A-
A
A+

ОБЯВЛЕНИЯ И КОНКУРСИ


В тази рубрика Националният институт за помирение и арбитраж ще публикува обявленията за конкурси, заповедите за обявени конкурси за свободни длъжности в администрацията, заедно с необходимите приложения, списъците с допуснати и недопуснати кандидати и всички съобщения във връзка с конкурсите.

При конкурсната процедура се спазват изискванията на чл.90, ал.2 от Кодекса на труда. Конкурсната процедура се провежда по реда на чл.13 до чл.23 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавния служител и във връзка с чл.8, ал.2, т.2 от Правилника за вътрешния трудов ред в Националния институт за помирение и арбитраж.


ОБЯВЛЕНИЯ

© Национален институт за помирение и арбитраж