Размер на договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната/Amount of collectively agreed Mininum wage for undertaking above the Minimum national wage


Най-важните показатели, характеризиращи договорената с колективните трудови договори на равнище "предприятие" минимална работна заплата (МРЗ) за предприятията над установеното равнище за страната са показани на таблиците и графиките в този раздел, заедно с броя на КТД и наетите работници и служители, за които те са в сила.


The most important indicators of collectively agreed minimum wage above the national minimum wage with CLA on undertaking level  are shown in the tables and charts in this section, with the number of CLAs and the employees covered, as well.


Договорена с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната/Collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage
  2019 2018 2017
  Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed
Да/Yes 484 29,0% 92 385 29,0% 515 31,0% 108 917 34,0% 482 26,5% 106 741 32,2%
Не/No 1 186 71,0% 226 088 71,0% 1 148 69,0% 211 141 66,0% 1 334 73,5% 224 986 67,8%
Общо/Total 1 670 100.0% 318 473 100.0% 1 663 100.0% 320 058 100.0% 1 816 100.0% 331 727 100.0%

Показатели на договорената с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната/Indicators of collectively agreed Minimum wage for undertaking above the minimum national wage
  2019 2018 2017
 

Лева/BGN

Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Лева/BGN Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Лева/BGN Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Минимална работна заплата за страната/Minimum national wage (MNW) Лева/BGN 560   510   460  
Средно договорена МРЗ над МРЗ за страната/Average collectively agreed MW above the MNW 837,82 1,50 709,41 1,39 596,20 1,30
Медианна стойност/Median 920 1,64 660 1,29 600 1,30
Най-често срещана стойност/Mode 920 1,64 920 1,80 600 1,30
Минимална стойност/Minimum 561 1,00 520 1,02 462 1,00
Максимална стойност/Maximum 1 120 2,00 1 122 2,20 1 012 2,20

КТД/CLA (брой/number)


Наети/Employed (брой/number)


КТД/CLA (%)


Наети/Employed (%)


Показатели/Indicators


Коефициент/Coefficient


Структура и показатели на договорената с КТД МРЗ за предприятието над МРЗ за страната/Structure and indicators of collectively agreed minimum wage for undertaking above the minimum national wage
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed
(брой/number)
Средно договорена стойност/
Average collectively agreed rate
(Лева/BGN)
Най-често срещана стойност/
Mode
(Лева/BGN)
Минимална стойност/
Minimum
(Лева/BGN)
Максимална стойност/
Maximum
(Лева/BGN)
Коефициент на средно договорената стойност към минимума/
Coefficient of the average collectively agreed rate to the minimum
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 8 354 602,50 600 600 620 1,08
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 2 9 183 784,00 784 784 784 1,40
C Преработваща промишленост/Manufacturing 24 16 993 713,85 577 561 1 000 1,27
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 14 15 788 721,43 672 616 950 1,29
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 17 7 931 604,14 577 577 840 1,08
F Строителство/Construction 2 515 700,00 700 700 700 1,25
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 1 552 672,00 672 672 672 1,20
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 3 1 793 641,47 582 582 690 1,15
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication              
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 3 949 850,00 850 850 850 1,52
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 5 959 733,60 616 616 896 1,31
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 672,00 672 672 672 1,20
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 5 341 658,00 660 650 660 1,18
P Образование/Education 345 19 401 891,45 920 561 1 120 1,59
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 51 13 458 747,41 900 580 950 1,33
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 4 383 703,00 728 572 784 1,26
S Други дейности/Other service activities 1 288 660,00 660 660 660 1,18
Общо/Total 484 92 385 837,82 920 561 1 120 1,50
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 10 527 525,00 525 525 525 1,03
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 9 12 646 723,33 714 557 1 122 1,42
C Преработваща промишленост/Manufacturing 31 22 836 633,80 525 520 1 000 1,24
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 16 18 187 684,38 612 561 1 020 1,34
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 31 13 452 562,40 525 525 918 1,10
F Строителство/Construction 3 1 100 646,00 638 638 663 1,27
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 1 552 612,00 612 612 612 1,20
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 9 6 393 641,10 663 530 714 1,26
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication              
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 3 982 750,00 750 750 750 1,47
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 4 943 692,13 550 550 816 1,36
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 2 504 568,50 525 525 612 1,11
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 2 232 587,50 525 525 650 1,15
P Образование/Education 335 15 805 757,55 920 520 955 1,49
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 45 10 763 626,56 700 520 950 1,23
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 11 690 596,59 525 525 683 1,17
S Други дейности/Other service activities 5 305 573,80 525 525 714 1,13
Общо/Total 515 108 917 709,41 920 520 1 122 1,39
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 11 561 477,27 474 474 510 1,04
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 11 12 824 670,00 644 538 1 012 1,46
C Преработваща промишленост/Manufacturing 36 26 017 571,00 552 466 850 1,24
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 20 18 541 607,20 552 506 920 1,32
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 33 14 274 511,93 474 474 828 1,11
F Строителство/Construction 3 1 132 582,67 575 575 598 1,27
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 2 549 513,00 474 474 552 1,12
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 8 5 384 597,50 598 509 660 1,30
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 257 506,00 506 506 506 1,10
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 3 982 750,00 750 750 750 1,63
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 1 34 500,00 500 500 500 1,09
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 4 1 106 637,75 550 550 736 1,39
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 2 504 513,00 474 474 552 1,12
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 2 232 537,00 474 474 600 1,17
P Образование/Education 286 13 161 617,99 600 469 810 1,34
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 49 7 592 571,04 474 462 730 1,24
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 9 571 541,87 616 474 616 1,18
S Други дейности/Other service activities 3 20 530,67 474 474 644 1,15
Общо/Total 482 106 741 596,20 600 462 1 012 1,30
 
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 8 354 602.50 600 600 620 1.08
B-F Индустрия/Industry 59 50 410 685.95 577 561 1 000 1.22
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 11 7 750 707.85 672 582 896 1.26
O Държавно управление/Public administration 5 341 658.00 660 650 660 1.18
P Образование/Education 345 19 401 891.45 920 561 1 120 1.59
Q Здравеопазване/Health 51 13 458 747.41 900 580 950 1.33
R-S Култура и други/Culture and other services 5 671 694.40 728 572 784 1.24
Общо/Total 484 92 385 837.82 920 561 1 120 1.50
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 10 527 525.00 525 525 525 1.03
B-F Индустрия/Industry 90 68 221 627.56 525 520 1 122 1.23
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 17 12 374 649.26 612 525 816 1.27
O Държавно управление/Public administration 2 232 587.50 525 525 650 1.15
P Образование/Education 335 15 805 757.55 920 520 955 1.49
Q Здравеопазване/Health 45 10 763 626.56 700 520 950 1.23
R-S Култура и други/Culture and other services 16 995 589.47 525 525 714 1.16
Общо/Total 515 108 917 709.41 920 520 1 122 1.39
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 11 561 477.27 474 474 510 1.04
B-F Индустрия/Industry 103 72 788 570.02 552 466 1 012 1.24
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 19 11 816 586.26 552 474 750 1.27
O Държавно управление/Public administration 2 232 537.00 474 474 600 1.17
P Образование/Education 286 13 161 617.99 600 469 810 1.34
Q Здравеопазване/Health 49 7 592 571.04 474 462 730 1.24
R-S Култура и други/Culture and other services 12 591 539.07 474 474 644 1.17
Общо/Total 482 106 741 596.20 600 462 1 012 1.30
 
