Договорена минимална работна заплата над установената с ПМС МРЗ за страната/Collectively agreed minimum wage above the national minimum wage established by Council of Ministries Decree


Държавата регулира минималните трудови възнаграждения и обезщетения според чл.244 КТ. С Постановление на Министерски съвет (ПМС) се определя размер на минималната работна заплата за страната. В този раздел са представени данни за договорената с КТД на равнище "предприятие" минимална работна заплата (МРЗ) за предприятието над постановения размер на МРЗ за страната, действащ към края на съответната година. Липсата на договорености относно размера на МРЗ в КТД на равнище „предприятие“ показва, че страните по него са приели, че определеният съгласно чл.244, т.1 КТ действащ размер на МРЗ за страната, се явява и МРЗ за съответното предприятие.
Договореностите в КТД относно размера на МРЗ за предприятието дефинират този размер по различни начини, в зависимост от волята на страните. Различното определяне на МРЗ за предприятието съществено затруднява сравненията на постигнатите договорености в КТД по групи икономически дейности, териториално разположение и др. В КТД на равнище „предприятие“ се среща определянето на МРЗ за групи професии или категории персонал като коефициент към договорена база – напр. МРЗ за страната или за отрасъл/бранш, или фиксиран размер в лева. Договореностите относно размерите на основните работни заплати, диференцирани според квалификацията на работниците и служителите, не могат да бъдат пряко сравнявани, поради наличието на различни подходи в тяхното определяне. В някои КТД се посочва диференциация на база степен на образование, в други КТД се посочват деветте категории персонал, съгласно Закона за бюджета на ДОО, по които се договарят минималните осигурителни доходи, в трети КТД се посочват конкретни длъжности в предприятието, като за тях се посочва съответно МРЗ, а в четвърти се прави препратка към Вътрешните правила за организация на работната заплата. Тези различия при договарянето на МРЗ в КТД на равнище „предприятие“ правят на този етап невъзможно прякото сравнение на договореностите за МРЗ в КТД, най-вече поради разликата в групите работници и служители, за които се договаря МРЗ в различните по дейност предприятия, както и диференциацията на факторите, които влияят върху договореното минимално възнаграждение. В действащите КТД на равнище „предприятие“ се разграничават три начина на определяне на размера на МРЗ за предприятието. МРЗ се договаря като определена сума в лева, като коефициент към МРЗ за страната, или като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш.


The minimum remunerations and compensations under Article 244 of the Labour Code shall be regulated by the State. The national minimum wage is determined by a decree of the Council of Ministers. This section provides data on the minimum salary collectively agreed by the collective agreement at the level of the enterprise which is above the established minimum wage for the country in effect at the end of the respective year. The lack of arrangements on the amount of the minimum wage in collective agreements at the level of an enterprise shows that the parties to the agreement have accepted that the amount of minimum wage for the country, determined in accordance with Article 244 (1) of the Labour Code shall be the minimum wage for the enterprise concerned.
The arrangements in collective agreements related to the amount of the minimum wage at the enterprise level define this amount in different ways, depending on the will of the parties. The different determination of the minimum wage at the enterprises level makes it difficult to compare the agreements reached in the collective agreements by a group of economic activities, territorial location, etc. The Collective Agreements at the enterprise level include the setting of the minimum wage for groups of professions or categories of staff as a coefficient to the agreed rate, such as the minimum wage for the country or for a sector/industry or as a fixed amount in BGN. The arrangements related to the basic salary rates, differentiated according to the qualifications of the employees, can not be directly compared because of the different approaches to their determination. There are collective agreements that differentiation is based on the educational level; while other collective agreements refer to the nine categories of staff that are listed under the State Social Security Budget Act, where the minimum social security contributions are negotiated. The third type of collective agreements refer to specific positions in the enterprise, indicating respectively the minimum wage, and in the fourth group of agreements, a reference to the Internal Rules for the Organization of Wages is made. These differences resulted from the collective bargaining of the minimum wage at the enterprise level make it impossible to directly compare the minimum wage arrangements in collective agreements at this stage, mainly because of the difference in the groups of employees in favour of which the minimum wage is subject to negotiation in various businesses, as well as to the differentiation of the factors that affect the agreed minimum wage. In the collective agreements at the enterprise level that are in force three ways of determination of the amount of the minimum wage are distinguished. The minimum wage is negotiated as a fixed amount in BGN, as a coefficient to the minimum wage for the country or as a coefficient to the minimum wage at industry/branch level.


Договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната по вид/Collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage by way of determination
  2019 2018 2017
  КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
Като сума/As an amount 432 89.3% 55 695 60.3% 367 71.3% 48 919 44.9% 345 71.6% 47 674 44.7%
Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage 49 10.1% 36 489 39.5% 81 15.7% 53 718 49.3% 86 17.8% 54 966 51.5%
Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  3 0.6% 201 0.2% 67 13.0% 6 280 5.8% 51 10.6% 4 101 3.8%
Общо/Total 484 100.0% 92 385 100.0% 515 100.0% 108 917 100.0% 482 100.0% 106 741 100.0%
Дял от общо действащи КТД/Share of CLA in force 29.0%   29.0%   31.0%   34.0%   26.5%   32.2%  

Колективни трудови договори с договорена МРЗ за предприятието над МРЗ за страната/Collective labour agreements with collectively agreed Minimum wage for undertaking above the Minimum national wage


Наети лица в предприятия с КТД с договорена МРЗ за предприятието над МРЗ за страната/Employed by undertakings with collectively agreed Minimum wage for undertaking above the Minimum national wage


 


 


 


 


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната по икономически дейности А21 КИД-2008/Collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage by economic activities A21 NACE.BG-2008 Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо КТД/
% of Total CLA
Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо наети/
% of Total Employed
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008 КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 8     11.1% 354     7.2%
B Добивна промишленост/Mining and quarrying   2   16.7%   9 183   69.0%
C Преработваща промишленост/Manufacturing 19 5   19.4% 11 187 5 806   25.5%
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 2 12   82.4% 4 174 11 614   98.9%
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 2 15   32.7% 1 200 6 731   42.7%
F Строителство/Construction   2   22.2%   515   10.6%
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles   1   16.7%   552   66.3%
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 2 1   7.7% 1 410 383   4.5%
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities                
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication                
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1     33.3% 3 949     33.9%
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities                
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 2 3   16.7% 96 863   28.1%
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities   1   7.7%   497   24.7%
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 5     4.3% 341     0.9%
P Образование/Education 338 7   49.1% 19 056 345   41.6%
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 51     16.4% 13 458     37.0%
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 1   3 4.6% 182   201 6.5%
S Други дейности/Other service activities 1     2.4% 288     21.1%
Общо/Total 432 49 3 29.0% 55 695 36 489 201 29.0%
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing     10 15.4%     527 10.9%
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 4 5   69.2% 1 189 11 457   95.4%
C Преработваща промишленост/Manufacturing 21 10   25.0% 16 553 6 283   33.0%
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 1 15   88.9% 437 17 750   98.7%
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 1 28 2 59.6% 1 280 11 756 416 71.2%
F Строителство/Construction   3   30.0%   1 100   23.3%
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles   1   9.1%   552   55.5%
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 4 5   25.0% 3 433 2 960   16.2%
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities                
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication                
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1     33.3% 3 982     34.6%
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities                
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 1 3   11.4% 50 893   26.3%
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities   1 1 12.5%   497 7 23.5%
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 1   1 1.8% 34   198 0.6%
P Образование/Education 299 9 27 47.5% 14 177 466 1 162 36.5%
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 33   12 15.0% 7 496   3 267 30.8%
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation     11 12.9%     690 12.0%
S Други дейности/Other service activities 1 1 3 13.2% 288 4 13 26.8%
Общо/Total 367 81 67 31.0% 48 919 53 718 6 280 34.0%
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1   10 14.3% 80   481 10.5%
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 4 7   73.3% 1 192 11 632   97.0%
C Преработваща промишленост/Manufacturing 24 10 2 26.7% 18 752 6 390 875 34.6%
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 3 17   95.2% 628 17 913   99.5%
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 2 29 2 68.8% 1 102 12 756 416 82.6%
F Строителство/Construction   3   27.3%   1 132   23.5%
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles   1 1 20.0%   540 9 55.8%
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 3 5   21.1% 2 757 2 627   13.1%
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities                
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1     12.5% 257     3.8%
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1     33.3% 3 982     36.4%
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 1     4.8% 34     3.8%
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 1 3   12.5% 50 1 056   29.9%
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities   1 1 14.3%   497 7 28.9%
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 1   1 1.7% 34   198 0.6%
P Образование/Education 263 9 14 34.8% 12 002 421 738 26.2%
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 38   11 15.6% 6 611   981 22.8%
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 2   7 10.8% 193   378 9.7%
S Други дейности/Other service activities   1 2 8.8%   2 18 1.5%
Общо/Total 345 86 51 26.5% 47 674 54 966 4 101 32.2%

2019


2018


2017


2019


2018


2017


Договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната по групи икономически дейности A7 НИПА/Collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage by group of economic activities A7 NICA Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо КТД/
% of Total CLA
Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо наети/
% of Total Employed
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 8     11.1% 354     7.2%
B-F Индустрия/Industry 23 36   27.6% 16 561 33 849   42.2%
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 5 6   8.7% 5 455 2 295   11.4%
O Държавно управление/Public administration 5     4.3% 341     0.9%
P Образование/Education 338 7   49.1% 19 056 345   41.6%
Q Здравеопазване/Health 51     16.4% 13 458     37.0%
R-S Култура и други/Culture and other services 2   3 3.9% 470   201 9.3%
Общо/Total 432 49 3 29.0% 55 695 36 489 201 29.0%
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing     10 15.4%     527 10.9%
B-F Индустрия/Industry 27 61 2 41.5% 19 459 48 346 416 54.8%
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 6 10 1 12.3% 7 465 4 902 7 18.1%
O Държавно управление/Public administration 1   1 1.8% 34   198 0.6%
P Образование/Education 299 9 27 47.5% 14 177 466 1 162 36.5%
Q Здравеопазване/Health 33   12 15.0% 7 496   3 267 30.8%
R-S Култура и други/Culture and other services 1 1 14 13.0% 288 4 703 14.5%
Общо/Total 367 81 67 31.0% 48 919 53 718 6 280 34.0%
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 1   10 14.3% 80   481 10.5%
B-F Индустрия/Industry 33 66 4 44.8% 21 674 49 823 1 291 56.4%
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 7 10 2 14.1% 7 080 4 720 16 17.1%
O Държавно управление/Public administration 1   1 1.7% 34   198 0.6%
P Образование/Education 263 9 14 34.8% 12 002 421 738 26.2%
Q Здравеопазване/Health 38   11 15.6% 6 611   981 22.8%
R-S Култура и други/Culture and other services 2 1 9 10.3% 193 2 396 8.2%
Общо/Total 345 86 51 26.5% 47 674 54 966 4 101 32.2%

2019


2018


2017


2019


2018


2017


Договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната по икономически сектори (обществен/частен)/Collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage by economic sectors (public/private) Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо КТД/
% of Total CLA
Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо наети/
% of Total Employed
Икономически сектори/Economic sectors КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
  2019
Обществен сектор/Public sector 410 29 3 30,2% 39 727 17 036 201 26,8%
Предприятия/Undertakings 405 29 3 32,4% 39 386 17 036 201 32,1%
Държавна администрация/Public administration 5     4,4% 341     0,9%
Частен сектор/Private sector 22 20   20,4% 15 968 19 453   33,4%
Национални предприятия/National undertakings 9 6   11,4% 8 502 10 325   31,6%
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 13 14   36,5% 7 466 9 128   35,6%
Общо/Total 432 49 3 29,0% 55 695 36 489 201 29,0%
  2018
Обществен сектор/Public sector 339 50 64 31,1% 26 735 29 660 6 267 29,6%
Предприятия/Undertakings 338 50 63 33,6% 26 701 29 660 6 069 35,8%
Държавна администрация/Public administration 1   1 1,8% 34   198 0,6%
Частен сектор/Private sector 28 31 3 29,8% 22 184 24 058 13 42,6%
Национални предприятия/National undertakings 10 14 3 19,7% 7 484 12 741 13 32,8%
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 18 17   49,3% 14 700 11 317   55,6%
Общо/Total 367 81 67 31,0% 48 919 53 718 6 280 34,0%
  2017
Обществен сектор/Public sector 315 50 46 25,8% 24 073 30 671 3 199 26,7%
Предприятия/Undertakings 314 50 45 27,8% 24 039 30 671 3 001 32,1%
Държавна администрация/Public administration 1   1 1,7% 34   198 0,6%
Частен сектор/Private sector 30 36 5 31,4% 23 601 24 295 902 42,5%
Национални предприятия/National undertakings 11 20 4 22,6% 9 858 13 994 195 35,7%
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 19 16 1 50,7% 13 743 10 301 707 52,3%
Общо/Total 345 86 51 26,5% 47 674 54 966 4 101 32,2%

