Допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/Agreed additional labour remuneration according to Art. 13 Ordinance on salary structure and organization


Съгласно чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с КТД, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор може да се определи ДТВ за постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период. Много често в КТД ДТВ за постигнати резултати характеризира прилагането на премиално-бонусна система за заплащане на труда. Прилагането на тези системи за заплащане на труда води до изплащане на ДТВ за постигнати резултати на работниците и служителите под формата на премии за производствени резултати по предварително определени показатели за ефективност. За формирането на тези ДТВ се определят критерии за формиране на персонални стимули, често по групи професии, производствени звена, както и индивидуално.
На основание чл.13, ал.1, т.2 НСОРЗ, могат да бъдат договаряни и ДТВ, свързани с промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника. На основание на т.3 от същата, могат да се договарят и ДТВ за участие в печалбата. В т.4 „други“ на чл.13 НСОРЗ попадат такива ДТВ като: тринадесета заплата; заплащане на ДТВ за празници – Коледа, Великден, професионален празник; ДТВ за ползване на отпуск; множество ДТВ за сферата на образованието; ДТВ за брак, раждане на дете, смърт; както и различни други случаи. От началото на 2019 г. информацията за постигнатите договорености относно видовете други ДТВ по чл.13, т.4 НСОРЗ се въвежда отделно с цел съпоставка на относителният им дял.


Under Art. 13, para 1, item 1 of the Ordinance on salary structure and organization, additional remuneration for achieved results of work - current, annual or for another set period can be set up by collective agreements, by Internal Rules on Wages and/or by an individual employment contract. The additional remuneration for achieved results of work arranged by collective agreements often concerns the application of a bonus payroll system. The application of these remuneration systems results in the payment of additional labour remuneration for workers’/employee’s performance in the form of bonuses defined under predefined performance indicators. In view of the determination of these additional remunerations, criteria for the formation of personal incentives, often by groups of professions, production units, as well as on an individual base are set up.
On the basis of Art. 13, para 1, item 2 of the Ordinance on salary structure and organization, additional labour remuneration related to temporary changes in the working conditions which lead to further neuro-psychological stress and other conditions harmful to health of workers. Pursuant to item 3 of the same article, may also be established other additional remunerations for share in profits. Further, item 4 "Other" of Art. 13 of the OSSO include such additional remunerations as: thirteenth salary; payment of additional wage for holidays - Christmas, Easter, professional holiday; additional remuneration for use of leave; numerous additional labour remunerations related to education; additional labour remuneration for marriage, childbirth, death; as well as for various other cases. Since the beginning of 2019, the information on the agreements reached on the types of other additional labour remunerations under Art. 13, para 4 of the OSSO shall be introduced separately in order to compare their relative share.


ктд с Допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/cla with Agreed additional labour remuneration according to Art. 13 Ordinance on salary structure and organization

 

2019 2018 2017
  КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
Да/Yes 1 414 84,7% 236 119 74,1% 1 349 81,1% 235 473 73,6% 1 316 72,5% 195 863 59,0%
Постигнати резултати от труда/Achieved results of work  182 12,9% 42 454 18,0% 134 9,9% 41 507 17,6% 112 8,5% 30 573 15,6%
Условия на труд/Working conditions  37 2,6% 5 893 2,5% 7 0,5% 732 0,3% 32 2,4% 4 679 2,4%
Участие в печалба/Share in profits 8 0,6% 4 196 1,8% 2 0,1% 1 083 0,5% 3 0,2% 860 0,4%
Други/Other 1 187 83,9% 183 576 77,7% 1 206 89,4% 192 151 81,6% 1 169 88,8% 159 751 81,6%
Не/No 256 15,3% 82 354 25,9% 314 18,9% 84 585 26,4% 500 27,5% 135 864 41,0%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Колективни трудови договори с договорени допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/Collective labour agreements with agreed additional labour remuneration according to Art. 13 of the Ordinance on salary structure and organization


Наети лица в предприятия с КТД с договорени допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/Employed by undertakings with collective labour agreements with agreed additional labour remuneration according to Art. 13 of the Ordinance on salary structure and organization


 


 


 


 


