Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд през работни дни/Agreed additional labour remuneration (ALR) for overtime work on working days


В чл.262 КТ, т.1 е определено, че положеният извънреден труд за работа през работни дни се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 50 на сто. С КТД страните могат да уговарят и по-висок размер на това заплащане.


According to Art. 262 LC, item 1, the overtime work on working days shall be paid with an increase agreed between the employee and the employer, but not less than 50 per cent. The parties to a collective agreement may agree on a higher rate of payment.


Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд през работни дни над минимума/collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for overtime work on working days above the minimum
  2019 2018 2017
  Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed
Да/Yes 91 5.4% 67 165 21.1% 96 5.8% 85 461 26.7% 96 5.3% 84 777 25.6%
Не/No 1 579 94.6% 251 308 78.9% 1 567 94.2% 234 597 73.3% 1 720 94.7% 246 950 74.4%
Общо/Total 1 670 100.0% 318 473 100.0% 1 663 100.0% 320 058 100.0% 1 816 100.0% 331 727 100.0%

Показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд през работни дни над минимума/indicators of collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for overtime work on working days above the minimum
  2019 2018 2017
 

Процент/%

Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Процент/% Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Процент/% Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
ДТВ за извънреден труд през работни дни съгласно чл. 262, ал.1, т. 1 КТ/Additional labour remuneration for overtime work on working days according to Art. 262, para 1, item 1 LC 50%   50%   50%  
Средно договорен процент над минимума/Average collectively agreed percent above the minimum 64.14% 1.28 64.66% 1.29 65.70% 1.31
Медианна стойност/Median 60.00% 1.20 60.00% 1.20 60.00% 1.20
Най-често срещана стойност/Mode 60.00% 1.20 60.00% 1.20 60.00% 1.20
Минимална стойност/Minimum 52.00% 1.04 52.00% 1.04 52.00% 1.04
Максимална стойност/Maximum 150.00% 3.00 150.00% 3.00 160.00% 3.20

КТД/CLA (брой/number)


Наети/Employed (брой/number)


КТД/CLA (%)


Наети/Employed (%)


Показатели/Indicators


Коефициент/Coefficient


Структура и показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд през работни дни над минимума/structure and indicators of collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for overtime work on working days above the minimum
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed
(брой/number)
Средно договорена стойност/
Average collectively agreed rate
(%)
Най-често срещана стойност/
Mode
(%)
Минимална стойност/
Minimum
(%)
Максимална стойност/
Maximum
(%)
Коефициент на средно договорената стойност към минимума/
Coefficient of the average collectively agreed rate to the minimum
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1 60 60.00 60 60 60 1.20
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 5 10 576 64.00 60 60 80 1.28
C Преработваща промишленост/Manufacturing 29 13 508 60.93 60 52 75 1.22
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 7 9 919 63.57 60 60 70 1.27
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 11 4 286 70.00 60 55 150 1.40
F Строителство/Construction 3 2 261 61.67 60 60 65 1.23
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 11 17 604 63.64 60 60 100 1.27
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 52 60.00 60 60 60 1.20
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 4 406 55.00 55 55 55 1.10
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 1 84 55.00 55 55 55 1.10
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 3 627 63.33 60 60 70 1.27
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities              
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 4 1 699 70.00 75 55 75 1.40
P Образование/Education 12 1 996 66.67 70 55 75 1.33
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities              
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 2 87 75.00 75 75 75 1.50
S Други дейности/Other service activities              
Общо/Total 91 67 165 64.14 60 52 150 1.28
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 2 72 67.50 60 60 75 1.35
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 5 10 560 64.00 60 60 80 1.28
C Преработваща промишленост/Manufacturing 27 16 891 61.19 60 52 90 1.22
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 9 12 318 64.44 60 60 75 1.29
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 12 4 405 69.17 60 55 150 1.38
F Строителство/Construction 4 2 307 63.75 60 60 70 1.28
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 13 28 897 63.85 60 55 100 1.28
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 52 60.00 60 60 60 1.20
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 4 217 55.00 55 55 55 1.10
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 1 84 55.00 55 55 55 1.10
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 3 627 63.33 60 60 70 1.27
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities              
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 4 2 767 70.00 75 55 75 1.40
P Образование/Education 11 2 095 65.00 70 55 75 1.30
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 2 151 87.50 75 75 100 1.75
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 1 18 75.00 75 75 75 1.50
S Други дейности/Other service activities              
Общо/Total 96 85 461 64.66 60 52 150 1.29
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 2 74 67.50 60 60 75 1.35
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 5 10 318 64.00 60 60 80 1.28
C Преработваща промишленост/Manufacturing 31 31 084 61.19 60 52 90 1.22
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 8 12 275 65.00 60 60 75 1.30
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 11 3 843 70.45 60 55 150 1.41
F Строителство/Construction 4 2 364 63.75 60 60 70 1.28
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 8 18 696 61.25 60 55 75 1.23
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 52 60.00 60 60 60 1.20
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities              
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 1 84 55.00 55 55 55 1.10
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 4 907 62.50 60 60 70 1.25
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities              
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 3 2 725 68.33 75 55 75 1.37
P Образование/Education 14 1 530 72.86 70 55 160 1.46
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 3 807 83.33 75 75 100 1.67
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 1 18 75.00 75 75 75 1.50
S Други дейности/Other service activities              
Общо/Total 96 84 777 65.70 60 52 160 1.31
 