2019


 


2018


 


2017


 


2019


 


2018


 


2017


 


Договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната по големина на предприятията/Collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage by size of undertakings Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо КТД/
% of Total CLA
Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо наети/
% of Total Employed
Големина на предприятията/Size of undertakings КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
  2019
Големи предприятия/Large size undertakings 39 28   29,5% 37 294 34 977   29,6%
Средни предприятия/Medium size undertakings 124 13 2 26,1% 11 755 1 283 153 25,2%
Малки предприятия/Small size undertakings 251 7 1 32,4% 6 534 222 48 31,8%
Микро предприятия/Micro size undertakings 16 1   21,0% 112 7   23,3%
n.a. 2     6,7%        
Общо/Total 432 49 3 29,0% 55 695 36 489 201 29,0%
Големи предприятия/Large size undertakings 39 28   29,5% 37 294 34 977   29,6%
Средни предприятия/Medium size undertakings 124 13 2 26,1% 11 755 1 283 153 25,2%
Малки предприятия/Small size undertakings 267 8 1 31,4% 6 646 229 48 31,6%
n.a. 2     6,7%        
Общо/Total 432 49 3 29,0% 55 695 36 489 201 29,0%
  2018
Големи предприятия/Large size undertakings 31 41 3 34,4% 34 065 50 682 2 757 35,6%
Средни предприятия/Medium size undertakings 94 26 25 27,7% 8 674 2 717 2 538 26,7%
Малки предприятия/Small size undertakings 228 12 29 33,5% 6 095 308 941 34,4%
Микро предприятия/Micro size undertakings 12 2 9 26,1% 85 11 44 25,8%
n.a. 2   1 9,7%        
Общо/Total 367 81 67 31,0% 48 919 53 718 6 280 34,0%
Големи предприятия/Large size undertakings 31 41 3 34,4% 34 065 50 682 2 757 35,6%
Средни предприятия/Medium size undertakings 94 26 25 27,7% 8 674 2 717 2 538 26,7%
Малки предприятия/Small size undertakings 240 14 38 32,8% 6 180 319 985 34,2%
n.a. 2   1 9,7%        
Общо/Total 367 81 67 31,0% 48 919 53 718 6 280 34,0%
  2017
Големи предприятия/Large size undertakings 34 41 3 34,7% 33 323 51 441 1 382 34,3%
Средни предприятия/Medium size undertakings 96 31 19 25,5% 8 777 3 250 1 987 24,8%
Малки предприятия/Small size undertakings 201 12 24 26,9% 5 495 266 704 27,6%
Микро предприятия/Micro size undertakings 11 2 4 16,8% 79 9 28 18,6%
n.a. 3   1 10,8%        
Общо/Total 345 86 51 26,5% 47 674 54 966 4 101 32,2%
Големи предприятия/Large size undertakings 34 41 3 34,7% 33 323 51 441 1 382 34,3%
Средни предприятия/Medium size undertakings 96 31 19 25,5% 8 777 3 250 1 987 24,8%
Малки предприятия/Small size undertakings 212 14 28 25,9% 5 574 275 732 27,3%
n.a. 3   1 10,8%        
Общо/Total 345 86 51 26,5% 47 674 54 966 4 101 32,2%

