A-
A
A+

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НИПА И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА


Как НИПА съдейства за уреждане на колективни трудови спорове?


НИПА съдейства за уреждане на колективни трудови спорове чрез провеждане на процедури по посредничество и арбитраж. Това са извънсъдебни способи за разрешаване на колективни трудови спорове, които дават възможност на страните сами да изберат процедурата – посредничество или арбитраж. При посредничеството страните участват в разрешаването на спора и постигнат взаимно изгодно споразумение. При арбитражно производство те предоставят спора за решаване от арбитражен орган - едноличен арбитър или арбитражна комисия. Посредничеството е доброволна и поверителна процедура. При посредничеството страните по спора са подпомагани от трето лице – посредник, сами да достигнат до решаване на своя спор. Арбитражът е процедура, при която спорещите страни предават спора за разглеждане от независима и неутрална инстанция (арбитър или арбитражна комисия). Целта е да бъде взето окончателно и задължително за страните по спора решение. Списъците на посредниците и арбитрите към НИПА са публикувани в Държавен вестник.


Кой може да се обърне за съдействие към НИПА?


Към НИПА могат да се обърнат чрез свои представители социалните партньори, както работници и служители, така и работодатели. Искането за посредничество или арбитраж при уреждане на колективен трудов спор трябва да бъде отправено към НИПА писмено, по определен за целта формуляр-образец. Утвърдените примерни образци и форми на искания за посредничество и арбитраж към НИПА се намират на интернет-страницата на НИПА.


Кой осъществява посредничеството и арбитража?


Посредничеството се осъществява от посредник. Посредникът не решава или урежда спора по същество, а подпомага страните да сближат позициите си за разрешаването на спора, като:

  • улеснява общуването между тях;
  • съдейства да определят интересите и приоритетите си;
  • помага им да преценят евентуалните ползи и загуби;
  • помага им да обсъдят и формулират възможни разрешения.

 

Арбитражното производство се провежда от едноличен арбитър или арбитражна комисия, съставена от арбитри. Арбитражният орган разглежда спорните въпроси, посочени в искането за провеждане на процедура по арбитраж, изслушва становищата на страните по спора, преценява събраните доказателства и постановява решение. Посредниците и арбитрите към НИПА са предложени от национално представителните организации на работниците и служителите, и тези на работодателите, както и от държавата в лицето на министъра на труда и социалната политика, и одобрени от Надзорния съвет на НИПА.


Кой определя посредника или арбитъра по възникналия колективен трудов спор, който е отнесен пред НИПА?


Страните по спора сами определят кой да бъде посредник или арбитър в исканата от тях процедура. Те правят своя избор от публикуваните в Държавен вестник списъци на посредници и арбитри към НИПА. Посредниците и арбитрите към НИПА са квалифицирани експерти в областта на трудовите отношения, преминали специални обучения за провеждане на посредничество и арбитраж при колективни трудови спорове.


Какви са предимствата на посредничеството и арбитража за разрешаване на колективни трудови спорове?


Предимствата на посредничество и арбитража, като извънсъдебни способи за доброволно уреждане на колективни трудови спорове, са:

  • изборът на процедурата, както и изборът на посредник или на арбитражен орган се прави от страните по спора;
  • бързина – времето за провеждане на процедурите по посредничество и доброволен трудов арбитраж се измерва с дни;
  • конфиденциалност по отношение на информацията, станала известна по време на посредничеството или арбитража;
  • стабилност на споразуменията и решенията – постигнатите споразумения чрез способа на посредничеството по правило имат дълготраен характер, защото изразяват волята на страните по спора; арбитражните решения са окончателни и задължителни за двете страни;
  • относително ниска икономическа, социална и психологическа цена на уреждането на спора.

В какъв срок може да се реши един спор с помощта на НИПА?


НИПА съдейства за уреждане на колективни трудови спорове с извънсъдебните доброволни способи посредничество и арбитраж. Съгласно ЗУКТС, арбитражът се провежда най-много в две заседания, с прекъсване между тях не повече от 7 дни, а преговорите при посредничеството могат да продължат до 14 дни. Тези срокове могат да бъдат удължени само по споразумение на самите страни по спора.


НИПА разглежда ли индивидуални трудови спорове?


Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове Националният институт за помирение и арбитраж съдейства за уреждане само на колективни трудови спорове, като предлага на спорещите страни съдействие чрез способите на  посредничество и/или арбитраж. НИПА няма правомощия  за разрешаване на индивидуални трудови спорове.

© Национален институт за помирение и арбитраж