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 1 60 60.00 60 60 60 1.20
B-F Индустрия/Industry 55 40 550 63.40 60 52 150 1.27
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 17 22 773 62.35 60 55 100 1.25
O Държавно управление/Public administration 4 1 699 70.00 75 55 75 1.40
P Образование/Education 12 1 996 66.67 70 55 75 1.33
Q Здравеопазване/Health              
R-S Култура и други/Culture and other services 2 87 75.00 75 75 75 1.50
Общо/Total 91 67 165 64.14 60 52 150 1.28
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 2 72 67.50 60 60 75 1.35
B-F Индустрия/Industry 57 46 481 63.81 60 52 150 1.28
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 19 33 877 62.63 60 55 100 1.25
O Държавно управление/Public administration 4 2 767 70.00 75 55 75 1.40
P Образование/Education 11 2 095 65.00 70 55 75 1.30
Q Здравеопазване/Health 2 151 87.50 75 75 100 1.75
R-S Култура и други/Culture and other services 1 18 75.00 75 75 75 1.50
Общо/Total 96 85 461 64.66 60 52 150 1.29
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 2 74 67.50 60 60 75 1.35
B-F Индустрия/Industry 59 59 884 63.85 60 52 150 1.28
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 14 19 739 61.07 60 55 75 1.22
O Държавно управление/Public administration 3 2 725 68.33 75 55 75 1.37
P Образование/Education 14 1 530 72.86 70 55 160 1.46
Q Здравеопазване/Health 3 807 83.33 75 75 100 1.67
R-S Култура и други/Culture and other services 1 18 75.00 75 75 75 1.50
Общо/Total 96 84 777 65.70 60 52 160 1.31
 
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
  2019
Обществен сектор/Public sector 52 39 556 65.77 60 55 150 1.32
Предприятия/Undertakings 48 37 857 65.42 60 55 150 1.31
Държавна администрация/Public administration 4 1 699 70.00 75 55 75 1.40
Частен сектор/Private sector 39 27 609 61.97 60 52 80 1.24
Национални предприятия/National undertakings 20 14 994 61.35 60 52 80 1.23
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 19 12 615 62.63 60 55 75 1.25
Общо/Total 91 67 165 64.14 60 52 150 1.28
  2018
Обществен сектор/Public sector 58 54 232 66.29 60 55 150 1.33
Предприятия/Undertakings 54 51 465 66.02 60 55 150 1.32
Държавна администрация/Public administration 4 2 767 70.00 75 55 75 1.40
Частен сектор/Private sector 38 31 229 62.16 60 52 90 1.24
Национални предприятия/National undertakings 21 19 380 62.00 60 52 90 1.24
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 17 11 849 62.35 60 55 75 1.25
Общо/Total 96 85 461 64.66 60 52 150 1.29
  2017
Обществен сектор/Public sector 54 43 905 68.43 60 55 160 1.37
Предприятия/Undertakings 51 41 180 68.43 60 55 160 1.37
Държавна администрация/Public administration 3 2 725 68.33 75 55 75 1.37
Частен сектор/Private sector 42 40 872 62.19 60 52 90 1.24
Национални предприятия/National undertakings 26 32 742 61.81 60 52 90 1.24
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 16 8 130 62.81 60 55 75 1.26
Общо/Total 96 84 777 65.70 60 52 160 1.31
 
Големина на предприятията/Size of undertakings
  2019
Големи предприятия/Large size undertakings 46 63 420 62.93 60 55 100 1.26
Средни предприятия/Medium size undertakings 31 3 416 61.84 60 52 75 1.24
Малки предприятия/Small size undertakings 12 314 74.58 70 55 150 1.49
Микро предприятия/Micro size undertakings 2 15 65.00 60 60 70 1.30
n.a.              
Общо/Total 91 67 165 64.14 60 52 150 1.28
Големи предприятия/Large size undertakings 46 63 420 62.93 60 55 100 1.26
Средни предприятия/Medium size undertakings 31 3 416 61.84 60 52 75 1.24
Малки предприятия/Small size undertakings 14 329 73.21 70 55 150 1.46
n.a.              
Общо/Total 91 67 165 64.14 60 52 150 1.28
  2018
Големи предприятия/Large size undertakings 47 81 360 63.40 60 55 100 1.27
Средни предприятия/Medium size undertakings 33 3 680 63.09 60 52 100 1.26
Малки предприятия/Small size undertakings 14 406 72.50 70 55 150 1.45
Микро предприятия/Micro size undertakings 2 15 65.00 60 60 70 1.30
n.a.              
Общо/Total 96 85 461 64.66 60 52 150 1.29
Големи предприятия/Large size undertakings 47 81 360 63.40 60 55 100 1.27
Средни предприятия/Medium size undertakings 33 3 680 63.09 60 52 100 1.26
Малки предприятия/Small size undertakings 16 421 71.56 70 55 150 1.43
n.a.              
Общо/Total 96 85 461 64.66 60 52 150 1.29
  2017
Големи предприятия/Large size undertakings 47 80 480 65.74 60 55 160 1.31
Средни предприятия/Medium size undertakings 33 3 897 62.94 60 52 100 1.26
Малки предприятия/Small size undertakings 15 393 72.00 70 55 150 1.44
Микро предприятия/Micro size undertakings 1 7 60.00 60 60 60 1.20
n.a.              
Общо/Total 96 84 777 65.70 60 52 160 1.31
Големи предприятия/Large size undertakings 47 80 480 65.74 60 55 160 1.31
Средни предприятия/Medium size undertakings 33 3 897 62.94 60 52 100 1.26
Малки предприятия/Small size undertakings 16 400 71.25 70 55 150 1.43
n.a.              
Общо/Total 96 84 777 65.70 60 52 160 1.31
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts
  2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 12 5 846 63.33 60 60 75 1.27
BG311 Видин/Vidin               
BG312 Монтана/Montana  2 714 60.00 60 60 60 1.20
BG313 Враца/Vratsa  4 4 134 60.00 60 60 60 1.20
BG314 Плевен/Pleven  5 528 68.00 60 60 75 1.36
BG315 Ловеч/Lovech  1 470 60.00 60 60 60 1.20
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 7 1 997 62.86 60 55 75 1.26
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 3 1 055 63.33 55 55 75 1.27
BG322 Габрово/Gabrovo 3 840 63.33 60 60 70 1.27
BG323 Русе/Ruse              
BG324 Разград/Razgrad 1 102 60.00 60 60 60 1.20
BG325 Силистра/Silistra              
BG33 Североизточен/Severoiztochen 4 1 432 60.00 60 60 60 1.20
BG331 Варна/Varna 2 1 090 60.00 60 60 60 1.20
BG332 Добрич/Dobrich              
BG333 Шумен/Shumen              
BG334 Търговище/Targovishte 2 342 60.00 60 60 60 1.20
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 17 11 445 64.12 70 55 75 1.28
BG341 Бургас/Burgas 4 2 279 62.50 60 55 75 1.25
BG342 Сливен/Sliven 1 430 60.00 60 60 60 1.20
BG343 Ямбол/Yambol 1 37 55.00 55 55 55 1.10
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 11 8 699 65.91 70 55 75 1.32
BG41 Югозападен/Yugozapaden 34 19 177 65.50 60 52 150 1.31
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 28 17 101 63.39 60 55 100 1.27
BG412 София/Sofia 2 1 893 66.00 52 52 80 1.32
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 1 63 55.00 55 55 55 1.10
BG414 Перник/Pernik 1 7 60.00 60 60 60 1.20
BG415 Кюстендил/Kyustendil 2 113 102.50 55 55 150 2.05
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 11 9 197 62.73 60 55 75 1.25
BG421 Пловдив/Plovdiv 4 5 611 58.75 60 55 60 1.18
BG422 Хасково/Haskovo 3 1 451 68.33 60 60 75 1.37
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 2 1 384 60.00 60 60 60 1.20
BG424 Смолян/Smolyan 2 751 65.00 60 60 70 1.30
BG425 Кърджали/Kardzhali              
Цялата страна/All regions 6 18 071 65.00 60 55 75 1.30
Общо/Total 91 67 165 64.14 60 52 150 1.28
  2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 12 5 808 62.08 60 60 75 1.24
BG311 Видин/Vidin               
BG312 Монтана/Montana  2 696 60.00 60 60 60 1.20
BG313 Враца/Vratsa  6 4 201 62.50 60 60 75 1.25
BG314 Плевен/Pleven  3 441 63.33 60 60 70 1.27
BG315 Ловеч/Lovech  1 470 60.00 60 60 60 1.20
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 8 7 118 62.50 60 55 75 1.25
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 4 3 492 62.50 60 55 75 1.25
BG322 Габрово/Gabrovo 3 3 524 63.33 60 60 70 1.27
BG323 Русе/Ruse              
BG324 Разград/Razgrad 1 102 60.00 60 60 60 1.20
BG325 Силистра/Silistra              
BG33 Североизточен/Severoiztochen 5 2 004 66.00 60 60 90 1.32
BG331 Варна/Varna 3 1 739 70.00 60 60 90 1.40
BG332 Добрич/Dobrich              
BG333 Шумен/Shumen              
BG334 Търговище/Targovishte 2 265 60.00 60 60 60 1.20
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 20 14 011 66.25 55 55 100 1.33
BG341 Бургас/Burgas 7 2 409 68.57 55 55 100 1.37
BG342 Сливен/Sliven 1 430 60.00 60 60 60 1.20
BG343 Ямбол/Yambol 1 37 55.00 55 55 55 1.10
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 11 11 135 66.36 70 55 75 1.33
BG41 Югозападен/Yugozapaden 32 17 454 66.00 60 52 150 1.32
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 27 15 433 63.52 60 55 100 1.27
BG412 София/Sofia 2 1 899 66.00 52 52 80 1.32
BG413 Благоевград/Blagoevgrad              
BG414 Перник/Pernik 1 7 60.00 60 60 60 1.20
BG415 Кюстендил/Kyustendil 2 115 102.50 55 55 150 2.05
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 11 8 657 61.36 60 55 70 1.23
BG421 Пловдив/Plovdiv 5 5 858 59.00 60 55 60 1.18
BG422 Хасково/Haskovo 3 688 66.67 70 60 70 1.33
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 2 1 390 60.00 60 60 60 1.20
BG424 Смолян/Smolyan 1 721 60.00 60 60 60 1.20
BG425 Кърджали/Kardzhali              
Цялата страна/All regions 8 30 409 65.00 75 55 75 1.30
Общо/Total 96 85 461 64.66 60 52 150 1.29
  2017
BG31 Северозападен/Severozapaden 10 5 768 62.50 60 60 75 1.25
BG311 Видин/Vidin               
BG312 Монтана/Montana  2 698 60.00 60 60 60 1.20
BG313 Враца/Vratsa  5 4 175 63.00 60 60 75 1.26
BG314 Плевен/Pleven  2 125 65.00 60 60 70 1.30
BG315 Ловеч/Lovech  1 770 60.00 60 60 60 1.20
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 10 7 810 62.00 60 55 75 1.24
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 4 3 525 62.50 60 55 75 1.25
BG322 Габрово/Gabrovo 4 4 014 62.50 60 60 70 1.25
BG323 Русе/Ruse 1 167 60.00 60 60 60 1.20
BG324 Разград/Razgrad 1 104 60.00 60 60 60 1.20
BG325 Силистра/Silistra              
BG33 Североизточен/Severoiztochen 6 2 660 67.50 60 60 90 1.35
BG331 Варна/Varna 3 1 739 70.00 60 60 90 1.40
BG332 Добрич/Dobrich              
BG333 Шумен/Shumen              
BG334 Търговище/Targovishte 3 921 65.00 60 60 75 1.30
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 23 24 150 66.30 60 55 100 1.33
BG341 Бургас/Burgas 9 2 409 66.11 55 55 100 1.32
BG342 Сливен/Sliven 1 460 65.00 65 65 65 1.30
BG343 Ямбол/Yambol              
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 13 21 281 66.54 70 55 75 1.33
BG41 Югозападен/Yugozapaden 30 17 161 68.57 60 52 160 1.37
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 24 15 169 66.25 60 55 160 1.33
BG412 София/Sofia 2 1 789 66.00 52 52 80 1.32
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 1 79 70.00 70 70 70 1.40
BG414 Перник/Pernik 1 7 60.00 60 60 60 1.20
BG415 Кюстендил/Kyustendil 2 117 102.50 55 55 150 2.05
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 12 9 739 60.83 60 55 75 1.22
BG421 Пловдив/Plovdiv 5 6 496 59.00 60 55 60 1.18
BG422 Хасково/Haskovo 2 1 035 72.50 70 70 75 1.45
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 3 1 432 58.33 60 55 60 1.17
BG424 Смолян/Smolyan 2 776 57.50 55 55 60 1.15
BG425 Кърджали/Kardzhali              
Цялата страна/All regions 5 17 489 69.00 75 55 75 1.38
Общо/Total
96 84 777 65.70 60 52 160 1.31

Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически дейности А21 КИД-2008/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic activities A21 NACE.BG-2008


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по групи икономически дейности А7 НИПА/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by group of economic activities A7 NICA


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически сектори (обществен/частен)/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по големина на предприятията/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by size of undertakings


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по области/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by administrative districts 


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по статистически райони/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by statistical regions 


2019


2018


2017

© Национален институт за помирение и арбитраж