2019


2018


2017


2019


2018


2017


Договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната по статистически райони и области/Collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage by statistical regions and administrative districts Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо КТД/
% of Total CLA
Като сума/As an amount Като коефициент към МРЗ за страната/As a coefficient to the Minimum national wage Като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш/As a coefficient to the Minimum industry/branch wage  % от общо наети/
% of Total Employed
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
  2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 98 6   40,3% 7 921 1 382   39,9%
BG311 Видин/Vidin  14     50,0% 703     53,5%
BG312 Монтана/Montana  19 1   37,7% 361 30   19,9%
BG313 Враца/Vratsa  26 2   40,0% 4 861 537   65,4%
BG314 Плевен/Pleven  9 2   27,5% 797 739   20,4%
BG315 Ловеч/Lovech  30 1   46,3% 1 199 76   30,2%
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 56 3 1 28,3% 6 277 1 088 48 27,9%
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 19 2   28,4% 1 022 810   21,7%
BG322 Габрово/Gabrovo 8 1 1 20,8% 934 278 48 16,6%
BG323 Русе/Ruse 23     40,4% 3 592     52,8%
BG324 Разград/Razgrad 4     30,8% 118     7,8%
BG325 Силистра/Silistra 2     10,0% 611     27,5%
BG33 Североизточен/Severoiztochen 54 6   22,3% 7 445 3 776   31,1%
BG331 Варна/Varna 25 6   41,3% 4 311 3 776   46,5%
BG332 Добрич/Dobrich 18     16,7% 1 221     20,1%
BG333 Шумен/Shumen 8     13,1% 1 744     23,6%
BG334 Търговище/Targovishte 3     12,0% 169     3,3%
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 90 12 1 35,2% 8 503 9 636 55 36,2%
BG341 Бургас/Burgas 29 7   31,9% 1 400 632   13,4%
BG342 Сливен/Sliven 12 1   27,1% 3 054 430   59,6%
BG343 Ямбол/Yambol 3 1   28,6% 594 370   61,4%
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 46 3 1 42,4% 3 455 8 204 55 42,3%
BG41 Югозападен/Yugozapaden 53 11 1 23,6% 13 689 9 268 98 33,8%
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 25 8 1 21,7% 10 806 7 073 98 33,4%
BG412 София/Sofia 14 1   34,1% 427 1 830   37,9%
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 10     25,0% 1 217     29,1%
BG414 Перник/Pernik   2   15,4%   365   19,9%
BG415 Кюстендил/Kyustendil 4     18,2% 1 239     52,0%
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 80 10   27,7% 7 911 9 277   43,5%
BG421 Пловдив/Plovdiv 27 7   26,0% 5 339 8 389   57,4%
BG422 Хасково/Haskovo 31 1   43,2% 1 205 152   28,0%
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 9 1   22,7% 519 15   10,5%
BG424 Смолян/Smolyan 2 1   6,5% 84 721   28,5%
BG425 Кърджали/Kardzhali 11     36,7% 764     26,9%
Цялата страна/All regions 1 1   5,4% 3 949 2 062   8,0%
Общо/Total 432 49 3 29,0% 55 695 36 489 201 29,0%
  2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 70 10 8 35,1% 3 322 5 219 259 38,9%
BG311 Видин/Vidin  12 1   50,0% 675 13   52,0%
BG312 Монтана/Montana  13 1   25,9% 254 30   14,4%
BG313 Враца/Vratsa  25 5   43,5% 1 025 4 361   66,8%
BG314 Плевен/Pleven  8 2 5 40,5% 963 739 76 25,3%
BG315 Ловеч/Lovech  12 1 3 24,6% 405 76 183 15,7%
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 42 10 9 27,7% 3 670 3 211 701 27,8%
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 15 4 1 25,0% 445 889 27 13,9%
BG322 Габрово/Gabrovo 7 3 3 24,1% 337 505 169 13,3%
BG323 Русе/Ruse 14 2 4 40,8% 2 735 1 480 182 69,4%
BG324 Разград/Razgrad 3   1 25,0% 102   323 22,9%
BG325 Силистра/Silistra 3 1   19,0% 51 337   23,3%
BG33 Североизточен/Severoiztochen 49 9 12 25,1% 7 290 4 824 2 470 40,1%
BG331 Варна/Varna 26 6 2 44,7% 4 780 3 806 2 150 59,4%
BG332 Добрич/Dobrich 14   6 16,9% 726   215 14,0%
BG333 Шумен/Shumen 6 1 2 15,3% 1 611 585 72 32,9%
BG334 Търговище/Targovishte 3 2 2 26,9% 173 433 33 13,6%
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 102 15 14 43,5% 12 483 12 935 1 297 49,8%
BG341 Бургас/Burgas 46 7 3 48,3% 6 802 632 510 50,6%
BG342 Сливен/Sliven 11 1   26,1% 2 973 430   58,5%
BG343 Ямбол/Yambol 4 1 5 52,6% 147 370 358 61,1%
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 41 6 6 44,2% 2 561 11 503 429 47,2%
BG41 Югозападен/Yugozapaden 43 18 9 26,3% 12 712 13 229 591 42,8%
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 21 13 3 25,7% 10 014 10 704 307 43,6%
BG412 София/Sofia 15 1 1 39,5% 1 376 1 830 93 57,7%
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 4   1 12,8% 179   47 5,3%
BG414 Перник/Pernik 1 2 3 33,3% 1 039 365 110 76,8%
BG415 Кюстендил/Kyustendil 2 2 1 22,7% 104 330 34 25,5%
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 60 17 14 29,4% 5 460 11 232 764 40,9%
BG421 Пловдив/Plovdiv 20 9 6 26,7% 2 880 8 550 398 44,0%
BG422 Хасково/Haskovo 22 1 3 38,8% 797 152 108 22,6%
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 5 5 3 28,9% 624 1 501 174 44,0%
BG424 Смолян/Smolyan 4 2   16,2% 75 1 029   44,9%
BG425 Кърджали/Kardzhali 9   2 36,7% 1 084   84 33,8%
Цялата страна/All regions 1 2 1 11,1% 3 982 3 068 198 9,6%
Общо/Total 367 81 67 31,0% 48 919 53 718 6 280 34,0%
  2017
BG31 Северозападен/Severozapaden 54 12 8 27,5% 2 355 5 927 383 37,3%
BG311 Видин/Vidin  6 1   29,2% 263 15   29,6%
BG312 Монтана/Montana  11 1   20,3% 260 36   13,9%
BG313 Враца/Vratsa  22 6 2 41,7% 826 4 396 119 66,8%
BG314 Плевен/Pleven  4 2 3 22,5% 619 1 007 47 22,7%
BG315 Ловеч/Lovech  11 2 3 21,6% 387 473 217 22,5%
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 44 8 9 24,6% 4 090 2 447 603 24,4%
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 15 1 5 24,4% 504 12 116 6,4%
BG322 Габрово/Gabrovo 13 3 3 29,7% 799 514 164 17,8%
BG323 Русе/Ruse 10 2   19,4% 1 751 1 480   44,8%
BG324 Разград/Razgrad 1 1 1 23,1% 244 104 323 39,4%
BG325 Силистра/Silistra 5 1   26,1% 792 337   52,5%
BG33 Североизточен/Severoiztochen 52 11 5 21,9% 7 693 4 939 202 31,9%
BG331 Варна/Varna 29 8   44,0% 3 421 3 921   38,0%
BG332 Добрич/Dobrich 12   2 10,5% 1 878   130 27,4%
BG333 Шумен/Shumen 7 1 2 16,4% 1 565 585 72 30,1%
BG334 Търговище/Targovishte 4 2 1 21,9% 829 433   20,4%
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 92 13 9 36,4% 10 915 13 090 967 47,3%
BG341 Бургас/Burgas 36 7 2 35,7% 5 315 1 762 429 45,2%
BG342 Сливен/Sliven 12 1   28,9% 3 130 460   65,2%
BG343 Ямбол/Yambol 4 1 3 40,0% 191 347 256 55,0%
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 40 4 4 39,3% 2 279 10 521 282 44,7%
BG41 Югозападен/Yugozapaden 38 21 10 22,9% 11 229 13 950 717 38,9%
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 20 15 3 23,6% 8 462 11 182 377 39,6%
BG412 София/Sofia 13 1 1 31,3% 1 375 1 720 93 54,6%
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 3 3 2 19,5% 83 807 103 21,8%
BG414 Перник/Pernik   1 3 17,4%   7 110 5,2%
BG415 Кюстендил/Kyustendil 2 1 1 14,3% 1 309 234 34 45,7%
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 63 19 9 27,0% 7 153 11 580 1 031 45,8%
BG421 Пловдив/Plovdiv 18 10 2 22,1% 4 265 8 901 725 49,5%
BG422 Хасково/Haskovo 21   1 31,9% 800   47 22,7%
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 5 6 3 28,0% 154 1 796 166 44,5%
BG424 Смолян/Smolyan 11 2   29,5% 872 478   48,4%
BG425 Кърджали/Kardzhali 8 1 3 31,6% 1 062 405 93 41,1%
Цялата страна/All regions 2 2 1 13,2% 4 239 3 033 198 9,8%
Общо/Total 345 86 51 26,5% 47 674 54 966 4 101 32,2%

2019


 


2018


 


2017


 


2019


 


2018


 


2017


 

© Национален институт за помирение и арбитраж