Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време/Agreed additional labour remuneration (ALR) for work with summarized calculation of the working time


В чл.262 КТ, т.4 е определено, че положеният извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 50 на сто. С КТД може да се договаря по-висок размер на това заплащане.


Pursuant to Art. 262 LC, item 4, the overtime work with an accumulated calculation of the working time shall be paid with an increase agreed between the employee and the employer, but not less than 50 per cent. The parties to a collective agreement may agree on a higher rate of payment.


Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време над минимума/collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for work with summarized calculation of the working time above the minimum
  2019 2018 2017
  Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed Брой КТД/CLA number Наети/Employed
Да/Yes 98 5,9% 79 258 24,9% 99 6,0% 93 579 29,2% 100 5,5% 84 437 25,5%
Не/No 1 572 94,1% 239 215 75,1% 1 564 94,0% 226 479 70,8% 1 716 94,5% 247 290 74,5%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време над минимума/indicators of collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for work with summarized calculation of the working time above the minimum
  2019 2018 2017
 

Процент/%

Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Процент/% Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
Процент/% Коефициент към минимума/
Coefficient to the minimum
ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време съгласно чл. 262, ал.1, т. 4 КТ/Additional labour remuneration for overtime work for work with summarized calculation of the working time according to Art. 262, para 1, item 4 LC 50%   50%   50%  
Средно договорен процент над минимума/Average collectively agreed percent above the minimum 64,41% 1,29 65,53% 1,31 65,72% 1,31
Медианна стойност/Median 60,00% 1,20 60,00% 1,20 60,00% 1,20
Най-често срещана стойност/Mode 60,00% 1,20 60,00% 1,20 60,00% 1,20
Минимална стойност/Minimum 52,00% 1,04 52,00% 1,04 52,00% 1,04
Максимална стойност/Maximum 80,00% 1,60 110,00% 2,20 110,00% 2,20

КТД/CLA (брой/number)


Наети/Employed (брой/number)


КТД/CLA (%)


Наети/Employed (%)


Показатели/Indicators


Коефициент/Coefficient


Структура и показатели на Договорено с ктд допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време над минимума/structure and indicators of collectively Agreed additional labour remuneration (ALR) for work with summarized calculation of the working time above the minimum
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed
(брой/number)
Средно договорена стойност/
Average collectively agreed rate
(%)
Най-често срещана стойност/
Mode
(%)
Минимална стойност/
Minimum
(%)
Максимална стойност/
Maximum
(%)
Коефициент на средно договорената стойност към минимума/
Coefficient of the average collectively agreed rate to the minimum
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing              
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 7 12 687 62,86 60 60 80 1,26
C Преработваща промишленост/Manufacturing 32 16 589 63,34 60 52 75 1,27
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 15 15 857 63,00 60 60 75 1,26
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 3 1 101 65,00 60 60 75 1,30
F Строителство/Construction 4 2 863 58,75 60 55 60 1,18
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 16 20 562 65,94 60 60 80 1,32
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 2 1 616 75,00 75 75 75 1,50
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 4 406 55,00 55 55 55 1,10
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 3 863 65,00 60 60 75 1,30
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 60,00 60 60 60 1,20
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 3 431 68,33 75 55 75 1,37
P Образование/Education 8 625 69,38 70 60 75 1,39
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 3 1 161 65,00 60 60 75 1,30
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation              
S Други дейности/Other service activities              
Общо/Total 98 79 258 64,41 60 52 80 1,29
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing              
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 7 12 401 62,86 60 60 80 1,26
C Преработваща промишленост/Manufacturing 31 17 972 64,42 60 52 110 1,29
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 16 18 187 62,81 60 60 75 1,26
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 3 1 101 65,00 60 60 75 1,30
F Строителство/Construction 4 2 863 58,75 60 55 60 1,18
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 18 32 542 66,11 60 60 80 1,32
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 3 1 673 75,00 75 75 75 1,50
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 1 4 217 55,00 55 55 55 1,10
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 3 893 65,00 60 60 75 1,30
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 60,00 60 60 60 1,20
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 3 431 68,33 75 55 75 1,37
P Образование/Education 6 379 68,33 70 60 70 1,37
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 3 423 91,67 100 75 100 1,83
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation              
S Други дейности/Other service activities              
Общо/Total 99 93 579 65,53 60 52 110 1,31
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing              
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 8 12 332 62,50 60 60 80 1,25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 32 21 706 64,75 60 52 110 1,30
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 19 18 486 62,37 60 60 75 1,25
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 5 1 640 66,00 60 60 75 1,32
F Строителство/Construction 5 3 257 62,00 60 55 75 1,24
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles              
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 13 22 714 67,31 60 60 100 1,35
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities              
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 2 1 618 75,00 75 75 75 1,50
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities              
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities              
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 4 1 162 63,75 60 60 75 1,28
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 497 60,00 60 60 60 1,20
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 2 141 75,00 75 75 75 1,50
P Образование/Education 7 644 69,29 70 60 75 1,39
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 2 240 100,00 100 100 100 2,00
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation              
S Други дейности/Other service activities              
Общо/Total 100 84 437 65,72 60 52 110 1,31
 
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
  2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing              
B-F Индустрия/Industry 61 49 097 62,98 60 52 80 1,26
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 23 27 944 65,87 60 55 80 1,32
O Държавно управление/Public administration 3 431 68,33 75 55 75 1,37
P Образование/Education 8 625 69,38 70 60 75 1,39
Q Здравеопазване/Health 3 1 161 65,00 60 60 75 1,30
R-S Култура и други/Culture and other services              
Общо/Total 98 79 258 64,41 60 52 80 1,29
  2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing              
B-F Индустрия/Industry 61 52 524 63,48 60 52 110 1,27
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 26 39 822 66,35 60 55 80 1,33
O Държавно управление/Public administration 3 431 68,33 75 55 75 1,37
P Образование/Education 6 379 68,33 70 60 70 1,37
Q Здравеопазване/Health 3 423 91,67 100 75 100 1,83
R-S Култура и други/Culture and other services              
Общо/Total 99 93 579 65,53 60 52 110 1,31
  2017
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing              
B-F Индустрия/Industry 69 57 421 63,72 60 52 110 1,27
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 20 25 991 67,00 60 60 100 1,34
O Държавно управление/Public administration 2 141 75,00 75 75 75 1,50
P Образование/Education 7 644 69,29 70 60 75 1,39
Q Здравеопазване/Health 2 240 100,00 100 100 100 2,00
R-S Култура и други/Culture and other services              
Общо/Total 100 84 437 65,72 60 52 110 1,31
 
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
  2019
Обществен сектор/Public sector 43 41 264 66,05 60 55 80 1,32
Предприятия/Undertakings 40 40 833 65,88 60 55 80 1,32
Държавна администрация/Public administration 3 431 68,33 75 55 75 1,37
Частен сектор/Private sector 55 37 994 63,13 60 52 80 1,26
Национални предприятия/National undertakings 20 14 479 62,35 60 52 80 1,25
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 35 23 515 63,57 60 55 75 1,27
Общо/Total 98 79 258 64,41 60 52 80 1,29
  2018
Обществен сектор/Public sector 44 53 851 67,50 60 55 100 1,35
Предприятия/Undertakings 41 53 420 67,44 60 55 100 1,35
Държавна администрация/Public administration 3 431 68,33 75 55 75 1,37
Частен сектор/Private sector 55 39 728 63,95 60 52 110 1,28
Национални предприятия/National undertakings 22 16 523 64,64 60 52 110 1,29
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 33 23 205 63,48 60 55 75 1,27
Общо/Total 99 93 579 65,53 60 52 110 1,31
  2017
Обществен сектор/Public sector 41 45 501 67,20 60 55 100 1,34
Предприятия/Undertakings 39 45 360 66,79 60 55 100 1,34
Държавна администрация/Public administration 2 141 75,00 75 75 75 1,50
Частен сектор/Private sector 59 38 936 64,69 60 52 110 1,29
Национални предприятия/National undertakings 26 19 232 66,04 60 52 110 1,32
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 33 19 704 63,64 60 60 75 1,27
Общо/Total 100 84 437 65,72 60 52 110 1,31
 
Големина на предприятията/Size of undertakings
  2019
Големи предприятия/Large size undertakings 54 75 058 64,81 60 55 80 1,30
Средни предприятия/Medium size undertakings 33 3 958 63,09 60 52 75 1,26
Малки предприятия/Small size undertakings 9 227 66,67 70 60 70 1,33
Микро предприятия/Micro size undertakings 2 15 65,00 60 60 70 1,30
n.a.              
Общо/Total 98 79 258 64,41 60 52 80 1,29
Големи предприятия/Large size undertakings 54 75 058 64,81 60 55 80 1,30
Средни предприятия/Medium size undertakings 33 3 958 63,09 60 52 75 1,26
Малки предприятия/Small size undertakings 11 242 66,36 70 60 70 1,33
n.a.              
Общо/Total 98 79 258 64,41 60 52 80 1,29
  2018
Големи предприятия/Large size undertakings 55 89 375 65,45 60 55 110 1,31
Средни предприятия/Medium size undertakings 34 3 967 65,79 60 52 100 1,32
Малки предприятия/Small size undertakings 8 222 65,00 60 60 70 1,30
Микро предприятия/Micro size undertakings 2 15 65,00 60 60 70 1,30
n.a.              
Общо/Total 99 93 579 65,53 60 52 110 1,31
Големи предприятия/Large size undertakings 55 89 375 65,45 60 55 110 1,31
Средни предприятия/Medium size undertakings 34 3 967 65,79 60 52 100 1,32
Малки предприятия/Small size undertakings 10 237 65,00 60 60 70 1,30
n.a.              
Общо/Total 99 93 579 65,53 60 52 110 1,31
  2017
Големи предприятия/Large size undertakings 55 79 746 65,55 60 55 110 1,31
Средни предприятия/Medium size undertakings 36 4 478 66,03 60 52 100 1,32
Малки предприятия/Small size undertakings 8 206 66,25 70 60 70 1,33
Микро предприятия/Micro size undertakings 1 7 60,00 60 60 60 1,20
n.a.              
Общо/Total 100 84 437 65,72 60 52 110 1,31
Големи предприятия/Large size undertakings 55 79 746 65,55 60 55 110 1,31
Средни предприятия/Medium size undertakings 36 4 478 66,03 60 52 100 1,32
Малки предприятия/Small size undertakings 9 213 65,56 70 60 70 1,31
n.a.              
Общо/Total 100 84 437 65,72 60 52 110 1,31
Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts
  2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 11 6 060 62,27 60 60 75 1,25
BG311 Видин/Vidin  1 14 60,00 60 60 60 1,20
BG312 Монтана/Montana  1 654 60,00 60 60 60 1,20
BG313 Враца/Vratsa  4 4 264 60,00 60 60 60 1,20
BG314 Плевен/Pleven  3 181 63,33 60 60 70 1,27
BG315 Ловеч/Lovech  2 947 67,50 60 60 75 1,35
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 9 2 837 63,33 60 60 75 1,27
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 2 437 67,50 60 60 75 1,35
BG322 Габрово/Gabrovo 3 840 63,33 60 60 70 1,27
BG323 Русе/Ruse 3 1 208 60,00 60 60 60 1,20
BG324 Разград/Razgrad 1 352 65,00 65 65 65 1,30
BG325 Силистра/Silistra              
BG33 Североизточен/Severoiztochen 9 3 809 60,00 60 60 60 1,20
BG331 Варна/Varna 7 3 467 60,00 60 60 60 1,20
BG332 Добрич/Dobrich              
BG333 Шумен/Shumen              
BG334 Търговище/Targovishte 2 342 60,00 60 60 60 1,20
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 16 11 795 68,13 70 55 80 1,36
BG341 Бургас/Burgas 4 2 505 71,25 75 60 75 1,43
BG342 Сливен/Sliven 1 258 60,00 60 60 60 1,20
BG343 Ямбол/Yambol              
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 11 9 032 67,73 70 55 80 1,35
BG41 Югозападен/Yugozapaden 32 26 174 64,44 60 52 80 1,29
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 28 23 102 65,36 60 60 80 1,31
BG412 София/Sofia 3 3 065 57,33 60 52 60 1,15
BG413 Благоевград/Blagoevgrad              
BG414 Перник/Pernik 1 7 60,00 60 60 60 1,20
BG415 Кюстендил/Kyustendil              
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 13 9 548 62,69 60 55 75 1,25
BG421 Пловдив/Plovdiv 7 7 272 59,29 60 55 60 1,19
BG422 Хасково/Haskovo              
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 2 1 384 60,00 60 60 60 1,20
BG424 Смолян/Smolyan 4 892 70,00 75 60 75 1,40
BG425 Кърджали/Kardzhali              
Цялата страна/All regions 8 19 035 68,75 75 55 75 1,38
Общо/Total 98 79 258 64,41 60 52 80 1,29
  2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 11 5 882 62,27 60 60 75 1,25
BG311 Видин/Vidin  1 13 60,00 60 60 60 1,20
BG312 Монтана/Montana  1 636 60,00 60 60 60 1,20
BG313 Враца/Vratsa  4 4 085 60,00 60 60 60 1,20
BG314 Плевен/Pleven  3 181 63,33 60 60 70 1,27
BG315 Ловеч/Lovech  2 967 67,50 60 60 75 1,35
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 9 4 773 63,33 60 60 75 1,27
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 3 2 874 65,00 60 60 75 1,30
BG322 Габрово/Gabrovo 2 274 65,00 60 60 70 1,30
