Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно други условия по прилагането му/Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning additional conditions applied


С КТД се договорят и други условия, свързани с прилагането на чл.245 КТ, касаещи различни аспекти на гарантирането на изплащането на възнагражденията на работниците и служителите. Такива са напр. работодателят да осигурява информация за дължимите суми към всеки работник и служител, както и за невнесените осигурителни и здравни вноски; намалението на възнагражденията да се прилага за целия списъчен състав. Съществена договореност е и определянето на датата на месечно изплащане на заплатите, съобразно която следва да се изчислява забавянето на заплатите и олихвяването на дължимите суми със законната лихва, както и договореностите за провеждане на преговори във връзка с прилагането на чл.245 КТ.


Collective labour agreements can also arrange other conditions related to the application of Art. 245 LC, concerning different aspects of guaranteeing the payment of employees' remuneration. Such are, for example, the employer’s obligation to provide information about the amounts due to each employee and about the unpaid health and social security contributions; the salary reduction that shall be applicable to the entire list of staff. The setting of the date of monthly salary payment, according to which the salary delays and the statutory interest payments due should be calculated, as well as the negotiation arrangements for the application of Art. 245 LC are also essential arrangements.

ктд с Договорености по чл.245, ал.1 КТ Други условия/CLA with Arrangements under Art. 245, para 1 LC Other conditions

 

2019 2018 2017
  КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
Да/Yes 95 5,7% 53 061 16,7% 82 4,9% 56 941 17,8% 53 2,9% 18 554 5,6%
Не/No 1 575 94,3% 265 412 83,3% 1 581 95,1% 263 117 82,2% 1 763 97,1% 313 173 94,4%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Колективни трудови договори с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно други условия по прилагането му/Collective labour agreements with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning additional conditions applied


Наети лица в предприятия с КТД с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно други условия по прилагането му/Employed by undertakings with collective labour agreements with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning additional conditions applied


 


 


 


 


структура на ктд с Договорености по чл.245, ал.1 КТ Други условия/structure of cla with Arrangements under Art. 245, para 1 LC Other conditions
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
  2019 2018 2017
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 12 534 8 455 7 378
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 2 157 2 1 038 2 1 360
C Преработваща промишленост/Manufacturing 18 11 661 16 13 239 10 5 169
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 6 4 775 5 4 706 2 1 673
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 26 10 215 20 7 866 12 4 040
F Строителство/Construction 1 737     2 2 023
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 1 66 2 128 2 78
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 11 17 802 11 25 585 1 96
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 1 932 1 90 1 90
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 306 1 306    
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities            
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities         1 21
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 1 100 2 139 3 699
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 2 531 1 34
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 2 2 703 4 2 588 4 2 588
P Образование/Education 1 384 1 39 1 32
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 3 1 977 1 77 1 64
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 4 107 4 107 1 42
S Други дейности/Other service activities 4 108 2 47 2 167
Общо/Total 95 53 061 82 56 941 53 18 554
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 12 534 8 455 7 378
B-F Индустрия/Industry 53 27 545 43 26 849 28 14 265
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 16 19 703 19 26 779 9 1 018
O Държавно управление/Public administration 2 2 703 4 2 588 4 2 588
P Образование/Education 1 384 1 39 1 32
Q Здравеопазване/Health 3 1 977 1 77 1 64
R-S Култура и други/Culture and other services 8 215 6 154 3 209
Общо/Total 95 53 061 82 56 941 53 18 554
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector 67 41 328 58 44 551 35 9 906
Предприятия/Undertakings 65 38 625 54 41 963 31 7 318
Държавна администрация/ Public administration 2 2 703 4 2 588 4 2 588
Частен сектор/Private sector 28 11 733 24 12 390 18 8 648
Национални предприятия/National undertakings 13 3 170 14 5 529 11 4 349
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 15 8 563 10 6 861 7 4 299
Общо/Total 95 53 061 82 56 941 53 18 554
Големина на предприятията/Size of undertakings
Големи предприятия/Large size undertakings 48 49 399 37 53 436 15 15 313
Средни предприятия/Medium size undertakings 28 3 117 29 3 076 25 2 883
Малки предприятия/Small size undertakings 19 545 16 429 12 349
Микро предприятия/Micro size undertakings         1 9
n.a.            
Общо/Total 95 53 061 82 56 941 53 18 554
Големи предприятия/Large size undertakings 48 49 399 37 53 436 15 15 313
Средни предприятия/Medium size undertakings 28 3 117 29 3 076 25 2 883
Малки предприятия/Small size undertakings 19 545 16 429 13 358
n.a.            
Общо/Total 95 53 061 82 56 941 53 18 554
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
BG31 Северозападен/Severozapaden 7 1 498 7 1 572 4 681
BG311 Видин/Vidin             
BG312 Монтана/Montana  2 90 2 90    
BG313 Враца/Vratsa  2 529 2 583 2 597
BG314 Плевен/Pleven  2 402 2 402 2 84
BG315 Ловеч/Lovech  1 477 1 497    
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 12 2 809 12 5 260 10 4 435
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 2 630 4 3 127 3 2 509
BG322 Габрово/Gabrovo 2 344 3 515 3 304
BG323 Русе/Ruse 1 520 1 955 1 955
BG324 Разград/Razgrad 4 843 3 647 3 667
BG325 Силистра/Silistra 3 472 1 16    
BG33 Североизточен/Severoiztochen 13 3 995 10 2 295 10 3 747
BG331 Варна/Varna 3 484 4 863 6 2 691
BG332 Добрич/Dobrich 3 723 2 57    
BG333 Шумен/Shumen 4 1 648 2 636 2 636
BG334 Търговище/Targovishte 3 1 140 2 739 2 420
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 13 4 505 7 4 005 3 2 129
BG341 Бургас/Burgas 3 2 363 2 2 159 1 1 214
BG342 Сливен/Sliven 5 569 3 651    
BG343 Ямбол/Yambol 1 370 1 370    
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 4 1 203 1 825 2 915
BG41 Югозападен/Yugozapaden 29 17 930 23 10 144 18 4 443
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 20 16 488 10 8 510 7 2 883
BG412 София/Sofia 3 945 5 1 082 5 1 082
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 2 112 4 222 4 205
BG414 Перник/Pernik 1 30 1 30    
BG415 Кюстендил/Kyustendil 3 355 3 300 2 273
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 17 9 620 18 9 615 7 697
BG421 Пловдив/Plovdiv 9 8 568 9 8 568    
BG422 Хасково/Haskovo 2 620 2 620    
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 6 432 3 235 1 133
BG424 Смолян/Smolyan     2 102 1 18
BG425 Кърджали/Kardzhali     2 90 5 546
Цялата страна/All regions 4 12 704 5 24 050 1 2 422
Общо/Total 95 53 061 82 56 941 53 18 554

Колективни трудови договори с договорености по чл.245, ал.1 КТ относно други условия по прилагането му/
Collective labour agreements with arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning additional conditions applied


Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %) 


Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)


Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Големина на предприятията/Size of undertakings


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж