Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно гарантирания размер за изплащане на възнаграждения/Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base guaranteed of remuneration


Неизплатените или забавени заплати в страната са често срещана причина за възникване на колективни трудови спорове. В чл.245, ал.1 КТ е установено, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. В ал.2 на същия текст е предвидено, че разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва. Данните по-долу показват договореностите относно минималната основа за изплащане на възнагражденията при прилагане на чл.245 КТ.


Non-paid wages or delayed wages are a common cause of for the initiation of collective labour disputes.  According to Art. 245, para 1 of the Labour Code upon the bona fide performance of his employment obligations, the employee shall be guaranteed a monthly payment of a labour remuneration amounting to 60 percent of his gross labour remuneration, but no less than the minimal salary for the country. Upon para 2 of the same article the difference to the full amount of the labour remuneration shall remain executable and is to be paid additionally together with the legal interest. The data below shows the arrangements regarding the minimum base of the guaranteed payment of remunerations according to Art. 245 LC.

ктд с Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/cla with Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration
  2019 2018 2017
Договорена основа/Agreed base КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
МРЗ за страната/Minimum national wage 72 35,3% 25 941 29,4% 80 37,7% 36 874 36,3% 54 28,6% 28 800 35,1%
МРЗ за предприятието/Minimum undertaking wage 110 53,9% 57 754 65,5% 107 50,5% 59 802 58,9% 115 60,8% 49 941 60,8%
МРЗ за отрасъл/бранш/Minimum industry/branch wage 22 10,8% 4 496 5,1% 25 11,8% 4 901 4,8% 20 10,6% 3 350 4,1%
Общо/Total 204 100,0% 88 191 100,0% 212 100,0% 101 577 100,0% 189 100,0% 82 091 100,0%
Дял от общо действащи КТД/Share of CLA in force 12,2%   27,7%   12,7%   31,7%   10,4%   24,7%  

Колективни трудови договори с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/Collective labour agreements with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration


Наети лица в предприятия с КТД с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/Employed by undertakings with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration


 


 


 


 


структура на ктд с Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/
structure of Cla with Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
  2019 2018 2017
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 43 1 762 40 1 741 42 1 880
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 9 13 160 8 11 784 8 4 172
C Преработваща промишленост/Manufacturing 33 18 929 36 21 485 35 20 788
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 11 8 897 10 8 828 13 11 785
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 32 11 024 30 10 736 24 8 477
F Строителство/Construction 2 915 4 1 312 2 310
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 3 129 4 163 2 100
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 18 20 676 20 32 435 12 22 116
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 2 1 074 3 1 292 3 1 272
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 2 358 2 358 1 306
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities            
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 4 228 4 228 2 105
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 15 1 620 18 1 771 16 2 184
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 2 604 1 497 2 606
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 5 2 929 8 2 907 7 2 790
P Образование/Education 4 1 482 5 1 574 3 1 573
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 12 3 954 9 3 675 10 3 081
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 5 283 7 589 5 379
S Други дейности/Other service activities 2 167 3 202 2 167
Общо/Total 204 88 191 212 101 577 189 82 091
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 43 1 762 40 1 741 42 1 880
B-F Индустрия/Industry 87 52 925 88 54 145 82 45 532
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 46 24 689 52 36 744 38 26 689
O Държавно управление/Public administration 5 2 929 8 2 907 7 2 790
P Образование/Education 4 1 482 5 1 574 3 1 573
Q Здравеопазване/Health 12 3 954 9 3 675 10 3 081
R-S Култура и други/Culture and other services 7 450 10 791 7 546
Общо/Total 204 88 191 212 101 577 189 82 091
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector 145 53 495 146 64 449 129 52 388
Предприятия/Undertakings 140 50 566 138 61 542 122 49 598
Държавна администрация/ Public administration 5 2 929 8 2 907 7 2 790
Частен сектор/Private sector 59 34 696 66 37 128 60 29 703
Национални предприятия/National undertakings 27 16 988 38 19 200 33 10 309
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 32 17 708 28 17 928 27 19 394
Общо/Total 204 88 191 212 101 577 189 82 091
Големина на предприятията/Size of undertakings
Големи предприятия/Large size undertakings 73 78 797 73 91 841 58 72 646
Средни предприятия/Medium size undertakings 68 7 635 70 7 834 72 7 793
Малки предприятия/Small size undertakings 60 1 746 66 1 887 58 1 644
Микро предприятия/Micro size undertakings 2 13 2 15 1 8
n.a. 1   1      
Общо/Total 204 88 191 212 101 577 189 82 091
Големи предприятия/Large size undertakings 73 78 797 73 91 841 58 72 646
Средни предприятия/Medium size undertakings 68 7 635 70 7 834 72 7 793
Малки предприятия/Small size undertakings 62 1 759 68 1 902 59 1 652
n.a. 1   1      
Общо/Total 204 88 191 212 101 577 189 82 091
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
BG31 Северозападен/Severozapaden 21 3 665 28 4 515 23 2 470
BG311 Видин/Vidin      1 27 2 42
BG312 Монтана/Montana  5 156 6 172 6 180
BG313 Враца/Vratsa  4 782 8 1 516 7 706
BG314 Плевен/Pleven  7 1 764 7 1 747 4 632
BG315 Ловеч/Lovech  5 963 6 1 053 4 910
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 25 5 868 26 8 620 22 6 950
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 5 931 6 3 398 4 2 754
BG322 Габрово/Gabrovo 6 886 8 1 168 8 1 428
BG323 Русе/Ruse 7 2 672 4 2 152 3 1 086
BG324 Разград/Razgrad 4 843 6 1 447 5 1 227
BG325 Силистра/Silistra 3 536 2 455 2 455
BG33 Североизточен/Severoiztochen 24 8 602 25 8 803 27 9 902
BG331 Варна/Varna 11 4 121 13 5 588 15 6 855
BG332 Добрич/Dobrich 3 979 5 1 233 4 1 257
BG333 Шумен/Shumen 6 1 982 4 970 5 1 097
BG334 Търговище/Targovishte 4 1 520 3 1 012 3 693
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 26 14 820 23 15 272 15 6 876
BG341 Бургас/Burgas 10 4 806 8 5 359 8 5 764
BG342 Сливен/Sliven 6 584 7 814 3 148
BG343 Ямбол/Yambol 2 419 3 466 2 96
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 8 9 011 5 8 633 2 868
BG41 Югозападен/Yugozapaden 54 25 045 58 24 383 57 26 961
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 33 19 809 32 19 488 28 21 633
BG412 София/Sofia 7 4 062 9 3 065 8 2 934
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 7 724 11 1 397 14 1 553
BG414 Перник/Pernik 4 89 3 64 4 470
BG415 Кюстендил/Kyustendil 3 361 3 369 3 371
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 49 15 425 46 13 872 42 12 462
BG421 Пловдив/Plovdiv 22 11 077 22 10 906 23 10 939
BG422 Хасково/Haskovo 3 616 2 536    
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 8 1 704 7 720 4 273
BG424 Смолян/Smolyan 15 1 638 11 1 184 11 973
BG425 Кърджали/Kardzhali 1 390 4 526 4 277
Цялата страна/All regions 5 14 766 6 26 112 3 16 470
Общо/Total 204 88 191 212 101 577 189 82 091

Колективни трудови договори с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/
Collective labour agreements with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration


Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %) 


Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)


Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Големина на предприятията/Size of undertakings


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions


2019


 


2018


 


2017


 


2019


 


2018


 


2017


 

© Национален институт за помирение и арбитраж