структура на ктд с договорени допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплатА/ structure of cla with  agreed additional labour remuneration according to Art. 13 of the Ordinance on salary structure and organization
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
  2019 2018 2017
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 66 2 797 56 4 282 65 4 593
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 11 13 236 9 12 171 6 11 390
C Преработваща промишленост/Manufacturing 89 36 164 81 30 692 90 52 731
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 8 9 693 7 8 307 4 2 662
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 44 16 012 40 15 611 30 12 441
F Строителство/Construction 5 3 011 5 3 670 4 2 765
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 6 833 10 933 10 983
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 32 25 761 31 37 289 18 11 525
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 6 2 368 7 2 623 4 2 361
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 4 2 636 5 2 832 4 3 031
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 2 8 355 2 8 199 1 3 982
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 16 462 12 293 15 609
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 25 2 323 30 2 464 24 1 674
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 8 1 089 9 443 10 492
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 94 31 250 88 33 550 87 20 471
P Образование/Education 651 41 269 651 37 661 696 35 367
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 246 33 801 219 29 041 179 23 439
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 69 3 947 57 4 511 48 4 576
S Други дейности/Other service activities 32 1 112 30 901 21 771
Общо/Total 1 414 236 119 1 349 235 473 1 316 195 863
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 66 2 797 56 4 282 65 4 593
B-F Индустрия/Industry 157 78 116 142 70 451 134 81 989
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 99 43 827 106 55 076 86 24 657
O Държавно управление/Public administration 94 31 250 88 33 550 87 20 471
P Образование/Education 651 41 269 651 37 661 696 35 367
Q Здравеопазване/Health 246 33 801 219 29 041 179 23 439
R-S Култура и други/Culture and other services 101 5 059 87 5 412 69 5 347
Общо/Total 1 414 236 119 1 349 235 473 1 316 195 863
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector 1 269 170 761 1 210 175 350 1 185 128 392
Предприятия/Undertakings 1 176 139 650 1 123 141 823 1 099 107 948
Държавна администрация/ Public administration 93 31 111 87 33 527 86 20 444
Частен сектор/Private sector 145 65 358 139 60 123 131 67 471
Национални предприятия/National undertakings 94 31 961 92 31 172 98 47 928
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 51 33 397 47 28 951 33 19 543
Общо/Total 1 414 236 119 1 349 235 473 1 316 195 863
Големина на предприятията/Size of undertakings
Големи предприятия/Large size undertakings 174 173 247 154 175 991 135 138 304
Средни предприятия/Medium size undertakings 447 43 486 419 40 703 416 38 864
Малки предприятия/Small size undertakings 706 18 953 684 18 304 678 18 272
Микро предприятия/Micro size undertakings 70 433 78 475 69 423
n.a. 17   14   18  
Общо/Total 1 414 236 119 1 349 235 473 1 316 195 863
Големи предприятия/Large size undertakings 174 173 247 154 175 991 135 138 304
Средни предприятия/Medium size undertakings 447 43 486 419 40 703 416 38 864
Малки предприятия/Small size undertakings 776 19 386 762 18 779 747 18 695
n.a. 17   14   18  
Общо/Total 1 414 236 119 1 349 235 473 1 316 195 863
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
BG31 Северозападен/Severozapaden 220 18 267 208 14 271 185 11 349
BG311 Видин/Vidin  24 1 026 21 969 14 546
BG312 Монтана/Montana  50 1 845 49 1 823 48 1 795
BG313 Враца/Vratsa  52 6 722 51 3 447 45 1 995
BG314 Плевен/Pleven  35 5 823 32 5 243 34 5 237
BG315 Ловеч/Lovech  59 2 851 55 2 789 44 1 776
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 171 18 346 175 17 688 174 17 003
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 58 5 264 62 6 941 61 5 920
BG322 Габрово/Gabrovo 39 3 743 40 3 026 48 3 953
BG323 Русе/Ruse 48 6 364 41 4 779 40 4 025
BG324 Разград/Razgrad 11 1 176 15 1 635 8 1 253
BG325 Силистра/Silistra 15 1 799 17 1 307 17 1 852
BG33 Североизточен/Severoiztochen 219 27 743 217 26 151 214 25 975
BG331 Варна/Varna 59 12 180 57 12 045 56 9 949
BG332 Добрич/Dobrich 93 5 792 99 6 228 100 6 334
BG333 Шумен/Shumen 45 5 181 38 3 768 35 4 847
BG334 Търговище/Targovishte 22 4 590 23 4 110 23 4 845
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 259 36 797 256 33 778 246 41 847
BG341 Бургас/Burgas 102 13 148 100 9 499 106 9 497
BG342 Сливен/Sliven 41 5 020 39 5 009 36 4 500
BG343 Ямбол/Yambol 12 1 470 15 1 280 13 909
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 104 17 159 102 17 990 91 26 941
BG41 Югозападен/Yugozapaden 242 60 523 227 51 918 225 41 440
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 138 48 305 123 41 771 119 30 399
BG412 София/Sofia 40 5 796 36 4 524 32 4 002
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 35 3 503 35 3 890 31 2 722
BG414 Перник/Pernik 10 707 15 852 22 2 178
BG415 Кюстендил/Kyustendil 19 2 212 18 881 21 2 139
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 278 28 929 239 28 884 249 32 558
BG421 Пловдив/Plovdiv 109 15 830 101 17 679 102 21 766
BG422 Хасково/Haskovo 68 3 829 50 2 414 51 3 022
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 32 3 791 33 3 557 38 3 801
BG424 Смолян/Smolyan 42 2 644 30 1 870 33 1 919
BG425 Кърджали/Kardzhali 27 2 835 25 3 364 25 2 050
Цялата страна/All regions 25 45 514 27 62 783 23 25 691
Общо/Total 1 414 236 119 1 349 235 473 1 316 195 863

Колективни трудови договори с договорени допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/
Collective labour agreements with agreed additional labour remuneration according to Art. 13 of the Ordinance on salary structure and organization


Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %) 


Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)


Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Големина на предприятията/Size of undertakings


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж