Приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД/Applied Internal Wage Rules to the CLA


Получените в НИПА КТД и анекси към тях в някои случаи са придружени от ВПРЗ в предприятието. Често в КТД договореностите относно възнагражденията препращат към ВПРЗ, поради което при анализа на възнагражденията се взимат предвид и данните в тях.


There are cases when collective agreements and annexes received in NICA are accompanied by enterprises’ internal wage rules. Often, remuneration arrangements in collective agreements, refer to internal wage rules, and therefore, the salary analyses also take into account the data in these wage rules.

ктд с Приложени Вътрешни правила за работната заплата /cla with Applied Internal Wage Rules 

 

2019 2018 2017
  КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
Да/Yes 56 3,4% 22 479 7,1% 63 3,8% 25 259 7,9% 227 12,5% 83 332 25,1%
Не/No 1 614 96,6% 295 994 92,9% 1 600 96,2% 294 799 92,1% 1 589 87,5% 248 395 74,9%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Колективни трудови договори с приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД/Collective labour agreements with applied Internal Wage Rules to the CLA


Наети лица в предприятия с КТД с приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД/Employed by undertakings with collective labour agreements with applied Internal Wage Rules to the CLA


 


 


 


 


структура на колективни трудови договори с приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД/structure of collective labour agreements with applied Internal Wage Rules to the CLA
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
  2019 2018 2017
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 5 244 3 183 9 580
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 3 8 375 3 8 391 2 2 675
C Преработваща промишленост/Manufacturing 11 3 530 12 3 737 27 21 459
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 1 61 1 61 7 3 875
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 8 2 895 9 2 480 21 6 819
F Строителство/Construction 2 750 2 600 2 600
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 1 66 1 66    
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 4 1 719 4 1 726 12 18 498
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 1 1 070 2 1 110 2 64
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 1 1 359 3 4 938 5 5 296
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities         1 2 700
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities         1 21
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 3 176 3 176 8 1 720
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities         1 22
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 2 150        
P Образование/Education 6 1 310 8 775 80 11 580
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 5 349 8 563 30 5 891
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 3 425 3 422 13 1 293
S Други дейности/Other service activities     1 31 6 239
Общо/Total 56 22 479 63 25 259 227 83 332
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 5 244 3 183 9 580
B-F Индустрия/Industry 25 15 611 27 15 269 59 35 428
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 10 4 390 13 8 016 30 28 321
O Държавно управление/Public administration 2 150        
P Образование/Education 6 1 310 8 775 80 11 580
Q Здравеопазване/Health 5 349 8 563 30 5 891
R-S Култура и други/Culture and other services 3 425 4 453 19 1 532
Общо/Total 56 22 479 63 25 259 227 83 332
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector 39 7 758 43 7 914 182 47 904
Предприятия/Undertakings 37 7 608 43 7 914 182 47 904
Държавна администрация/ Public administration 2 150        
Частен сектор/Private sector 17 14 721 20 17 345 45 35 428
Национални предприятия/National undertakings 9 9 731 13 12 428 30 25 592
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 8 4 990 7 4 917 15 9 836
Общо/Total 56 22 479 63 25 259 227 83 332
Големина на предприятията/Size of undertakings
Големи предприятия/Large size undertakings 19 19 831 20 22 128 57 72 599
Средни предприятия/Medium size undertakings 22 2 259 23 2 546 77 8 379
Малки предприятия/Small size undertakings 15 389 20 585 88 2 328
Микро предприятия/Micro size undertakings         4 26
n.a.         1  
Общо/Total 56 22 479 63 25 259 227 83 332
Големи предприятия/Large size undertakings 19 19 831 20 22 128 57 72 599
Средни предприятия/Medium size undertakings 22 2 259 23 2 546 77 8 379
Малки предприятия/Small size undertakings 15 389 20 585 92 2 354
n.a.         1  
Общо/Total 56 22 479 63 25 259 227 83 332
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
BG31 Северозападен/Severozapaden 3 1 035 4 1 051 37 5 447
BG311 Видин/Vidin          1 10
BG312 Монтана/Montana  1 654 1 636 12 965
BG313 Враца/Vratsa  1 13 1 15 9 845
BG314 Плевен/Pleven          9 3 102
BG315 Ловеч/Lovech  1 368 2 400 6 525
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 9 1 838 16 3 280 29 7 444
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 2 191 2 185 2 218
BG322 Габрово/Gabrovo 4 482 10 1 382 22 5 494
BG323 Русе/Ruse 2 1 063 3 1 611 3 1 604
BG324 Разград/Razgrad 1 102 1 102 1 104
BG325 Силистра/Silistra         1 24
BG33 Североизточен/Severoiztochen 10 3 436 11 2 781 48 11 673
BG331 Варна/Varna 2 117 3 148 21 8 361
BG332 Добрич/Dobrich 1 1 070 2 1 095 10 654
BG333 Шумен/Shumen 7 2 249 6 1 538 17 2 658
BG334 Търговище/Targovishte            
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 8 9 148 9 9 843 16 13 308
BG341 Бургас/Burgas 2 248 1 190 3 344
BG342 Сливен/Sliven 1 430 1 430 3 660
BG343 Ямбол/Yambol         1 347
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 5 8 470 7 9 223 9 11 957
BG41 Югозападен/Yugozapaden 16 5 166 11 2 828 65 22 266
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 15 5 137 11 2 828 48 18 394
BG412 София/Sofia         1 1 720
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 1 29     1 79
BG414 Перник/Pernik         7 1 602
BG415 Кюстендил/Kyustendil         8 471
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 9 497 9 538 26 2 540
BG421 Пловдив/Plovdiv 3 213 3 225 4 983
BG422 Хасково/Haskovo 2 156 2 156 10 495
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 3 113 1 15 6 711
BG424 Смолян/Smolyan         3 209
BG425 Кърджали/Kardzhali 1 15 3 142 3 142
Цялата страна/All regions 1 1 359 3 4 938 6 20 654
Общо/Total 56 22 479 63 25 259 227 83 332

Колективни трудови договори с приложени Вътрешни правила за работната заплата/
Collective labour agreements with applied Internal Wage Rules 


Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %) 


Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)


Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Големина на предприятията/Size of undertakings


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 


2019


 


 


2018


 


 


2017


 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж