражът в „Кремиковци“ АД (в неплатежоспособност).
В доклада бе разяснена спецификата на предмета на колективните трудови спорове, по които се произнася арбитражът към НИПА. Г-жа Марияна Иванова обърна внимание на присъстващите, че този предмет включва трудовите отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище и той се различава съществено от търговските спорове, разглеждани от арбитража към БТПП. Беше посочено, че по характера на спорния предмет колективните трудови спорове се разделят на правни спорове (трудови спорове за права) и неправни спорове (спорове за интереси). Специално внимание в доклада беше отделено на задължителния арбитраж по чл.14, ал.3 ЗУКТС – т.нар. арбитраж за осъществяване на минимално необходимите дейности по време на стачка. Бяха посочени примери от практиката на арбитража към НИПА по казуси от такъв характер, като МБАЛСМП „Н.И.Пирогов“, „Топлофикация“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, НК „Железопътна инфраструктура“, БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД, БДЖ „Товарни превози“ ЕООД, Холдинг „БДЖ“ ЕАД, „Мини Марица Изток“ ЕАД и др., чието уреждане от арбитража към НИПА е допринесло в значителна степен за законосъобразното разрешаване на сериозни индустриални конфликти в посочените области.
В заключение, г-жа Марияна Иванова подчерта, че НИПА и арбитражът към него, създадени със ЗУКТС на основата на принципа на трипартизма, са създадени по волята и за нуждите на социалните партньори. Тя обърна внимание пред присъстващите авторитетни юристи от Висшия адвокатски съвет, Софийската адвокатска колегия, АС при БТПП и ВКС, че приетият в зората на демократичните промени ЗУКТС, разкрива редица непълноти и недостатъци – празноти на уредбата, противоречие, нецелесъобразни правни решения и редакции и че тези законови несъвършенства създават сериозни затруднения, както за страните по КТС, така и за НИПА. Беше посочено също така, че за съжаление, въпреки многобройните предложения на социалните партньори и изразената позиция на НС на НИПА, все още няма консенсусен проект на ЗИД на ЗУКТС, с който да се усъвършенства нормативната уредба за уреждане на колективните трудови спорове, в съответствие с новите икономически и социални реалности у нас. Тя заключи, че въпреки посочените трудности, арбитражът към НИПА, в съответствие с действащото законодателство, успешно, бързо и ефективно разрешава отнесените към него КТС, придържайки се към добрите европейски практики и подпомага социалните партньори при възникнали индустриални конфликти, като по този начин съдейства за утвърждаването на европейския социален модел, усъвършенстването на индустриалните отношения и социалния диалог в България. Докладът беше приет с голям интерес от присъстващите и от представители на медиите, като докладчикът отговори на поставените въпроси, касаещи независимостта на арбитрите към НИПА и възможността за участие на медиатори по Закона за медиацията при уреждане на колективните трудови спорове по ЗУКТС.


Международната конференция "Арбитраж-нови предизвикателства" - информация


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж