Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за образователна и научна степен "доктор"/Agreed additional labour remuneration (ALR) for "Ph.D" degree


Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.

Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ДТВ за образователна и научна степен „доктор“, свързана с изпълняваната работа, е в размер не по-малък от 15 лева месечно.


Additional labour remuneration (ALR) shall be determined in accordance with the Ordinance on salary structure and organization (OSSO), in compliance with the to the provision of Art. 14 according to which higher rates of additional labour remuneration set by the OSSO can be defined with a collective agreement, with Internal Rules on Wages or with an individual employment contract.

Pursuant to Art. 11, para 1 of the Ordinance on salary structure and organization, the additional labour remuneration for "Doctor (PhD)" degree, related to the work performed, is not less than BGN 15 per month.

 


Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за образователна и научна степен "доктор" над минимума/collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for "Ph.D" degree above the minimum
  2019 2018 2017
  Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed
Да/Yes 314 18,8% 85 933 27,0% 289 17,4% 95 480 29,8% 281 15,5% 64 608 19,5%
Не/No 1 356 81,2% 232 540 73,0% 1 374 82,6% 224 578 70,2% 1 535 84,5% 267 119 80,5%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Показатели на Договорено с ктд  допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за образователна и научна степен "доктор" над минимума/Indicators of collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for "Ph.D" degree above the minimum
  2019 2018 2017
 

Лева/BGN

Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Лева/BGN Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Лева/BGN Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Нормативен минимум - чл. 11, ал.1, т.1 НСОРЗ/Legislative Minimum - Art.11, para 1, item 1 OSSO 15   15   15  
Средно договорена стойност над минимума/Average collectively agreed amount above the minimum 132,23 8,82 127,52 8,50 116,66 7,78
Медианна стойност/Median 130 8,67 120 8 120 8,00
Най-често срещана стойност/Mode 130 8,67 130 9 120 8,00
Минимална стойност/Minimum 30 2,00 30 2 30 2,00
Максимална стойност/Maximum 550 36,67 550 37 550 36,67

КТД/CLA (брой/number)


Наети/Employed (брой/number)


КТД/CLA (%)


Наети/Employed (%)


Показатели/Indicators


Коефициент/Coefficient


структура и показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за образователна и научна степен "доктор" над минимума/structure and indicators of collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for "Ph.D" degree above the minimum
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed
(брой/number)
Средно договорена стойност/
Average collectively agreed rate
(Лева/BGN)
Най-често срещана стойност/
Mode
(Лева/BGN)
Минимална стойност/
Minimum
(Лева/BGN)
Максимална стойност/
Maximum
(Лева/BGN)
Коефициент на средно договорената стойност към минимума/
Coefficient of the average collectively agreed rate to the minimum
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1 44 50,00 50 50 50 3,33
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 2 8 292 79,00 56 56 102 5,27
C Преработваща промишленост/Manufacturing 2 552 150,00 100 100 200 10,00
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 11 9 659 43,18 50 30 50 2,88
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 1 1 006 80,00 80 80 80 5,33
F Строителство/Construction              
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 5 9 735 59,80 60 35 84 3,99
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 1 359 40,00 40 40 40 2,67
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities              
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 22 2 332 198,64 210 30 300 13,24
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 50,00 50 50 50 3,33
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 10 13 663 88,20 50 30 210 5,88
P Образование/Education 186 22 553 145,81 130 30 550 9,72
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 32 14 405 105,78 100 70 250 7,05
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 39 1 700 107,97 100 30 250 7,20
S Други дейности/Other service activities 1 136 100,00 100 100 100 6,67
Общо/Total 314 85 933 132,23 130 30 550 8,82
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1 34 60,00 60 60 60 4,00
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 2 8 308 74,00 46 46 102 4,93
C Преработваща промишленост/Manufacturing 2 523 150,00 100 100 200 10,00
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 11 9 675 42,73 50 30 50 2,85
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 1 1 006 80,00 80 80 80 5,33
F Строителство/Construction              
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 5 20 784 61,30 60 50 77 4,09
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 1 361 40,00 40 40 40 2,67
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities              
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 27 2 503 195,19 210 30 210 13,01
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 50,00 50 50 50 3,33
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 8 12 331 59,00 50 30 100 3,93
P Образование/Education 161 20 242 142,65 130 30 550 9,51
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 32 16 454 108,13 100 70 250 7,21
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 36 1 626 86,94 100 30 250 5,80
S Други дейности/Other service activities 1 136 100,00 100 100 100 6,67
Общо/Total 289 95 480 127,52 130 30 550 8,50
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 3 187 90,00 60 60 150 6,00
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 1 955 46,00 46 46 46 3,07
C Преработваща промишленост/Manufacturing 2 543 150,00 100 100 200 10,00
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 12 9 724 40,42 50 30 50 2,69
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 1 1 006 80,00 80 80 80 5,33
F Строителство/Construction              
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 3 12 453 51,33 35 35 69 3,42
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 1 361 40,00 40 40 40 2,67
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities              
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 23 2 490 154,78 150 30 210 10,32
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 50,00 50 50 50 3,33
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 5 2 738 64,00 100 30 100 4,27
P Образование/Education 167 17 456 133,24 120 65 550 8,88
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 30 13 670 100,00 100 50 150 6,67
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 30 1 215 71,33 50 30 200 4,76
S Други дейности/Other service activities 2 313 42,50 35 35 50 2,83
Общо/Total 281 64 608 116,66 120 30 550 7,78
 
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 1 44 50,00 50 50 50 3,33
B-F Индустрия/Industry 16 19 509 63,31 50 30 200 4,22
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 29 13 923 164,10 210 30 300 10,94
O Държавно управление/Public administration 10 13 663 88,20 50 30 210 5,88
P Образование/Education 186 22 553 145,81 130 30 550 9,72
Q Здравеопазване/Health 32 14 405 105,78 100 70 250 7,05
R-S Култура и други/Culture and other services 40 1 836 107,78 100 30 250 7,19
Общо/Total 314 85 933 132,23 130 30 550 8,82
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 1 34 60,00 60 60 60 4,00
B-F Индустрия/Industry 16 19 512 62,38 50 30 200 4,16
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 34 25 145 166,66 210 30 210 11,11
O Държавно управление/Public administration 8 12 331 59,00 50 30 100 3,93
P Образование/Education 161 20 242 142,65 130 30 550 9,51
Q Здравеопазване/Health 32 16 454 108,13 100 70 250 7,21
R-S Култура и други/Culture and other services 37 1 762 87,30 100 30 250 5,82
Общо/Total 289 95 480 127,52 130 30 550 8,50
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 3 187 90,00 60 60 150 6,00
B-F Индустрия/Industry 16 12 228 56,94 50 30 200 3,80
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 28 16 801 135,86 150 30 210 9,06
O Държавно управление/Public administration 5 2 738 64,00 100 30 100 4,27
P Образование/Education 167 17 456 133,24 120 65 550 8,88
Q Здравеопазване/Health 30 13 670 100,00 100 50 150 6,67
R-S Култура и други/Culture and other services 32 1 528 69,53 50 30 200 4,64
Общо/Total 281 64 608 116,66 120 30 550 7,78
 
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
  2019
Обществен сектор/Public sector 297 68 374 136,54 130 30 550 9,10
Предприятия/Undertakings 287 54 711 138,23 130 30 550 9,22
Държавна администрация/Public administration 10 13 663 88,20 50 30 210 5,88
Частен сектор/Private sector 17 17 559 56,94 50 30 200 3,80
Национални предприятия/National undertakings 4 8 302 101,75 35 35 200 6,78
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 13 9 257 43,15 50 30 56 2,88
Общо/Total 314 85 933 132,23 130 30 550 8,82
  2018
Обществен сектор/Public sector 273 78 104 131,63 130 30 550 8,78
Предприятия/Undertakings 265 65 773 133,82 130 30 550 8,92
Държавна администрация/Public administration 8 12 331 59,00 50 30 100 3,93
Частен сектор/Private sector 16 17 376 57,38 50 30 200 3,83
Национални предприятия/National undertakings 3 8 057 124,00 70 70 200 8,27
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 13 9 319 42,00 50 30 50 2,80
Общо/Total 289 95 480 127,52 130 30 550 8,50
  2017
Обществен сектор/Public sector 264 53 999 120,81 120 30 550 8,05
Предприятия/Undertakings 259 51 261 121,91 120 30 550 8,13
Държавна администрация/Public administration 5 2 738 64,00 100 30 100 4,27
Частен сектор/Private sector 17 10 609 52,12 50 30 200 3,47
Национални предприятия/National undertakings 3 1 141 101,67 35 35 200 6,78
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 14 9 468 41,50 50 30 50 2,77
Общо/Total 281 64 608 116,66 120 30 550 7,78
 
Големина на предприятията/Size of undertakings
  2019
Големи предприятия/Large size undertakings 57 70 437 138,79 100 30 550 9,25
Средни предприятия/Medium size undertakings 118 11 568 132,13 130 30 250 8,81
Малки предприятия/Small size undertakings 131 3 869 131,06 130 30 300 8,74
Микро предприятия/Micro size undertakings 8 59 106,25 50 50 150 7,08
n.a.              
Общо/Total 314 85 933 132,23 130 30 550 8,82
Големи предприятия/Large size undertakings 57 70 437 138,79 100 30 550 9,25
Средни предприятия/Medium size undertakings 118 11 568 132,13 130 30 250 8,81
Малки предприятия/Small size undertakings 139 3 928 129,63 130 30 300 8,64
n.a.              
Общо/Total 314 85 933 132,23 130 30 550 8,82
  2018
Големи предприятия/Large size undertakings 52 81 839 140,88 100 30 550 9,39
Средни предприятия/Medium size undertakings 97 9 813 129,95 130 30 250 8,66
Малки предприятия/Small size undertakings 130 3 751 121,63 130 30 225 8,11
Микро предприятия/Micro size undertakings 10 77 111,00 120 50 210 7,40
n.a.              
Общо/Total 289 95 480 127,52 130 30 550 8,50
Големи предприятия/Large size undertakings 52 81 839 140,88 100 30 550 9,39
Средни предприятия/Medium size undertakings 97 9 813 129,95 130 30 250 8,66
Малки предприятия/Small size undertakings 140 3 828 120,87 120 30 225 8,06
n.a.              
Общо/Total 289 95 480 127,52 130 30 550 8,50
  2017
Големи предприятия/Large size undertakings 46 51 066 144,28 100 30 550 9,62
Средни предприятия/Medium size undertakings 104 9 942 114,95 120 30 250 7,66
Малки предприятия/Small size undertakings 123 3 543 108,85 120 30 225 7,26
Микро предприятия/Micro size undertakings 8 57 100,00 120 30 210 6,67
n.a.              
Общо/Total 281 64 608 116,66 120 30 550 7,78
Големи предприятия/Large size undertakings 46 51 066 144,28 100 30 550 9,62
Средни предприятия/Medium size undertakings 104 9 942 114,95 120 30 250 7,66
Малки предприятия/Small size undertakings 131 3 600 108,31 120 30 225 7,22
n.a.              
Общо/Total 281 64 608 116,66 120 30 550 7,78
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts
  2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 46 4 644 126,07 130 30 300 8,40
BG311 Видин/Vidin  5 108 98,80 130 50 130 6,59
BG312 Монтана/Montana  3 104 126,67 130 120 130 8,44
BG313 Враца/Vratsa  11 450 115,45 130 50 130 7,70
BG314 Плевен/Pleven  10 3 267 141,00 210 60 210 9,40
BG315 Ловеч/Lovech  17 715 132,06 130 30 300 8,80
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 40 5 763 133,93 130 30 400 8,93
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 16 1 405 136,31 130 30 400 9,09
BG322 Габрово/Gabrovo 12 650 120,00 130 50 150 8,00
BG323 Русе/Ruse 9 3 066 152,89 130 56 300 10,19
BG324 Разград/Razgrad 1 31 130,00 130 130 130 8,67
BG325 Силистра/Silistra 2 611 115,00 100 100 130 7,67
BG33 Североизточен/Severoiztochen 37 5 984 133,92 130 30 400 8,93
BG331 Варна/Varna 14 3 329 122,86 30 30 400 8,19
BG332 Добрич/Dobrich 11 1 438 133,64 130 100 210 8,91
BG333 Шумен/Shumen 10 1 188 156,50 130 100 350 10,43
BG334 Търговище/Targovishte 2 29 100,00 100 100 100 6,67
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 51 11 227 128,86 130 35 210 8,59
BG341 Бургас/Burgas 16 892 134,06 130 65 210 8,94
BG342 Сливен/Sliven 6 236 123,33 130 100 150 8,22
BG343 Ямбол/Yambol 1 19 135,00 135 135 135 9,00
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 28 10 080 126,86 130 35 210 8,46
BG41 Югозападен/Yugozapaden 71 22 439 144,24 130 30 550 9,62
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 55 20 193 150,11 130 50 550 10,01
BG412 София/Sofia 6 451 133,33 130 100 210 8,89
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 8 1 738 131,88 130 100 220 8,79
BG414 Перник/Pernik 1 30 100,00 100 100 100 6,67
BG415 Кюстендил/Kyustendil 1 27 30,00 30 30 30 2,00
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 56 8 614 134,29 130 30 300 8,95
BG421 Пловдив/Plovdiv 26 6 476 144,04 130 30 300 9,60
BG422 Хасково/Haskovo 8 314 118,75 130 60 130 7,92
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 9 1 197 113,33 100 30 210 7,56
BG424 Смолян/Smolyan 11 434 129,55 130 50 225 8,64
BG425 Кърджали/Kardzhali 2 193 190,00 130 130 250 12,67
Цялата страна/All regions 13 27 262 82,85 60 35 210 5,52
Общо/Total 314 85 933 132,23 130 30 550 8,82
  2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 42 3 766 112,06 130 30 210 7,47
BG311 Видин/Vidin  4 90 76,63 50 50 130 5,11
BG312 Монтана/Montana  5 135 110,00 120 50 130 7,33
BG313 Враца/Vratsa  10 435 106,00 130 30 130 7,07
BG314 Плевен/Pleven  7 2 413 124,29 100 60 210 8,29
BG315 Ловеч/Lovech  16 693 120,00 120 30 210 8,00
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 43 5 495 129,56 120 30 400 8,64
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 18 1 461 126,39 120 30 400 8,43
BG322 Габрово/Gabrovo 13 845 128,46 120 50 300 8,56
BG323 Русе/Ruse 9 3 118 140,67 130 46 300 9,38
BG324 Разград/Razgrad 1 31 130,00 130 130 130 8,67
BG325 Силистра/Silistra 2 40 115,00 100 100 130 7,67
BG33 Североизточен/Severoiztochen 36 5 738 124,17 120 30 460 8,28
BG331 Варна/Varna 15 3 264 123,33 120 30 460 8,22
BG332 Добрич/Dobrich 10 1 400 129,00 130 100 210 8,60
BG333 Шумен/Shumen 9 1 045 125,56 120 100 210 8,37
BG334 Търговище/Targovishte 2 29 100,00 100 100 100 6,67
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 51 10 254 125,24 130 30 210 8,35
BG341 Бургас/Burgas 19 831 132,37 130 65 210 8,82
BG342 Сливен/Sliven 5 144 106,00 100 50 150 7,07
BG343 Ямбол/Yambol 2 54 117,50 100 100 135 7,83
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 25 9 225 124,28 130 30 210 8,29
BG41 Югозападен/Yugozapaden 68 23 229 144,43 100 30 550 9,63
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 50 20 846 154,72 130 50 550 10,31
BG412 София/Sofia 8 612 120,00 100 50 210 8,00
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 5 1 578 133,00 100 100 220 8,87
BG414 Перник/Pernik 1 30 100,00 100 100 100 6,67
BG415 Кюстендил/Kyustendil 4 163 90,00 30 30 150 6,00
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 38 10 002 137,24 130 30 300 9,15
BG421 Пловдив/Plovdiv 21 8 498 146,19 210 30 300 9,75
BG422 Хасково/Haskovo 5 219 112,00 120 60 130 7,47
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 7 1 141 108,57 100 30 210 7,24
BG424 Смолян/Smolyan 3 67 148,33 100 100 225 9,89
BG425 Кърджали/Kardzhali 2 77 190,00 130 130 250 12,67
Цялата страна/All regions 11 36 996 62,00 60 40 100 4,13
Общо/Total 289 95 480 127,52 130 30 550 8,50
  2017
BG31 Северозападен/Severozapaden 32 3 530 112,47 120 30 210 7,50
BG311 Видин/Vidin  3 67 56,33 50 50 69 3,76
BG312 Монтана/Montana  2 64 102,50 85 85 120 6,83
BG313 Враца/Vratsa  4 167 97,50 120 30 120 6,50
BG314 Плевен/Pleven  7 2 477 123,57 120 70 170 8,24
BG315 Ловеч/Lovech  16 755 123,13 120 100 210 8,21
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 37 5 052 116,78 120 30 300 7,79
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 16 707 109,69 120 30 210 7,31
BG322 Габрово/Gabrovo 11 746 118,18 120 30 300 7,88
BG323 Русе/Ruse 7 2 979 142,29 100 46 300 9,49
BG324 Разград/Razgrad              
BG325 Силистра/Silistra 3 620 90,00 50 50 120 6,00
BG33 Североизточен/Severoiztochen 35 6 184 118,57 120 30 460 7,90
BG331 Варна/Varna 15 3 403 107,33 30 30 460 7,16
BG332 Добрич/Dobrich 10 1 455 112,00 120 50 150 7,47
BG333 Шумен/Shumen 9 1 275 141,11 120 120 250 9,41
BG334 Търговище/Targovishte 1 51 150,00 150 150 150 10,00
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 56 3 348 112,59 120 35 315 7,51
BG341 Бургас/Burgas 23 1 409 118,04 100 65 315 7,87
BG342 Сливен/Sliven 6 267 90,83 120 50 120 6,06
BG343 Ямбол/Yambol 2 65 90,00 80 80 100 6,00
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 25 1 607 114,60 120 35 200 7,64
BG41 Югозападен/Yugozapaden 70 17 196 124,73 120 30 550 8,32
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 53 15 932 134,08 120 30 550 8,94
BG412 София/Sofia 7 416 111,43 120 50 150 7,43
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 4 617 93,75 100 50 125 6,25
BG414 Перник/Pernik 1 32 50,00 50 50 50 3,33
BG415 Кюстендил/Kyustendil 5 199 84,00 60 30 150 5,60
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 42 9 714 122,50 120 30 300 8,17
BG421 Пловдив/Plovdiv 23 8 814 129,78 120 50 300 8,65
BG422 Хасково/Haskovo 8 343 105,63 120 60 120 7,04
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 4 361 102,50 120 70 120 6,83
BG424 Смолян/Smolyan 4 79 118,75 30 30 225 7,92
BG425 Кърджали/Kardzhali 3 117 143,33 50 50 250 9,56
Цялата страна/All regions 9 19 584 58,89 35 35 100 3,93
Общо/Total
281 64 608 116,66 120 30 550 7,78

Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически дейности А21 КИД-2008/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic activities A21 NACE.BG-2008


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по групи икономически дейности А7 НИПА/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by group of economic activities A7 NICA


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически сектори (обществен/частен)/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по големина на предприятията/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by size of undertakings


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по области/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by administrative districts 


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по статистически райони/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by statistical regions 


2019


2018


2017

© Национален институт за помирение и арбитраж