A-
A
A+

НИПА ПРЕДСТАВИ ОНЛАЙН БАЗАТА ДАННИ ЗА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕНа 25 юни 2019 г. в София Националният институт за помирение и арбитраж представи пред социални партньори и гости ОНЛАЙН БАЗАТА ДАННИ за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС).
На срещата присъстваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Съюз за стопанска инициатива, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Университет за национално и световно стопанство, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и др.
Конференцията бе открита от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. „Искам да изразя своята увереност, че чрез създадената от НИПА възможност за публичен достъп до обществена информация за постигнатите между работодатели и синдикати договорености, реално се подпомага и насърчава колективното трудово договаряне и социалният диалог“, заяви Лазаров.
По думите му добрият социален диалог води до ограничаване на острите трудови конфликти и осигуряване на социален мир, както вътре в самите предприятия, така и като цяло в държавата. „Именно затова Министерството на труда и социалната политика полага усилия за подпомагане на социалния диалог и подобряване на механизмите за колективно трудово договаряне, както чрез законодателни мерки, така и чрез други инициативи. Бих искал да ви уведомя, че в момента, заедно със социалните партньори, обсъждаме промени в Кодекса на труда в тази посока“, отбеляза заместник-министърът.
В заключение той посочи, че социалните партньори, техните експерти и представителите на научните среди ще използват данните от информационния ресурс, за да се постигне развитие и усъвършенстване на колективното трудово договаряне на предприятията и служителите, работещи в тях.
Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи пред присъстващите възможностите на онлайн платформата като подчерта, че тя е общодостъпна и осигурява информация както за договорените между социалните партньори условия, надвишаващи нормативно определените с Кодекса на труда, така и за възникналите на територията на страната колективни трудови спорове.
„Надявам се, че базата данни ще бъде полезен за страните инструмент  в процеса на колективно договаряне, тъй като тя осигурява реален поглед върху договорените в КТД условия на труд по над 90 показателя, вкл. трудови възнаграждения, работно време, отпуски, обезщетения“, каза още директорът на НИПА.
Представителите на социалните партньори изразиха мнения, че разработената от НИПА база от данни и съдържащата се в нея детайлна информация относно колективните трудови договори и колективните трудови спорове ще бъде от голяма полза в процеса на колективно то трудово договаряне. Проф. Васил Мръчков отбеляза, че създаването на една такава платформа е важно, тъй като създава цялостна картина за нивото на колективното трудово договаряне в България. Той призова  за стимулиране на социалния диалог и увеличаване броя и обхвата на сключените колективни трудови договори в страната.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж