Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за трудов стаж и професионален опит/Agreed additional labour remuneration (ALR) for length of service acquired and professional experience


Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.

Допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за трудов стаж и професионален опит се основава на чл.244, т.2 КТ и с ПМС №147/29.06.2007 г. е определен неговият минимален размер от 0.6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се уреждат въпросите, свързани с условията и размера на ДТВ за трудов стаж и професионален опит. Предвидена е възможност с КТД на браншово равнище да се определя минималния размер на ДТВ за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретния размер да се определя в КТД и/или ВПРЗ в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Договарянето чрез КТД на равнище „предприятие“ на ДТВ за трудов стаж и професионален опит е сред най-често срещаните договорености между страните.


Additional labour remuneration (ALR) shall be determined in accordance with the Ordinance on salary structure and organization (OSSO), in compliance with the to the provision of Art. 14 according to which higher rates of additional labour remuneration set by the OSSO can be defined with a collective agreement, with Internal Rules on Wages or with an individual employment contract.

The additional labour remuneration of a permanent nature for for length of service acquired and professional experience is based on Art. 244, item 2 of the Labour Code and by a Decree of the Council of Ministers No 147/29.06.2007 specifies its minimum amount of 0.6 per cent for each year of a length of service and professional experience acquired. Under Art. 12 of the Ordinance on salary structure and organization regulates the issues related to the conditions and the amount of the additional labour remuneration for a length of service and professional experience. It is envisaged that collective labour agreements at branch level should set the minimum amount of additional labour remuneration for the length of service and professional experience for the relevant branch and the specific amount shall be determined in collective agreements and/or Internal Rules on Wages of the enterprise and in the individual employment contract. Collective bargaining at "undertaking" level related to the additional labour remuneration for a length of service and professional experience is among the most common arrangements between the parties to a collective agreement.


Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит над минимума/collectively Agreed additional labour remuneration for length of service acquired and professional experience above the minimum
  2019 2018 2017
  Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed
Да/Yes 1 330 79,6% 196 401 61,7% 1 410 84,8% 228 312 71,3% 1 534 84,5% 227 774 68,7%
Не/No 340 20,4% 122 072 38,3% 253 15,2% 91 746 28,7% 282 15,5% 103 953 31,3%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит над минимума/indicators of collectively Agreed additional labour remuneration for length of service acquired and professional experience above the minimum
  2019 2018 2017
 

Процент/%

Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Процент/% Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Процент/% Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
ДТВ за трудов стаж и професионален опит съгласно ПМС №147/29.06.2007 г./ALR for length of service acquired and professional experience according to Decree of the Council of Ministers No 147/29.06.2007 (% към основната заплата/% of the base salary) 0,6%   0,6%   0,6%  
Средно договорен процент над минимума/Average collectively agreed percent above the minimum 1,01% 1,68 1,02% 1,69 1,09% 1,82
Медианна стойност/Median 1,00% 1,67 1,00% 1,67 1,00% 1,67
Най-често срещана стойност/Mode 1,00% 1,67 1,00% 1,67 1,00% 1,67
Минимална стойност/Minimum 0,65% 1,08 0,70% 1,17 0,65% 1,08
Максимална стойност/Maximum 2,00% 3,33 3,00% 5,00 6,00% 10,00

КТД/CLA (брой/number)


Наети/Employed (брой/number)


КТД/CLA (%)


Наети/Employed (%)


Показатели/Indicators


Коефициент/Coefficient


Структура и показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит над минимума/structure and indicators of collectively Agreed additional labour remuneration for length of service acquired and professional experience above the minimum
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed
(брой/number)
Средно договорена стойност/
Average collectively agreed rate
(%)
Най-често срещана стойност/
Mode
(%)
Минимална стойност/
Minimum
(%)
Максимална стойност/
Maximum
(%)
Коефициент на средно договорената стойност към минимума/
Coefficient of the average collectively agreed rate to the minimum
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 71 4 813 1,01 1,00 1,00 1,30 1,68
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 4 3 232 1,15 0,70 0,70 2,00 1,92
C Преработваща промишленост/Manufacturing 58 25 667 0,98 1,00 0,65 2,00 1,64
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 15 15 857 1,02 1,00 1,00 1,20 1,70
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 48 18 038 1,01 1,00 1,00 1,20 1,69
F Строителство/Construction 4 2 624 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 3 615 0,93 1,00 0,80 1,00 1,56
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 22 20 770 1,02 1,00 0,80 1,20 1,70
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 5 1 298 1,02 1,00 1,00 1,10 1,70
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 4 1 974 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 4 406 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 16 690 1,03 1,00 1,00 1,20 1,72
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 26 2 799 1,09 1,10 1,00 1,80 1,82
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 12 1 944 1,04 1,00 1,00 1,50 1,74
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 65 24 240 1,01 1,00 0,80 1,30 1,68
P Образование/Education 595 32 940 1,01 1,00 1,00 1,50 1,69
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 278 29 045 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 70 4 393 1,01 1,00 1,00 1,20 1,69
S Други дейности/Other service activities 33 1 056 1,01 1,00 0,80 1,20 1,68
Общо/Total 1 330 196 401 1,01 1,00 0,65 2,00 1,68
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 61 4 545 1,01 1,00 1,00 1,30 1,68
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 8 5 356 0,91 0,80 0,70 1,20 1,52
C Преработваща промишленост/Manufacturing 62 27 526 0,98 1,00 0,70 3,00 1,64
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 16 18 187 1,03 1,00 1,00 1,20 1,71
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 50 18 231 1,01 1,00 0,80 1,20 1,69
F Строителство/Construction 7 3 789 1,07 1,00 1,00 1,50 1,79
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 7 740 0,97 1,00 0,80 1,00 1,62
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 29 37 300 1,01 1,00 0,70 1,20 1,68
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 5 1 421 0,98 1,00 0,80 1,10 1,63
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 6 3 138 1,02 1,00 1,00 1,10 1,69
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 4 217 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 17 799 1,02 1,00 0,80 1,20 1,70
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 34 3 136 1,12 1,10 1,00 1,80 1,87
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 13 1 937 1,04 1,00 1,00 1,50 1,73
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 71 26 530 1,02 1,00 0,80 1,30 1,70
P Образование/Education 634 37 490 1,02 1,00 1,00 1,70 1,70
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 282 28 058 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 74 4 919 1,04 1,00 1,00 1,50 1,74
S Други дейности/Other service activities 33 993 0,99 1,00 0,70 1,20 1,65
Общо/Total 1 410 228 312 1,02 1,00 0,70 3,00 1,69
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 74 5 224 1,01 1,00 1,00 1,30 1,68
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 10 5 440 0,87 0,70 0,70 1,20 1,45
C Преработваща промишленост/Manufacturing 72 42 531 0,97 1,00 0,65 3,00 1,61
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 18 18 334 1,02 1,00 1,00 1,20 1,70
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 46 16 374 1,01 1,00 0,80 1,20 1,69
F Строителство/Construction 6 3 038 1,08 1,00 1,00 1,50 1,81
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 4 641 0,95 1,00 0,80 1,00 1,58
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 23 25 378 1,23 1,00 0,70 6,00 2,04
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 5 1 375 0,96 1,00 0,80 1,00 1,60
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 4 3 031 1,03 1,00 1,00 1,10 1,71
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 2 700 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 18 716 1,01 1,00 0,80 1,20 1,68
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 30 3 144 1,10 1,00 1,00 1,80 1,83
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 13 1 707 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 78 27 483 1,03 1,00 0,80 1,50 1,72
P Образование/Education 734 36 721 1,02 1,00 0,80 1,70 1,70
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 293 27 709 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 74 5 282 1,04 1,00 1,00 1,50 1,73
S Други дейности/Other service activities 31 946 0,97 1,00 0,70 1,20 1,62
Общо/Total 1 534 227 774 1,02 1,00 0,65 6,00 1,69
 
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 71 4 813 1,01 1,00 1,00 1,30 1,68
B-F Индустрия/Industry 129 65 418 1,00 1,00 0,65 2,00 1,67
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 89 34 496 1,04 1,00 0,80 1,80 1,74
O Държавно управление/Public administration 65 24 240 1,01 1,00 0,80 1,30 1,68
P Образование/Education 595 32 940 1,01 1,00 1,00 1,50 1,69
Q Здравеопазване/Health 278 29 045 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
R-S Култура и други/Culture and other services 103 5 449 1,01 1,00 0,80 1,20 1,68
Общо/Total 1 330 196 401 1,01 1,00 0,65 2,00 1,68
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 61 4 545 1,01 1,00 1,00 1,30 1,68
B-F Индустрия/Industry 143 73 089 1,00 1,00 0,70 3,00 1,66
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 112 52 688 1,04 1,00 0,70 1,80 1,74
O Държавно управление/Public administration 71 26 530 1,02 1,00 0,80 1,30 1,70
P Образование/Education 634 37 490 1,02 1,00 1,00 1,70 1,70
Q Здравеопазване/Health 282 28 058 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
R-S Култура и други/Culture and other services 107 5 912 1,03 1,00 0,70 1,50 1,71
Общо/Total 1 410 228 312 1,02 1,00 0,70 3,00 1,69
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 74 5 224 1,01 1,00 1,00 1,30 1,68
B-F Индустрия/Industry 152 85 717 0,99 1,00 0,65 3,00 1,64
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 98 38 692 1,10 1,00 0,70 6,00 1,84
O Държавно управление/Public administration 78 27 483 1,03 1,00 0,80 1,50 1,72
P Образование/Education 734 36 721 1,02 1,00 0,80 1,70 1,70
Q Здравеопазване/Health 293 27 709 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
R-S Култура и други/Culture and other services 105 6 228 1,02 1,00 0,70 1,50 1,70
Общо/Total 1 534 227 774 1,02 1,00 0,65 6,00 1,69
 
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
  2019
Обществен сектор/Public sector 1 230 157 316 1,01 1,00 0,70 2,00 1,69
Предприятия/Undertakings 1 167 133 348 1,01 1,00 0,70 2,00 1,69
Държавна администрация/Public administration 63 23 968 1,01 1,00 0,80 1,30 1,69
Частен сектор/Private sector 100 39 085 0,99 1,00 0,65 2,00 1,65
Национални предприятия/National undertakings 62 12 420 1,00 1,00 0,70 2,00 1,67
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 38 26 665 0,97 1,00 0,65 1,00 1,62
Общо/Total 1 330 196 401 1,01 1,00 0,65 2,00 1,68
  2018
Обществен сектор/Public sector 1 295 183 421 1,02 1,00 0,70 2,00 1,70
Предприятия/Undertakings 1 226 157 040 1,02 1,00 0,70 2,00 1,70
Държавна администрация/Public administration 69 26 381 1,02 1,00 0,80 1,30 1,70
Частен сектор/Private sector 115 44 891 0,97 1,00 0,70 3,00 1,62
Национални предприятия/National undertakings 71 15 586 0,97 1,00 0,70 3,00 1,62
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 44 29 305 0,97 1,00 0,70 1,20 1,62
Общо/Total 1 410 228 312 1,02 1,00 0,70 3,00 1,69
  2017
Обществен сектор/Public sector 1 407 170 417 1,02 1,00 0,70 6,00 1,70
Предприятия/Undertakings 1 331 143 087 1,02 1,00 0,70 6,00 1,70
Държавна администрация/Public administration 76 27 330 1,03 1,00 0,80 1,50 1,72
Частен сектор/Private sector 127 57 357 0,97 1,00 0,65 3,00 1,62
Национални предприятия/National undertakings 83 32 022 0,98 1,00 0,70 3,00 1,63
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 44 25 335 0,97 1,00 0,65 1,20 1,61
Общо/Total 1 534 227 774 1,02 1,00 0,65 6,00 1,69
 
Големина на предприятията/Size of undertakings
  2019
Големи предприятия/Large size undertakings 136 138 674 1,04 1,00 0,65 2,00 1,73
Средни предприятия/Medium size undertakings 405 38 780 1,01 1,00 0,70 2,00 1,68
Малки предприятия/Small size undertakings 692 18 496 1,00 1,00 0,70 1,50 1,67
Микро предприятия/Micro size undertakings 72 451 1,01 1,00 0,80 1,80 1,68
n.a. 25   1,01 1,00 1,00 1,20 1,68
Общо/Total 1 330 196 401 1,01 1,00 0,65 2,00 1,68
Големи предприятия/Large size undertakings 136 138 674 1,04 1,00 0,65 2,00 1,73
Средни предприятия/Medium size undertakings 405 38 780 1,01 1,00 0,70 2,00 1,68
Малки предприятия/Small size undertakings 764 18 947 1,01 1,00 0,70 1,80 1,68
n.a. 25   1,01 1,00 1,00 1,20 1,68
Общо/Total 1 330 196 401 1,01 1,00 0,65 2,00 1,68
  2018
Големи предприятия/Large size undertakings 156 167 802 1,06 1,00 0,80 3,00 1,77
Средни предприятия/Medium size undertakings 420 40 772 1,01 1,00 0,70 2,00 1,69
Малки предприятия/Small size undertakings 724 19 223 1,01 1,00 0,70 1,80 1,68
Микро предприятия/Micro size undertakings 84 515 1,00 1,00 0,70 1,80 1,67
n.a. 26   1,00 1,00 0,80 1,20 1,67
Общо/Total 1 410 228 312 1,02 1,00 0,70 3,00 1,69
Големи предприятия/Large size undertakings 156 167 802 1,06 1,00 0,80 3,00 1,77
Средни предприятия/Medium size undertakings 420 40 772 1,01 1,00 0,70 2,00 1,69
Малки предприятия/Small size undertakings 808 19 738 1,01 1,00 0,70 1,80 1,68
n.a. 26   1,00 1,00 0,80 1,20 1,67
Общо/Total 1 410 228 312 1,02 1,00 0,70 3,00 1,69
  2017
Големи предприятия/Large size undertakings 154 161 329 1,09 1,00 0,65 6,00 1,81
Средни предприятия/Medium size undertakings 464 44 764 1,01 1,00 0,70 2,00 1,68
Малки предприятия/Small size undertakings 791 21 137 1,01 1,00 0,70 1,80 1,68
Микро предприятия/Micro size undertakings 91 544 1,01 1,00 0,70 1,80 1,68
n.a. 34   1,00 1,00 0,80 1,20 1,67
Общо/Total 1 534 227 774 1,02 1,00 0,65 6,00 1,69
Големи предприятия/Large size undertakings 154 161 329 1,09 1,00 0,65 6,00 1,81
Средни предприятия/Medium size undertakings 464 44 764 1,01 1,00 0,70 2,00 1,68
Малки предприятия/Small size undertakings 882 21 681 1,01 1,00 0,70 1,80 1,68
n.a. 34   1,00 1,00 0,80 1,20 1,67
Общо/Total 1 534 227 774 1,02 1,00 0,65 6,00 1,69
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts
  2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 217 18 589 1,01 1,00 0,80 1,30 1,68
BG311 Видин/Vidin  26 1 251 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG312 Монтана/Montana  42 1 133 1,01 1,00 1,00 1,30 1,69
BG313 Враца/Vratsa  56 7 020 1,00 1,00 0,80 1,20 1,67
BG314 Плевен/Pleven  33 6 284 1,02 1,00 0,80 1,20 1,71
BG315 Ловеч/Lovech  60 2 901 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 158 12 514 1,00 1,00 0,65 1,30 1,66
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 59 4 506 1,00 1,00 0,80 1,30 1,67
BG322 Габрово/Gabrovo 34 2 757 0,99 1,00 0,65 1,00 1,65
BG323 Русе/Ruse 43 3 254 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
BG324 Разград/Razgrad 10 824 1,01 1,00 1,00 1,10 1,68
BG325 Силистра/Silistra 12 1 173 0,99 1,00 0,80 1,10 1,65
BG33 Североизточен/Severoiztochen 214 20 924 1,00 1,00 0,80 1,10 1,67
BG331 Варна/Varna 48 9 717 1,00 1,00 1,00 1,10 1,67
BG332 Добрич/Dobrich 99 4 725 1,00 1,00 1,00 1,10 1,67
BG333 Шумен/Shumen 47 4 839 0,99 1,00 0,80 1,10 1,66
BG334 Търговище/Targovishte 20 1 643 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 244 24 505 1,01 1,00 0,70 1,30 1,69
BG341 Бургас/Burgas 97 11 243 1,01 1,00 0,70 1,30 1,68
BG342 Сливен/Sliven 42 5 134 1,02 1,00 1,00 1,20 1,70
BG343 Ямбол/Yambol 12 958 1,08 1,00 1,00 1,30 1,79
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 93 7 170 1,01 1,00 0,70 1,20 1,68
BG41 Югозападен/Yugozapaden 207 45 529 1,02 1,00 0,80 1,80 1,70
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 113 36 454 1,02 1,00 0,80 1,50 1,70
BG412 София/Sofia 31 3 513 1,01 1,00 0,90 1,20 1,68
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 33 3 795 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG414 Перник/Pernik 11 759 1,08 1,00 1,00 1,80 1,80
BG415 Кюстендил/Kyustendil 19 1 008 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 271 33 114 1,02 1,00 0,70 2,00 1,69
BG421 Пловдив/Plovdiv 111 21 660 1,02 1,00 0,70 2,00 1,69
BG422 Хасково/Haskovo 59 3 289 1,00 1,00 0,70 1,50 1,67
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 36 4 144 1,06 1,00 1,00 2,00 1,76
BG424 Смолян/Smolyan 37 1 632 1,01 1,00 1,00 1,20 1,68
BG425 Кърджали/Kardzhali 28 2 389 1,01 1,00 1,00 1,20 1,68
Цялата страна/All regions 19 41 226 1,03 1,00 1,00 1,30 1,72
Общо/Total 1 330 196 401 1,01 1,00 0,65 2,00 1,68
  2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 228 20 617 1,01 1,00 0,70 1,30 1,68
BG311 Видин/Vidin  25 1 279 1,01 1,00 1,00 1,20 1,68
BG312 Монтана/Montana  47 1 874 1,01 1,00 0,70 1,30 1,68
BG313 Враца/Vratsa  61 7 768 1,00 1,00 0,70 1,20 1,67
BG314 Плевен/Pleven  35 6 728 1,02 1,00 0,80 1,20 1,70
BG315 Ловеч/Lovech  60 2 968 1,00 1,00 1,00 1,10 1,67
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 178 15 969 1,00 1,00 0,70 1,30 1,67
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 67 7 040 1,00 1,00 0,80 1,30 1,67
BG322 Габрово/Gabrovo 42 2 675 0,99 1,00 0,80 1,20 1,65
BG323 Русе/Ruse 41 4 363 1,01 1,00 0,70 1,20 1,68
BG324 Разград/Razgrad 12 961 1,01 1,00 1,00 1,10 1,68
BG325 Силистра/Silistra 16 930 1,02 1,00 0,80 1,20 1,70
BG33 Североизточен/Severoiztochen 232 22 419 1,01 1,00 0,80 3,00 1,69
BG331 Варна/Varna 53 11 284 1,07 1,00 0,80 3,00 1,78
BG332 Добрич/Dobrich 108 5 417 1,00 1,00 0,80 1,10 1,67
BG333 Шумен/Shumen 49 4 528 1,00 1,00 0,80 1,40 1,66
BG334 Търговище/Targovishte 22 1 190 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 267 28 080 1,02 1,00 0,70 1,30 1,71
BG341 Бургас/Burgas 104 11 060 1,01 1,00 0,70 1,30 1,69
BG342 Сливен/Sliven 43 5 192 1,03 1,00 1,00 1,20 1,72
BG343 Ямбол/Yambol 16 1 284 1,06 1,00 1,00 1,30 1,76
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 104 10 544 1,02 1,00 0,70 1,20 1,71
BG41 Югозападен/Yugozapaden 224 54 187 1,02 1,00 0,70 1,80 1,70
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 122 43 478 1,03 1,00 0,70 1,70 1,71
BG412 София/Sofia 34 4 442 1,01 1,00 0,80 1,30 1,69
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 32 3 871 0,99 1,00 0,80 1,00 1,66
BG414 Перник/Pernik 15 794 1,06 1,00 1,00 1,80 1,76
BG415 Кюстендил/Kyustendil 21 1 602 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 257 31 470 1,02 1,00 0,70 2,00 1,70
BG421 Пловдив/Plovdiv 110 20 054 1,03 1,00 0,70 2,00 1,71
BG422 Хасково/Haskovo 53 2 940 0,99 1,00 0,70 1,50 1,66
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 35 4 105 1,03 1,00 0,80 2,00 1,71
BG424 Смолян/Smolyan 33 1 479 1,04 1,00 1,00 1,20 1,73
BG425 Кърджали/Kardzhali 26 2 892 1,00 1,00 0,70 1,20 1,66
Цялата страна/All regions 24 55 570 1,04 1,00 1,00 1,30 1,73
Общо/Total 1 410 228 312 1,02 1,00 0,70 3,00 1,69
  2017
BG31 Северозападен/Severozapaden 236 19 323 1,01 1,00 0,70 1,50 1,68
BG311 Видин/Vidin  23 914 1,03 1,00 1,00 1,50 1,72
BG312 Монтана/Montana  48 1 980 1,00 1,00 0,70 1,30 1,67
BG313 Враца/Vratsa  61 6 740 1,00 1,00 0,70 1,20 1,67
BG314 Плевен/Pleven  36 6 221 1,00 1,00 0,80 1,10 1,67
BG315 Ловеч/Lovech  68 3 468 1,01 1,00 1,00 1,20 1,68
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 201 17 624 1,00 1,00 0,65 1,20 1,66
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 71 6 270 0,99 1,00 0,80 1,10 1,66
BG322 Габрово/Gabrovo 51 3 586 0,99 1,00 0,65 1,20 1,64
BG323 Русе/Ruse 51 5 195 1,01 1,00 0,70 1,20 1,68
BG324 Разград/Razgrad 10 905 1,01 1,00 1,00 1,10 1,68
BG325 Силистра/Silistra 18 1 668 1,01 1,00 0,80 1,20 1,69
BG33 Североизточен/Severoiztochen 256 25 527 1,03 1,00 0,80 6,00 1,72
BG331 Варна/Varna 58 11 904 1,14 1,00 0,80 6,00 1,91
BG332 Добрич/Dobrich 123 5 778 1,00 1,00 0,80 1,40 1,67
BG333 Шумен/Shumen 49 5 602 0,99 1,00 0,80 1,40 1,65
BG334 Търговище/Targovishte 26 2 243 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 278 38 669 1,02 1,00 0,70 1,30 1,70
BG341 Бургас/Burgas 109 10 727 1,01 1,00 0,70 1,30 1,68
BG342 Сливен/Sliven 41 5 369 1,03 1,00 1,00 1,20 1,72
BG343 Ямбол/Yambol 17 1 340 1,08 1,00 1,00 1,30 1,80
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 111 21 233 1,02 1,00 0,70 1,20 1,69
BG41 Югозападен/Yugozapaden 251 47 492 1,02 1,00 0,70 1,80 1,70
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 130 36 043 1,02 1,00 0,70 1,60 1,69
BG412 София/Sofia 42 4 695 1,05 1,00 0,80 1,50 1,75
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 36 4 224 0,99 1,00 0,80 1,00 1,66
BG414 Перник/Pernik 18 587 1,04 1,00 1,00 1,80 1,74
BG415 Кюстендил/Kyustendil 25 1 943 0,99 1,00 0,80 1,00 1,65
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 287 32 698 1,01 1,00 0,70 2,00 1,69
BG421 Пловдив/Plovdiv 119 21 788 1,02 1,00 0,70 2,00 1,70
BG422 Хасково/Haskovo 58 2 185 0,99 1,00 0,80 1,10 1,65
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 39 3 622 1,02 1,00 0,80 2,00 1,70
BG424 Смолян/Smolyan 40 1 925 1,03 1,00 0,70 1,20 1,72
BG425 Кърджали/Kardzhali 31 3 178 1,00 1,00 0,70 1,20 1,67
Цялата страна/All regions 25 46 441 1,11 1,00 0,70 3,00 1,85
Общо/Total
1 534 227 774 1,02 1,00 0,65 6,00 1,69

Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически дейности А21 КИД-2008/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic activities A21 NACE.BG-2008


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по групи икономически дейности А7 НИПА/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by group of economic activities A7 NICA


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически сектори (обществен/частен)/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по големина на предприятията/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by size of undertakings


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по области/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by administrative districts 


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по статистически райони/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by statistical regions 


2019


2018


2017

© Национален институт за помирение и арбитраж