BG323 Русе/Ruse 3 1 273 60,00 60 60 60 1,20
BG324 Разград/Razgrad 1 352 65,00 65 65 65 1,30
BG325 Силистра/Silistra              
BG33 Североизточен/Severoiztochen 10 5 087 65,00 60 60 110 1,30
BG331 Варна/Varna 8 4 822 66,25 60 60 110 1,33
BG332 Добрич/Dobrich              
BG333 Шумен/Shumen              
BG334 Търговище/Targovishte 2 265 60,00 60 60 60 1,20
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 18 14 457 69,72 70 55 100 1,39
BG341 Бургас/Burgas 6 2 723 76,67 75 60 100 1,53
BG342 Сливен/Sliven 1 266 60,00 60 60 60 1,20
BG343 Ямбол/Yambol              
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 11 11 468 66,82 70 55 80 1,34
BG41 Югозападен/Yugozapaden 29 23 513 64,03 60 52 80 1,28
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 25 20 721 65,00 60 60 80 1,30
BG412 София/Sofia 3 2 785 57,33 60 52 60 1,15
BG413 Благоевград/Blagoevgrad              
BG414 Перник/Pernik 1 7 60,00 60 60 60 1,20
BG415 Кюстендил/Kyustendil              
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 13 9 673 65,00 60 55 100 1,30
BG421 Пловдив/Plovdiv 7 7 272 59,29 60 55 60 1,19
BG422 Хасково/Haskovo              
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 2 1 390 60,00 60 60 60 1,20
BG424 Смолян/Smolyan 3 862 70,00 75 60 75 1,40
BG425 Кърджали/Kardzhali 1 149 100,00 100 100 100 2,00
Цялата страна/All regions 9 30 194 69,44 75 55 75 1,39
Общо/Total 99 93 579 65,53 60 52 110 1,31
  2017
BG31 Северозападен/Severozapaden 10 6 356 62,50 60 60 75 1,25
BG311 Видин/Vidin  1 15 60,00 60 60 60 1,20
BG312 Монтана/Montana  1 636 60,00 60 60 60 1,20
BG313 Враца/Vratsa  4 4 088 60,00 60 60 60 1,20
BG314 Плевен/Pleven  2 125 65,00 60 60 70 1,30
BG315 Ловеч/Lovech  2 1 492 67,50 60 60 75 1,35
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 9 5 198 63,33 60 60 75 1,27
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 3 2 874 65,00 60 60 75 1,30
BG322 Габрово/Gabrovo 3 834 63,33 60 60 70 1,27
BG323 Русе/Ruse 2 1 138 60,00 60 60 60 1,20
BG324 Разград/Razgrad 1 352 65,00 65 65 65 1,30
BG325 Силистра/Silistra              
BG33 Североизточен/Severoiztochen 11 4 496 68,18 60 60 110 1,36
BG331 Варна/Varna 9 4 127 65,56 60 60 110 1,31
BG332 Добрич/Dobrich              
BG333 Шумен/Shumen 1 209 100,00 100 100 100 2,00
BG334 Търговище/Targovishte 1 160 60,00 60 60 60 1,20
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 18 14 505 68,89 60 60 100 1,38
BG341 Бургас/Burgas 7 3 082 72,14 60 60 100 1,44
BG342 Сливен/Sliven 2 750 62,50 60 60 65 1,25
BG343 Ямбол/Yambol              
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 9 10 673 67,78 70 60 80 1,36
BG41 Югозападен/Yugozapaden 30 25 400 64,23 60 52 80 1,28
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 25 22 639 65,00 60 60 80 1,30
BG412 София/Sofia 3 2 675 57,33 60 52 60 1,15
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 1 79 70,00 70 70 70 1,40
BG414 Перник/Pernik 1 7 60,00 60 60 60 1,20
BG415 Кюстендил/Kyustendil              
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 16 11 208 65,00 60 55 100 1,30
BG421 Пловдив/Plovdiv 10 8 922 61,00 60 55 75 1,22
BG422 Хасково/Haskovo              
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 2 1 390 60,00 60 60 60 1,20
BG424 Смолян/Smolyan 3 747 70,00 75 60 75 1,40
BG425 Кърджали/Kardzhali 1 149 100,00 100 100 100 2,00
Цялата страна/All regions 6 17 274 70,00 75 55 75 1,40
Общо/Total
100 84 437 65,72 60 52 110 1,31

Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически дейности А21 КИД-2008/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic activities A21 NACE.BG-2008


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по групи икономически дейности А7 НИПА/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by group of economic activities A7 NICA


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по икономически сектори (обществен/частен)/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по големина на предприятията/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by size of undertakings


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по области/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by administrative districts 


2019


2018


2017


Коефициент на средно договорения размер към минимума по статистически райони/
Coefficient of average collectively agreed amount to the minimum by statistical regions 


2019


2018


2017

© Национален институт за помирение и арбитраж