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
  2019
Обществен сектор/Public sector 442 56 964 847,75 920 561 1 120 1,51
Предприятия/Undertakings 437 56 623 849,92 920 561 1 120 1,52
Държавна администрация/Public administration 5 341 658,00 660 650 660 1,18
Частен сектор/Private sector 42 35 421 733,41 672 577 1 000 1,31
Национални предприятия/National undertakings 15 18 827 758,99 700 577 950 1,36
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 27 16 594 719,21 672 577 1 000 1,28
Общо/Total 484 92 385 837,82 920 561 1 120 1,50
  2018
Обществен сектор/Public sector 453 62 662 717,01 920 520 1 020 1,41
Предприятия/Undertakings 451 62 430 717,59 920 520 1 020 1,41
Държавна администрация/Public administration 2 232 587,50 525 525 650 1,15
Частен сектор/Private sector 62 46 255 653,86 612 520 1 122 1,28
Национални предприятия/National undertakings 27 20 238 634,70 714 520 918 1,24
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 35 26 017 668,65 612 520 1 122 1,31
Общо/Total 515 108 917 709,41 920 520 1 122 1,39
  2017
Обществен сектор/Public sector 411 57 943 596,83 600 462 920 1,30
Предприятия/Undertakings 409 57 711 597,12 600 462 920 1,30
Държавна администрация/Public administration 2 232 537,00 474 474 600 1,17
Частен сектор/Private sector 71 48 798 592,58 552 466 1 012 1,29
Национални предприятия/National undertakings 35 24 047 584,14 644 466 828 1,27
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 36 24 751 600,78 552 474 1 012 1,31
Общо/Total 482 106 741 596,20 600 462 1 012 1,30
 
Големина на предприятията/Size of undertakings
  2019
Големи предприятия/Large size undertakings 67 72 271 700,87 577 561 1 120 1,25
Средни предприятия/Medium size undertakings 139 13 191 817,11 920 561 1 085 1,46
Малки предприятия/Small size undertakings 259 6 804 881,08 920 561 1 085 1,57
Микро предприятия/Micro size undertakings 17 119 898,29 920 660 1 085 1,60
n.a. 2   750,00 580 580 920 1,34
Общо/Total 484 92 385 837,82 920 561 1 120 1,50
Големи предприятия/Large size undertakings 67 72 271 700,87 577 561 1 120 1,25
Средни предприятия/Medium size undertakings 139 13 191 817,11 920 561 1 085 1,46
Малки предприятия/Small size undertakings 276 6 923 882,14 920 561 1 085 1,58
n.a. 2   750,00 580 580 920 1,34
Общо/Total 484 92 385 837,82 920 561 1 120 1,50
  2018
Големи предприятия/Large size undertakings 75 87 504 623,24 525 520 1 020 1,22
Средни предприятия/Medium size undertakings 145 13 929 689,92 920 520 1 122 1,35
Малки предприятия/Small size undertakings 269 7 344 747,74 920 520 955 1,47
Микро предприятия/Micro size undertakings 23 140 666,00 525 525 955 1,31
n.a. 3   701,67 525 525 920 1,38
Общо/Total 515 108 917 709,41 920 520 1 122 1,39
Големи предприятия/Large size undertakings 75 87 504 623,24 525 520 1 020 1,22
Средни предприятия/Medium size undertakings 145 13 929 689,92 920 520 1 122 1,35
Малки предприятия/Small size undertakings 292 7 484 741,30 920 520 955 1,45
n.a. 3   701,67 525 525 920 1,38
Общо/Total 515 108 917 709,41 920 520 1 122 1,39
  2017
Големи предприятия/Large size undertakings 78 86 146 572,67 552 474 920 1,24
Средни предприятия/Medium size undertakings 146 14 014 581,19 600 462 1 012 1,26
Малки предприятия/Small size undertakings 237 6 465 612,86 600 470 850 1,33
Микро предприятия/Micro size undertakings 17 116 609,65 600 474 760 1,33
n.a. 4 0 558,50 474 474 660 1,21
Общо/Total 482 106 741 596,20 600 462 1 012 1,30
Големи предприятия/Large size undertakings 78 86 146 572,67 552 474 920 1,24
Средни предприятия/Medium size undertakings 146 14 014 581,19 600 462 1 012 1,26
Малки предприятия/Small size undertakings 254 6 581 612,65 600 470 850 1,33
n.a. 4 0 558,50 474 474 660 1,21
Общо/Total 482 106 741 596,20 600 462 1 012 1,30
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts
  2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 104 9 303 874,20 920 577 1 085 1,56
BG311 Видин/Vidin  14 703 859,29 920 600 920 1,53
BG312 Монтана/Montana  20 391 873,19 920 577 955 1,56
BG313 Враца/Vratsa  28 5 398 890,67 920 577 1 068 1,59
BG314 Плевен/Pleven  11 1 536 823,05 920 577 920 1,47
BG315 Ловеч/Lovech  31 1 275 884,86 920 577 1 085 1,58
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 60 7 413 824,03 920 561 950 1,47
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 21 1 832 808,75 920 561 920 1,44
BG322 Габрово/Gabrovo 10 1 260 817,48 920 577 920 1,46
BG323 Русе/Ruse 23 3 592 843,83 920 590 950 1,51
BG324 Разград/Razgrad 4 118 825,00 920 600 920 1,47
BG325 Силистра/Silistra 2 611 787,50 655 655 920 1,41
BG33 Североизточен/Severoiztochen 60 11 221 839,37 920 572 1 085 1,50
BG331 Варна/Varna 31 8 087 807,55 920 572 1 085 1,44
BG332 Добрич/Dobrich 18 1 221 888,61 920 600 955 1,59
BG333 Шумен/Shumen 8 1 744 840,38 920 673 920 1,50
BG334 Търговище/Targovishte 3 169 870,00 760 760 930 1,55
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 103 18 194 822,99 920 561 1 085 1,47
BG341 Бургас/Burgas 36 2 032 766,36 920 561 970 1,37
BG342 Сливен/Sliven 13 3 484 830,91 920 577 920 1,48
BG343 Ямбол/Yambol 4 964 763,45 577 577 920 1,36
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 50 11 714 866,46 920 577 1 085 1,55
BG41 Югозападен/Yugozapaden 65 23 055 823,18 920 561 1 120 1,47
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 34 17 977 802,20 920 561 1 120 1,43
BG412 София/Sofia 15 2 257 905,60 920 760 955 1,62
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 10 1 217 799,00 920 600 950 1,43
BG414 Перник/Pernik 2 365 736,40 577 577 896 1,32
BG415 Кюстендил/Kyustendil 4 1 239 796,25 920 645 920 1,42
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 90 17 188 833,85 920 577 1 085 1,49
BG421 Пловдив/Plovdiv 34 13 728 761,17 920 577 920 1,36
BG422 Хасково/Haskovo 32 1 357 897,58 920 582 1 010 1,60
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 10 534 746,80 920 580 920 1,33
BG424 Смолян/Smolyan 3 805 846,67 920 700 920 1,51
BG425 Кърджали/Kardzhali 11 764 948,73 920 900 1 085 1,69
Цялата страна/All regions 2 6 011 733,00 616 616 850 1,31
Общо/Total 484 92 385 837,82 920 561 1 120 1,50
  2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 88 8 800 767,87 920 525 955 1,51
BG311 Видин/Vidin  13 688 799,46 920 660 920 1,57
BG312 Монтана/Montana  14 284 758,38 660 525 920 1,49
BG313 Враца/Vratsa  30 5 386 828,29 920 525 955 1,62
BG314 Плевен/Pleven  15 1 778 673,04 525 525 920 1,32
BG315 Ловеч/Lovech  16 664 726,11 920 525 920 1,42
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 61 7 582 703,94 920 525 920 1,38
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 20 1 361 737,49 920 525 920 1,45
BG322 Габрово/Gabrovo 13 1 011 659,62 660 525 920 1,29
BG323 Русе/Ruse 20 4 397 687,97 660 525 920 1,35
BG324 Разград/Razgrad 4 425 745,19 920 541 920 1,46
BG325 Силистра/Silistra 4 388 718,88 536 536 920 1,41
BG33 Североизточен/Severoiztochen 70 14 584 681,96 525 525 1 000 1,34
BG331 Варна/Varna 34 10 736 660,97 660 525 1 000 1,30
BG332 Добрич/Dobrich 20 941 716,65 525 525 955 1,41
BG333 Шумен/Shumen 9 2 268 695,11 525 525 920 1,36
BG334 Търговище/Targovishte 7 639 667,86 525 525 930 1,31
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 131 26 715 688,80 920 520 1 020 1,35
BG341 Бургас/Burgas 56 7 944 624,73 520 520 955 1,22
BG342 Сливен/Sliven 12 3 403 736,19 920 525 920 1,44
BG343 Ямбол/Yambol 10 875 624,73 525 525 920 1,22
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 53 14 493 757,85 920 520 1 020 1,49
BG41 Югозападен/Yugozapaden 70 26 532 717,34 920 525 955 1,41
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 37 21 025 706,43 920 525 920 1,39
BG412 София/Sofia 17 3 299 793,47 920 525 955 1,56
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 5 226 789,00 920 525 920 1,55
BG414 Перник/Pernik 6 1 514 579,38 525 525 816 1,14
BG415 Кюстендил/Kyustendil 5 468 633,16 525 525 920 1,24
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 91 17 456 702,16 920 525 1 122 1,38
BG421 Пловдив/Plovdiv 35 11 828 662,32 700 525 1 122 1,30
BG422 Хасково/Haskovo 26 1 057 789,09 920 525 955 1,55
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 13 2 299 677,64 920 525 920 1,33
BG424 Смолян/Smolyan 6 1 104 673,25 660 638 759 1,32
BG425 Кърджали/Kardzhali 11 1 168 668,18 660 525 920 1,31
Цялата страна/All regions 4 7 248 688,50 525 525 918 1,35
Общо/Total 515 108 917 709,41 920 520 1 122 1,39
  2017
BG31 Северозападен/Severozapaden 74 8 665 598,00 600 474 828 1,30
BG311 Видин/Vidin  7 278 626,86 660 598 660 1,36
BG312 Монтана/Montana  12 296 620,32 660 474 660 1,35
BG313 Враца/Vratsa  30 5 341 605,56 600 474 828 1,32
BG314 Плевен/Pleven  9 1 673 545,76 474 474 700 1,19
BG315 Ловеч/Lovech  16 1 077 583,86 600 474 760 1,27
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 61 7 140 599,01 600 462 810 1,30
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 21 632 615,00 600 474 810 1,34
BG322 Габрово/Gabrovo 19 1 477 586,62 600 462 770 1,28
BG323 Русе/Ruse 12 3 231 614,82 660 474 660 1,34
BG324 Разград/Razgrad 3 671 476,01 466 466 488 1,03
BG325 Силистра/Silistra 6 1 129 612,17 760 483 760 1,33
BG33 Североизточен/Severoiztochen 68 12 834 590,24 600 474 760 1,28
BG331 Варна/Varna 37 7 342 597,68 552 480 760 1,30
BG332 Добрич/Dobrich 14 2 008 596,36 600 474 760 1,30
BG333 Шумен/Shumen 10 2 222 563,90 600 474 660 1,23
BG334 Търговище/Targovishte 7 1 262 576,29 600 474 660 1,25
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 114 24 972 592,46 600 469 920 1,29
BG341 Бургас/Burgas 45 7 506 564,33 470 470 760 1,23
BG342 Сливен/Sliven 13 3 590 625,60 600 474 760 1,36
BG343 Ямбол/Yambol 8 794 556,98 474 474 700 1,21
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 48 13 082 615,78 600 469 920 1,34
BG41 Югозападен/Yugozapaden 69 25 896 603,04 600 474 850 1,31
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 38 20 021 604,58 600 474 850 1,31
BG412 София/Sofia 15 3 188 651,87 600 474 800 1,42
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 8 993 566,63 474 474 690 1,23
BG414 Перник/Pernik 4 117 539,50 474 474 736 1,17
BG415 Кюстендил/Kyustendil 4 1 577 541,75 474 474 660 1,18
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 91 19 764 595,89 600 474 1 012 1,30
BG421 Пловдив/Plovdiv 30 13 891 588,05 600 474 1 012 1,28
BG422 Хасково/Haskovo 22 847 621,32 600 474 690 1,35
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 14 2 116 535,31 474 474 670 1,16
BG424 Смолян/Smolyan 13 1 350 613,08 600 506 759 1,33
BG425 Кърджали/Kardzhali 12 1 560 620,92 660 474 760 1,35
Цялата страна/All regions 5 7 470 612,80 474 474 828 1,33
Общо/Total
482 106 741 596,20 600 462 1 012 1,30

Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически дейности А21 КИД-2008/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic activities A21 NACE.BG-2008


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по групи икономически дейности А7 НИПА/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by group of economic activities A7 NICA


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически сектори (обществен/частен)/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по големина на предприятията/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by size of undertakings


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по области/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by administrative districts 


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по статистически райони/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by statistical regions 


2019


2018


2017

© Национален институт за помирение и арбитраж