Договорени процедура и условия за повишаване на МРЗ/Agreed procedure and conditions for Minimum Wage increase


С КТД страните договарят процедурата и условията за повишаване на МРЗ в предприятието в зависимост от определени обстоятелства за срока на действие на колективния трудов договор.


With the CLA, the parties negotiate the procedure and conditions for increasing the minimum wage level in the undertaking depending on certain circumstances during the term of validity of the collective labour agreement.

 КТД с договорени условия за повишаване на минималната работна заплата/Cla with Agreed conditions for increasing the minimum wage

 

2019 2018 2017
  КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
Да/Yes 587 35.1% 128 210 40.3% 524 31.5% 138 029 43.1% 569 31.3% 121 368 36.6%
Не/No 1 083 64.9% 190 263 59.7% 1 139 68.5% 182 029 56.9% 1 247 68.7% 210 359 63.4%
Общо/Total 1 670 100.0% 318 473 100.0% 1 663 100.0% 320 058 100.0% 1 816 100.0% 331 727 100.0%

Колективни трудови договори с договорена процедура за повишаване на минималната работна заплата/Collective labour agreements with agreed procedure for increasing the minimum wage


Наети лица в предприятия с КТД с договорена процедура за повишаване на минималната работна заплата/Employed by undertakings with collective labour agreements with agreed procedure for increasing the minimum wage


 


 


 


 


структура на КТД с Договорени условия за повишаване на минималната работна заплата/structure of cla with Agreed conditions for increasing the minimum wage
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
  2019 2018 2017
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 45 1 942 13 2 280 15 2 418
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 6 4 410 7 5 396 5 5 223
C Преработваща промишленост/Manufacturing 63 34 026 62 36 296 57 36 872
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 15 15 880 12 16 389 14 16 581
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 20 8 208 16 7 153 20 7 921
F Строителство/Construction 4 2 716 4 2 566 2 600
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 2 618 4 699 3 616
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 15 16 466 18 29 215 9 6 579
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 4 2 098 3 2 178 2 2 297
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 3 4 925 4 4 993 4 4 990
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities     1 3 294 1 2 700
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 3 99 2 44 7 216
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 25 2 915 27 2 415 17 2 200
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 3 676 3 595 3 632
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 25 3 411 20 3 007 21 3 456
P Образование/Education 237 15 130 245 14 069 298 15 909
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 80 12 820 55 5 985 61 10 125
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 22 1 598 16 1 206 17 1 601
S Други дейности/Other service activities 15 272 12 249 13 432
Общо/Total 587 128 210 524 138 029 569 121 368
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 45 1 942 13 2 280 15 2 418
B-F Индустрия/Industry 108 65 240 101 67 800 98 67 197
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 55 27 797 62 43 433 46 20 230
O Държавно управление/Public administration 25 3 411 20 3 007 21 3 456
P Образование/Education 237 15 130 245 14 069 298 15 909
Q Здравеопазване/Health 80 12 820 55 5 985 61 10 125
R-S Култура и други/Culture and other services 37 1 870 28 1 455 30 2 033
Общо/Total 587 128 210 524 138 029 569 121 368
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector 487 78 865 427 84 452 476 67 780
Предприятия/Undertakings 464 75 726 408 81 571 456 64 450
Държавна администрация/ Public administration 23 3 139 19 2 881 20 3 330
Частен сектор/Private sector 100 49 345 97 53 577 93 53 588
Национални предприятия/National undertakings 50 17 423 54 23 408 52 23 747
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 50 31 922 43 30 169 41 29 841
Общо/Total 587 128 210 524 138 029 569 121 368
Големина на предприятията/Size of undertakings
Големи предприятия/Large size undertakings 107 103 429 98 115 973 94 96 454
Средни предприятия/Medium size undertakings 167 16 902 148 15 174 175 17 395
Малки предприятия/Small size undertakings 277 7 706 248 6 729 265 7 409
Микро предприятия/Micro size undertakings 28 173 26 153 21 110
n.a. 8   4   14  
Общо/Total 587 128 210 524 138 029 569 121 368
Големи предприятия/Large size undertakings 107 103 429 98 115 973 94 96 454
Средни предприятия/Medium size undertakings 167 16 902 148 15 174 175 17 395
Малки предприятия/Small size undertakings 305 7 879 274 6 882 286 7 519
n.a. 8   4   14  
Общо/Total 587 128 210 524 138 029 569 121 368
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
BG31 Северозападен/Severozapaden 77 9 779 76 10 270 77 10 362
BG311 Видин/Vidin  8 490 9 525 11 346
BG312 Монтана/Montana  13 361 12 1 007 19 1 196
BG313 Враца/Vratsa  17 4 629 17 4 766 18 5 021
BG314 Плевен/Pleven  17 2 555 12 2 067 15 2 902
BG315 Ловеч/Lovech  22 1 744 26 1 905 14 897
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 62 9 249 62 10 976 58 9 299
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 23 1 958 21 1 649 19 1 221
BG322 Габрово/Gabrovo 11 1 419 14 3 845 22 4 065
BG323 Русе/Ruse 15 3 819 11 3 757 8 2 822
BG324 Разград/Razgrad 6 821 9 1 286 6 1 045
BG325 Силистра/Silistra 7 1 232 7 439 3 146
BG33 Североизточен/Severoiztochen 98 20 690 105 18 357 115 20 707
BG331 Варна/Varna 26 9 129 32 8 711 28 8 323
BG332 Добрич/Dobrich 32 2 397 49 3 441 65 4 254
BG333 Шумен/Shumen 26 4 340 10 1 882 14 3 930
BG334 Търговище/Targovishte 14 4 824 14 4 323 8 4 200
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 100 13 485 84 13 233 89 15 092
BG341 Бургас/Burgas 35 7 064 34 7 069 43 8 275
BG342 Сливен/Sliven 11 508 9 410 7 694
BG343 Ямбол/Yambol 3 152 3 138 7 351
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 51 5 761 38 5 616 32 5 772
BG41 Югозападен/Yugozapaden 111 36 750 91 30 346 114 31 756
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 64 29 028 54 23 509 78 24 688
BG412 София/Sofia 20 4 662 19 4 415 17 4 428
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 14 1 174 8 487 7 495
BG414 Перник/Pernik 7 1 499 4 1 436 7 1 640
BG415 Кюстендил/Kyustendil 6 387 6 499 5 505
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 128 19 043 93 19 398 106 20 108
BG421 Пловдив/Plovdiv 43 13 577 41 13 713 32 12 797
BG422 Хасково/Haskovo 45 2 013 19 909 31 1 186
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 14 984 11 1 827 14 2 688
BG424 Смолян/Smolyan 18 1 587 13 1 417 14 1 509
BG425 Кърджали/Kardzhali 8 882 9 1 532 15 1 928
Цялата страна/All regions 11 19 214 13 35 449 10 14 044
Общо/Total 587 128 210 524 138 029 569 121 368

Kолективни трудови договори с договорени условия за повишаване на минималната работна заплата/
Collective labour agreements with agreed conditions for increasing the minimum wage


Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %) 


Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)


Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Големина на предприятията/Size of undertakings


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions


2019


 


2018


 


2017


 


2019


 


2018


 


2017


 

© Национален институт за помирение и арбитраж