Договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/Arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer


Тази договореност касае условията, при които работодателят зачита трудовия стаж на работниците и служителите, който не е при същия работодател. Зачитането на трудовия стаж е пряко свързано с определянето на ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит. Договореността се основава на разпоредбите на чл.12, ал.5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.


This arrangement concerns the conditions under which the employer recognize the length of service of workers and employees which does not relate to work done for the same employer. Retention of the length of service is directly linked to the determination of the additional remuneration for work experience and professional experience. The arrangement is based on the provisions of Art. 12, para 5 of the Regulation on the Structure and Organization of Wages.

ктд с Договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/cla with Arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer

 

2019 2018 2017
  КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
Да/Yes 1 154 69,1% 185 384 58,2% 1 054 63,4% 178 660 55,8% 1 062 58,5% 161 289 48,6%
Не/No 516 30,9% 133 089 41,8% 609 36,6% 141 398 44,2% 754 41,5% 170 438 51,4%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Колективни трудови договори с договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/Collective labour agreements with arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer


Наети лица в предприятия с КТД с договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/Employed by undertakings with collective labour agreements with arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer


 


 


 


 


структура на ктд с Договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/structure of cla with Arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
  2019 2018 2017
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 70 4 711 60 2 721 72 3 296
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 8 10 154 8 10 153 5 2 736
C Преработваща промишленост/Manufacturing 60 27 363 45 22 506 41 29 384
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 15 13 626 14 12 240 18 14 822
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 40 14 846 39 14 302 36 13 214
F Строителство/Construction 3 1 634 5 2 321 4 1 497
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 2 119 4 213 5 230
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 25 22 915 22 30 612 19 22 589
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 3 1 222 3 1 182 3 1 182
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 3 2 379 5 6 097 5 6 097
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities            
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 6 253 7 349 7 275
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 27 2 833 32 3 030 27 2 959
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 9 1 742 9 1 132 6 727
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 47 20 132 40 20 044 46 14 062
P Образование/Education 579 36 096 543 28 605 555 27 613
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 202 21 072 165 19 612 167 17 211
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 39 3 284 34 2 784 30 2 755
S Други дейности/Other service activities 16 1 003 19 757 16 640
Общо/Total 1 154 185 384 1 054 178 660 1 062 161 289
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 70 4 711 60 2 721 72 3 296
B-F Индустрия/Industry 126 67 623 111 61 522 104 61 653
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 75 31 463 82 42 615 72 34 059
O Държавно управление/Public administration 47 20 132 40 20 044 46 14 062
P Образование/Education 579 36 096 543 28 605 555 27 613
Q Здравеопазване/Health 202 21 072 165 19 612 167 17 211
R-S Култура и други/Culture and other services 55 4 287 53 3 541 46 3 395
Общо/Total 1 154 185 384 1 054 178 660 1 062 161 289
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector 1 061 141 690 964 135 045 972 114 390
Предприятия/Undertakings 1 015 121 697 925 115 127 927 100 454
Държавна администрация/ Public administration 46 19 993 39 19 918 45 13 936
Частен сектор/Private sector 93 43 694 90 43 615 90 46 899
Национални предприятия/National undertakings 54 19 913 56 18 509 55 21 951
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 39 23 781 34 25 106 35 24 948
Общо/Total 1 154 185 384 1 054 178 660 1 062 161 289
Големина на предприятията/Size of undertakings
Големи предприятия/Large size undertakings 135 134 439 107 133 153 99 115 011
Средни предприятия/Medium size undertakings 362 34 669 324 30 452 339 31 187
Малки предприятия/Small size undertakings 594 15 991 550 14 713 550 14 747
Микро предприятия/Micro size undertakings 44 285 57 342 56 344
n.a. 19   16   18  
Общо/Total 1 154 185 384 1 054 178 660 1 062 161 289
Големи предприятия/Large size undertakings 135 134 439 107 133 153 99 115 011
Средни предприятия/Medium size undertakings 362 34 669 324 30 452 339 31 187
Малки предприятия/Small size undertakings 638 16 276 607 15 055 606 15 091
n.a. 19   16   18  
Общо/Total 1 154 185 384 1 054 178 660 1 062 161 289
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
BG31 Северозападен/Severozapaden 178 14 794 158 9 358 157 10 060
BG311 Видин/Vidin  22 1 005 17 881 14 515
BG312 Монтана/Montana  39 1 660 39 1 061 37 1 086
BG313 Враца/Vratsa  48 6 344 40 3 028 40 2 343
BG314 Плевен/Pleven  23 3 348 22 2 560 21 2 404
BG315 Ловеч/Lovech  46 2 437 40 1 828 45 3 712
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 150 14 233 132 11 742 134 11 854
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 52 4 984 43 3 825 39 3 692
BG322 Габрово/Gabrovo 37 2 782 38 2 754 45 2 997
BG323 Русе/Ruse 42 3 963 30 3 318 33 3 372
BG324 Разград/Razgrad 9 998 10 963 7 889
BG325 Силистра/Silistra 10 1 506 11 882 10 904
BG33 Североизточен/Severoiztochen 195 19 432 191 16 805 192 16 724
BG331 Варна/Varna 52 8 635 39 6 593 34 5 723
BG332 Добрич/Dobrich 91 3 987 93 4 163 96 4 144
BG333 Шумен/Shumen 36 5 301 41 5 010 40 5 518
BG334 Търговище/Targovishte 16 1 509 18 1 039 22 1 339
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 217 31 809 212 31 810 205 36 715
BG341 Бургас/Burgas 86 11 469 87 11 180 92 12 666
BG342 Сливен/Sliven 43 5 395 34 4 574 35 4 678
BG343 Ямбол/Yambol 9 1 292 11 892 9 707
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 79 13 653 80 15 164 69 18 664
BG41 Югозападен/Yugozapaden 187 40 449 159 33 550 175 33 051
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 99 32 793 89 28 603 98 28 840
BG412 София/Sofia 34 1 703 23 1 143 25 1 102
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 30 3 630 25 2 826 27 1 980
BG414 Перник/Pernik 7 265 11 342 13 423
BG415 Кюстендил/Kyustendil 17 2 058 11 636 12 706
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 208 28 167 182 25 290 181 17 687
BG421 Пловдив/Plovdiv 78 18 152 65 16 136 57 9 815
BG422 Хасково/Haskovo 49 2 948 48 2 702 46 1 609
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 24 2 744 29 3 359 32 2 848
BG424 Смолян/Smolyan 32 2 193 26 1 988 31 2 174
BG425 Кърджали/Kardzhali 25 2 130 14 1 105 15 1 241
Цялата страна/All regions 19 36 500 20 50 105 18 35 198
Общо/Total 1 154 185 384 1 054 178 660 1 062 161 289

Kолективни трудови договори с договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател/
Collective labour agreements with arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer


Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %) 


Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)


Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Големина на предприятията/Size of undertakings


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж