Договореност за спазване на социален мир/Agreement of clauses for respect of the social peace


В действащите КТД в частта за социалния диалог и взаимоотношения между страните се включва и т.нар. клауза за социален мир. Независимо от различията във формулировките, тази договореност изразява поемане на ангажимент от страна на синдикалните организации, страна по КТД, за непредприемане на действия, вкл. и стачни действия, за срока на действие на КТД в случай, че постигнатите договорености се изпълняват.


In the part “Social dialogue and relations between the parties” of the CLA's in force is included the so-called social peace clause. Notwithstanding, the differences in wording, this arrangement expresses a commitment of the trade unions, a party to the CLA, not to take actions, incl. strike actions, for the duration of the CLA when the agreements reached are fulfilled.ктд с Договореност за спазване на социален мир/CLA with Agreement of clauses for respect of the social peace

 

2019 2018 2017
  КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA (брой/number) Наети/Employed (брой/number)
Да/Yes 1 305 78,1% 216 483 68,0% 1 048 63,0% 197 783 61,8% 549 30,2% 93 034 28,0%
Не/No 365 21,9% 101 990 32,0% 615 37,0% 122 275 38,2% 1 267 69,8% 238 693 72,0%
Общо/Total 1 670 100,0% 318 473 100,0% 1 663 100,0% 320 058 100,0% 1 816 100,0% 331 727 100,0%

Колективни трудови договори с договореност за спазване на социален мир/CLA with agreement of clauses for respect of the social peace


Наети лица в предприятия с КТД с договореност за спазване на социален мир/Employed by undertakings with collective labour agreements with agreement of clauses for respect of the social peace


 


 


 


 


структура на Колективни трудови договори с Колективни трудови договори с договореност за спазване на социален мир/structure of collective labour agreements with agreement of clauses for respect of the social peace
  КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number) КТД/CLA
(брой/number)
Наети/Employed (брой/number)
  2019 2018 2017
Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 55 4 229 11 2 388 10 2 407
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 11 12 920 12 12 861 9 3 597
C Преработваща промишленост/Manufacturing 92 40 630 74 36 073 42 31 256
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 15 13 216 16 15 546 8 8 491
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 43 14 271 38 12 975 18 6 161
F Строителство/Construction 7 3 950 8 4 624 5 3 310
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 4 695 6 719 1 25
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 22 20 806 20 30 929 12 6 999
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 6 2 490 5 2 563 2 340
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 5 4 273 3 707 1 257
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 2 8 355 1 4 217    
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 13 484 12 512 7 264
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 24 2 702 27 2 799 8 830
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 9 1 786 7 1 702 3 800
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 90 22 903 62 23 796 29 8 547
P Образование/Education 598 39 537 530 31 425 289 13 865
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 228 19 487 165 10 752 80 3 547
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 52 2 756 35 2 767 19 1 940
S Други дейности/Other service activities 29 993 16 428 6 398
Общо/Total 1 305 216 483 1 048 197 783 549 93 034
Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 55 4 229 11 2 388 10 2 407
B-F Индустрия/Industry 168 84 987 148 82 079 82 52 815
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 85 41 591 81 44 148 34 9 515
O Държавно управление/Public administration 90 22 903 62 23 796 29 8 547
P Образование/Education 598 39 537 530 31 425 289 13 865
Q Здравеопазване/Health 228 19 487 165 10 752 80 3 547
R-S Култура и други/Culture and other services 81 3 749 51 3 195 25 2 338
Общо/Total 1 305 216 483 1 048 197 783 549 93 034
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector 1 154 140 994 927 134 622 483 54 756
Предприятия/Undertakings 1 065 118 224 865 110 826 454 46 209
Държавна администрация/ Public administration 89 22 770 62 23 796 29 8 547
Частен сектор/Private sector 151 75 489 121 63 161 66 38 278
Национални предприятия/National undertakings 86 34 956 71 30 316 40 22 872
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 65 40 533 50 32 845 26 15 406
Общо/Total 1 305 216 483 1 048 197 783 549 93 034
Големина на предприятията/Size of undertakings
Големи предприятия/Large size undertakings 171 159 977 141 153 741 68 70 402
Средни предприятия/Medium size undertakings 402 38 896 306 29 870 165 15 311
Малки предприятия/Small size undertakings 646 17 197 527 13 807 271 7 089
Микро предприятия/Micro size undertakings 66 413 59 365 37 232
n.a. 20   15   8  
Общо/Total 1 305 216 483 1 048 197 783 549 93 034
Големи предприятия/Large size undertakings 171 159 977 141 153 741 68 70 402
Средни предприятия/Medium size undertakings 402 38 896 306 29 870 165 15 311
Малки предприятия/Small size undertakings 712 17 610 586 14 172 308 7 321
n.a. 20   15   8  
Общо/Total 1 305 216 483 1 048 197 783 549 93 034
Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions
BG31 Северозападен/Severozapaden 203 17 483 177 16 653 91 9 729
BG311 Видин/Vidin  20 990 18 955 8 347
BG312 Монтана/Montana  43 1 634 37 1 455 22 1 079
BG313 Враца/Vratsa  52 6 490 48 6 945 19 4 544
BG314 Плевен/Pleven  28 4 841 24 4 331 14 2 164
BG315 Ловеч/Lovech  60 3 528 50 2 967 28 1 595
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 171 17 821 146 19 955 86 11 270
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 60 5 777 49 7 049 19 3 289
BG322 Габрово/Gabrovo 40 3 379 43 6 315 30 2 223
BG323 Русе/Ruse 47 5 303 35 4 603 23 4 314
BG324 Разград/Razgrad 10 1 335 8 960 4 590
BG325 Силистра/Silistra 14 2 027 11 1 028 10 854
BG33 Североизточен/Severoiztochen 214 23 576 183 18 404 98 10 055
BG331 Варна/Varna 55 9 794 45 9 620 28 5 686
BG332 Добрич/Dobrich 94 4 235 95 4 561 51 1 509
BG333 Шумен/Shumen 46 5 219 28 3 332 12 2 027
BG334 Търговище/Targovishte 19 4 328 15 891 7 833
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 226 34 990 178 32 304 88 26 586
BG341 Бургас/Burgas 89 12 238 73 10 810 31 6 039
BG342 Сливен/Sliven 40 5 480 32 5 109 20 3 711
BG343 Ямбол/Yambol 12 1 486 11 962 3 127
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 85 15 786 62 15 423 34 16 709
BG41 Югозападен/Yugozapaden 208 50 306 151 37 897 85 15 933
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 118 38 007 84 29 458 39 10 298
BG412 София/Sofia 36 5 287 26 3 789 16 1 843
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 26 3 526 16 2 573 12 1 770
BG414 Перник/Pernik 10 1 437 12 1 420 9 300
BG415 Кюстендил/Kyustendil 18 2 049 13 657 9 1 722
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 256 27 393 192 21 402 92 8 382
BG421 Пловдив/Plovdiv 98 15 658 86 12 656 38 4 311
BG422 Хасково/Haskovo 64 4 276 39 2 590 14 571
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 29 3 051 26 2 784 21 2 106
BG424 Смолян/Smolyan 41 2 657 23 1 828 8 521
BG425 Кърджали/Kardzhali 24 1 751 18 1 544 11 873
Цялата страна/All regions 27 44 914 21 51 168 9 11 079
Общо/Total 1 305 216 483 1 048 197 783 549 93 034

Колективни трудови договори с договореност за спазване на социален мир/CLA with agreement of clauses for respect of the social peace


Колективни трудови договори/Collective labour agreements
(отн.дял в %/share in %) 


Наети лица/Employed
(отн.дял в %/share in %)


Икономически дейности номенклатура А21 КИД-2008/Economic activities A21 NASE.BG-2008


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Групи икономически дейности А7 (НИПА)/Group of Economic activities A7 (NICA)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private)


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Големина на предприятията/Size of undertakings


2019


2018


2017


2019


2018


2017


Административни области и статистически райони/Administrative districts and statistical regions


2019


 


2018


 


2017


 


2019


 


2018


 


2017


 

© Национален институт за помирение и арбитраж